Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 4. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 5.12. - 9.12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Uč. str. 55 - přečíst článek cv.1, vypsat tučná slova v jednotném čísle do sešitu ČJ, určit ústně rod a připsat vzory podstatných jmen. Zopakování informací o podstatných jménech (slovní druh č. 1, určujeme mluvnické kategorie: pád, číslo, rod a vzor, i/y - vyjmenovaná slova). Chodba - mazací tabulka - vypsání slov na tabulku dle obrázku a určení vzoru.
PŘ - Jehličnaté stromy
MA - řešení logické slovní úlohy, pamětné sčítání a odčítání do 10 000. Zaokrouhlování na 10, 100, 1 000. DÚ - velký PS str. 17 - dokončit
AJ - 

 

Úterý 

Edukativní vánoční program v Rymicích
AJ - 

 

Středa

ČJ - Zopakování vzorů a  zařazení slov rodu středního ke správným vzorům. Uč. str. 55/cv.4 - společně. Upozornění na množné číslo a zařazení do vzorů - vždy si to musím říci v jednotném čísle, abych správně určil vzor. PS - okop. - cv.1,2. PS (nový oranžový) str. 3/1,2. Práce na IA tabuli. DÚ: PS (nový oranžový str.4/cv.4.
VL - Pohoří ČR
MA - pamětné sčítání a odčítání do 10 000, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na 100, 1 000
AJ - 

 

Čtvrtek
ČJ + MA: Dalton - Vánoce 1, pečení perníčků. 

 

Pátek

MA - PL  dělení se zbytkem, složené slovní úlohy s pojmy o x více, méně, x krát více, méně. BINGO - násobky 6 a 7, pamětné počítání, zaokrouhlování.

 

Týden 28.11. - 2. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Vzory podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO. Co to jsou podstatná jména, jak si na ně ukazujeme (ten, ta, to - v jednotném čísle). Zůstali jsme u středního rodu, kdy si na podstatné jméno ukazujeme TO (zatím jen v jednotném čísle). Každý vymýšlel 2 podstatná jména ve rodě středním. Chodba - podstatná jména všech rodů - hledání rodu středního - zápis na tabulku, společná kontrola. Vysvětlení a seznámení - proč je důležité znát  a umět si zařadit podstatná jména k příslušným vzorům. Přehled - tabulka vzorů i s pády pro střední rod - vysvětlení a orientace. Zopakování pádových otázek 1. a 2. pád. Společnými silami jsme zařazovali slova rodu středního ke správným vzorům (město, moře, kuře, stavení). DÚ: učit se zpaměti vzory podst. jmen rodu středního (město, moře, kuře, stavení). Umět pády: 1. a 2. p.
PŘ - Živočichové na podzim, okolí lidského obydlí.
MA - násobení 10 a 100, řešení slovních úloh - SP, písemné dělení s kontrolou
AJ - opakování - povely, slovesa, části těla, my village - překlad 

Úterý 

ČJ - Vzory podst. jmen rodu středního - upevňování. Zápis do sešitu, lepení přehledu - orientace v něm. Hledání podstatných jmen rodu středního, zařazování do jednotlivých vzorů, práce na mazací tabulku - třídění do jednotlivých vzorů.
VL - Povrch ČR - vlepení zápisu do sešitu. Hledání pohoří a jejich nejvyšších pohoří ČR.
AJ - slovesa v přít. průběhovém čase, práce s příběhem str.23, nová slovní zásoba, uč.24

Středa

ČJ - Řazení slov r. S do vzorů - ukázka koncovek podstatných jmen - I/Y. Práce se slovy i v množném čísle - vlepení přehledu do sešitu.
VL - Testík - Kraje ČR. Pohoří ČR - práce s mapou
MA - Složené slovní úlohy - práce do sešitu, připomenutí - jak se píše zápis slovní úlohy. Opakování - písemné sčítání a odčítání do 1000, písemné násobení do 10 000.
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Upevňování koncovek podstatných jmen - I/Y. Práce s pracovním listem. 
M - G - rýsování přímek, vyznačení bodů. Měření úseček podle pravítka.

Pátek

MA - Slovní úloha složená - společně pamětné počítání; Správný zápis číslic od 0 do 10 000. Písemné sčítání. 

 

 

 

Týden 21. - 25. 11. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, dopis Ježíškovi. Slovesa - ústní procvičování osob, manipulace s kartami - osoby. Chodba - u sloves určování osoby, poznání jestli jsou slovesa v jednotném či množném čísle. Cvičení v sešitě - po zadání a zapsání sloves - určovali osobu a číslo sloves. 
PŘ - Živočichové - zajímavosti, dělení dle druhu obživy
MA - Složené slovní úlohy - samostatná práce, kdy každý ročník měl svou slovní úlohu na které pracoval, opakování malé násobilky - pexeso, karty. Matematická rozcvička - mazací tabulka.
AJ - osobní zájmena, sloveso být - kladné plné i stažené tvary, překlady vět - ústně, vyvození nové slovní zásoby - in the town

Úterý 

ČJ - Slovesa - dodělávka PL - časování sloves. Manipulace se slovesy, rozdělování do časů (minulý, přítomný, budoucí), zápis do sešitu - časování - vlepení tabulky. Zopakování Podmětu a Přísudku (+ otázky). Zalaminované tabulky - přiřazování sloves.
PŘ - Živočichové - opakování (příští týden test)
AJ - procvičování výslovnost nových slovíček, práce s textem str.22 - poslech, překlad

Středa

ČJ - Slovesa - opakování osoby, čísla a času. Chodba - slovesa v infinitivu - upravit do správné osoby, čísla. PL - doplňování času u sloves. Chodba - slovesa v určitém tvaru - měli určit osobu, číslo a čas. Zápis do sešitu - práce se slovesy.
VL - Test - kraje ČR
MA - matematická rozcvička - násobení a dělení, samostatně písemné dělení s kontrolou, Omalovánka procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky. DÚ - sešit MA 1 - oprava
AJ - procvičování výslovnost nových slovíček, práce s textem str.22 - nácvik čtení, práce s komiksem str.23, AB 23

Čtvrtek
ČJ - Slovesa - opakování - osoba, číslo a čas. Vylosování osoby - tvoření slovesa. Třídění sloves - určování času. PL - určování osoby, čísla a času, práce se slovesy v infinitivu. 
M - G - Vzájemná poloha dvou přímek - různoběžky, rovnoběžky - modelace, rýsování.

Pátek

MA - písemné sčítání a odčítání - upevňování postupu řešení, Omalovánka - násobení a dělení mimo obor násobilky. Matematické hříčky v oboru násobení a dělení. DÚ - velký PS str. 25 dokončit

 

Týden 14. - 18. 11. 2022

Pondělí

ČJ - VJ/S - opakování. Práce na tabuli, ústně, do sešitu. ZSD - vyhledávání podmětu a přísudku, užívání otázek KDO?CO?, CO DĚLÁ? V souvětí žáci vyhledávají spojky, dokáží je i jmenovat, či do souvětí doplňovat. Sestavují větné vzorce.
PŘ - Živočichové - obratlovci a bezobratlí - třídění, společné znaky
MA - zápis čísel do 10 000, procvičování s řádovým počítadlem, dělení se zbytkem - pamětné, písemné dělení
AJ - Ve městě - navigace

Úterý 

ČJ - Opakování VJ/S, ZSD, Větné vzorce. Seznámení s novým učivem - časy sloves. Jmenování sloves v přítomném, minulém či budoucím čase. Hledání a třídění sloves do správných časů.
PŘ - Živočichové - obratlovci a bezobratlí - dělení dle způsobu obživy
AJ - Ve městě - nová slovní zásoba

Středa

ČJ - Časy sloves - třídění, poznávání, práce se slovesy. Diktát.
VL - Opakování na test - Kraje ČR (v dalším týdnu test)
MA - Písemné dělení - společně i samostatně, orientace na číselné ose do 10 000
AJ - Abeceda

Čtvrtek

Státní svátek 

Pátek

ČJ - Sloves - osoby, číslo: J/MN, přiřazování čísel k osobám a naopak. PL - okop. - vlepení do sešitu - doplňování osob sloves. Cvičení - poznávání času u sloves. Zápis do sešitu - čas sloves. Hra: Lodě. DÚ - ČJ 2, opravit diktát.

MA - Písemné dělení, slovní úlohy - samostatná práce - procvičování učiva

 

Týden 7. 11. - 11. 11. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, básničky. Písanka. Věta jednoduchá/souvětí - vysvětlení, zapsání do sešitu. Práce s větami - tabule - hledání sloves a podst. jm. v 1. pádě = ZSD, určování VJ. Seznámení se ZSD - slovesa podtrháváme vlnovkou, podmět rovnou čarou. vylosování si věty - hledání sloves. Zápis do sešitu. Práce na tabuli - hledání ZSD, užívání otázek: KDO, CO dělal? CO DĚLÁ podmět? Práce na IA - VJ/S.
PŘ - Test - rostliny
MA - procvičování postupu při písemném dělení jednociferným dělitelem, společně u tabule, samostatně v lavici, společná kontrola. DÚ - velký PS str. 14 - celá
AJ - alphabet

Úterý

Plavání
AJ - alphabet

Středa

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Čtvrtek
ČJ - ústně - hledání ve větách: sloveso, uč. (4. roč.) str. 101/cv.2 - doplňování vhodného slovesa, PL - VJ/S. Souvětí - seznámení, cvičení - hledání sloves v souvětí. PL - určování VJ/S. Práce v lavici - zalaminované karty - spojování vět pomocí spojek. Práce na tabuli - doplňování chybějících spojek. Chodba - vyber si 3 věty a doplň správnou spojku - společná kontrola v lavici. Práce do sešitu - dokončení souvětí. Spojky: ale, aby, proto, protože, že, kdyby, když, jestli, jestliže, a, i, ani, nebo. Vzorce vět - seznámení, ukázka na tabuli, práce v lavici - cvičení - společné doplňování vzorců, PL, mazací tabulka - vymýšlení vět na dané vzorce. Inter. tabule. Indiánské hádání. DÚ: uč. 101/cv.2 - do sešitu - najít ZSD
MA - Písemné dělení jednociferným dělitele, kontrola dělení - trénování postupu.

Pátek
PŘ - Živočichové - DÚ - dokončit v sešitě otázky
MA - orientace na číselné ose do 10 000, počítání po stovkách, tisících, zápis víceciferných čísel s pomocí řádového počítadla. Dělení se zbytkem - upevňování. DÚ - PS str. 16/ cv. 1, 2 + dva označené sloupečky na malém PL

 

Týden 31.10. - 4. 11. 2022

Pondělí
ČJ, PŘ, MA - Projektový den - Dušičky, Halloween
AJ - souhrnné opakování 1,-3.lekce

Úterý
Plavání
AJ - test 1

Středa
ČJ - kimovka, koberec - seznámení se skupinou slov BJE/VJE. Zkoušení skupiny slov s bje/vje zpaměti. Přiřazování těchto slov k obrázkům, dvojicím slov (objemný balík, objem válce, objevení Ameriky, objevitel Kryštof Kolumbus, ....) třídění slov na lavici Ě/JE. PS str. 17/cv.3a)b). DÚ - vlepený v sešitě ČJ1
PŘ - Rostliny - opakování
MA - upevňování písemného sčítání a odčítání do 1 000. Vyvození a oprava chyb - společně i samostatně.
AJ - hodnocení testu, nová slovní zásoba - ve městě

Čtvrtek
ČJ - opakování slov: bje/vje - ústně, třídění slov v lavici, sešit opis, rozdělování slov dle kořene (jezd, jem, jev, jedn), mazací tabulka, wordwall.net
MA - pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Pátek
PŘ - Rostliny - opakování, v pondělí test.
MA - vyvození písemného dělení jednociferným dělitelem. Orientace na číselné ose do 10 000. DÚ - velký PS str. 8 - celá

 

Týden 24. - 28. 10. 2022

Pondělí

ČJ - Hra - "stříhači" třídění slov na předpony a předložky (modrá uč. str. 15/4, str.21/1). Třídění slov na tabuli + sešit (předložky, předpony). Zapsání důležité věty do sešitu: ROZ-, BEZ-, VZ- PÍŠEME VŽDYCKY SE Z! Zdvojené souhlásky - předpona končí stejným písmenem jako kořen. Práce na koberci (bezzubý, rozzuřený, oddálit, bezzásadový, rozzářit, oddanost x podržet, podat, odřít), mazací tabulka - zapisování těchto slov. Seznámení se skupinou slov BJE/VJE. UČIT TATO SLOVA ZPAMĚTI - BUDU PO PRÁZDNINÁCH ZKOUŠET! (OBJET, OBJEDNAT, OBJEDNÁVKA, OBJEVIT, OBJEVITEL, OBJEMNÝ OBJEM, VJET, VJEZD, VJEM)
PŘ -
MA - matematické hraní - Jaké jsem číslo? Jsem sudé nebo liché číslo? Pyramida trochu jinak. Orientace v prostoru, procvičování matematické představivosti.
AJ -

Úterý
Plavání
AJ -

Středa 

Podzimní prázdniny

 

Čtvrtek

Podzimní prázdniny

 

Pátek

Státní svátek

 

 

Týden 17. - 21. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, hra: já mám, ty máš - opakování pojmů z českého jazyka, vlepení zápisu - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Slova po třídě - žáci zjišťují, co slova mají společného (lyžařka, lyžařský, lyžování, lyžovat, lyžař, zalyžovat si, lyže) - slova se společnou částí = KOŘENEM. Vypíšeme slova na tabuli a označíme společnou část - KOŘEN. Kreslení obrázku - kořeny stromu - do sešitu (pra-les, zá-les-ák) = předpony, kořen, příponové části. Práce na lavici - třídění slov dle příbuznosti slov, hledání kořene. Vysvětlení pojmů: předpona, kořen, příponová část. Uč. str. 26 (3. roč.)/cv.2 - do sešitu.
PŘ - Rostliny - nový zápis + doplnění
MA - procvičování a upevňování písemného násobení dvojciferným činitelem - samostatně i společně. DÚ - velký PS str. 24/ 2, 3, 4 - dokončit.
AJ - práce s komixem str.13, nová slovní zásoba - výslovnost " Be healthy"

Úterý
Plavání
AJ - body parts, uč.14, PS 14

Středa
ČJ - Běhací diktát - žáci mají na lavici kořeny slov (-mysl-, -ryb-, -vod-, -stroj-) a běhají na koberec pro slova - zařazují dle příbuznosti se stejným kořenem slov - práce ve skupině. PL (okopírovaný) 13/1,2, 19/1,2. Práce s tabulí - hledání příbuzných slov, hledání u nich kořen. Uč. str. 17/cv.2,3 (4. roč.) - ústně. Sešit - zadání kořene (-uč-, -list-, -pis-) - žáci vymýšlejí a zapisují k nim slova příbuzná se stejným kořenem. Chodba - mazací tabulka - hledání u slov kořen.
VL - referáty
MA - upevňování písemného odčítání do 1 000, pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000. DÚ - PL omalovánka - dokončit 
AJ - Be healthy chant - nácvik čtení, uč.+PS 15

Čtvrtek
ČJ - diktát, písanka; práce v lavici - zalaminované karty - hledání kořene slov, Předpony a přípony - práce v lavici a na koberci - vysvětlení, práce na tabuli + sešit, zalaminované karty, mazací tabulka - opsat slova a vyznačit předponu, kořen, příponu. Předložky a předpony -  - vysvětlení,  zápis do sešitu (Předpony - součást slova připojené ke kořenu slov; Předložky - samostatná slova, píšeme zvlášť + příklady. Práce s tabulí, do sešitu - okop. 19/cv.3. Chodba - rozeznávání dohromady/zvlášť. Wordwall.com. PL - okopírovaný (Kahoot, Bingo).
MA - G - geodesky - modelování pravidelných i nepravidelných mnohoúhelníků, 

Pátek
ČJ - čtení
MA - G - rýsování mnohoúhelníku podle pokynů. Opakování a upevňování písemného odčítání.

 

Týden 10. - 14. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, seznámení se slohovým útvarem "životopis". Psaní životopisu kresleného strašidla. DÚ: na čtvrtek - životopis strašidla. Slova citově zabarvená, vlepení tabulky do sešitu, práce s textem.
 - PS některá cv. ze str. 5 - 9
M - vyvození písemného násobení dvojciferným činitelem, společně u tabule, samostatně v lavici. DÚ - velký PS str. 23/1
AJ - místnosti v domě - procvičování výslovnosti slovíček

Úterý
Plavání
AJ - předložky, povely ve třídě

Středa
ČJ - PS str. 11/celá, běhací diktát - doplňování slov do textu, uč. str. 15/cv.2,3 - ústně, str. 17/cv.3 - ústně - vyjmenovaná slova a jejich kořen.
VL - Domov - město, vesnice, kraje. Rozdělení referátů na příští týden.
M - písemné násobení dvojciferným činitelem - společně i samostatně, společná kontrola
AJ - my house or flat, předložky

Čtvrtek
ČJ - PL - opakování 3. ročníku (Vyj. slova, mluvnické kategorie, ...) mazací tabulka - slova po třídě - i/y, práce u tabule, Indiánské hádání - vyjmenovaná slova
M - G - vzájemná poloha dvou přímek, grafický součet přímek - opakování

Pátek
ČJ - čtení
M - Ma diktát - sčítání a odčítání do 1 000. Písemné násobení dvojciferným činitelem, pamětné počítání do 1 000 - omalovánka.

 

Týden 3. - 7. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PS str. 9 celá. Hra - pamatovačka textu. Slova po třídě - slova nadřazená a podřazená. Práce s tabulkou - slova podřazená a nadřazená. DÚ: do sešitu ČJ 1 - vymyslet 6 slov podřazených.
 - Živá příroda - rostliny (zápis, povídání)
M - procvičování zaokrouhlování na stovky. Upevňování násobilky s nulou na konci,  typu 60 . 8, ....
AJ - práce s příběhem - uč.9, vyvození nové slovní zásoby - In the house, zpracování slovíček, uč.10

Úterý
Plavání
AJ - procvičení výslovnosti a čtení nových slovíček, uč.9, PS 10-11

Středa
ČJ - Slova spisovná a nespisovná - vysvětlení, ukázka, práce se sešitem - rozdělení slov, PS str. 10 celá, slova po třídě - slova nespisovná převést na slova spisovná a vytvořit větu. PL, práce na IA a PC - online cvičení
VL - Vlast, domov, kraje
M - násobení mimo obor násobilky ( příklady typu 45 . 6,... ) Zaokrouhlování na desítky a stovky.
AJ 

Čtvrtek
ČJ - Uč. str. 13 - ústně, opis z uč. modré str.10/cv.2. Slova po třídě - spisovná a nespisovná, práce s mazací tabulkou. Slova citově zabarvená - seznámení, vymýšlení, třídění slov na skupiny. Práce na IA.
M - Geometrie - základní pojmy - bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovinné obrazce, tělesa. Modelování geometrických tvarů dle pokynů.

Pátek
ČJ - čtení
M - G - opakování rýsování základních geometrických obrazců, rýsování podle pokynů. Písemné násobení jednociferným činitelem s přechodem i bez přechodu přes desítku. DÚ - PS velký - str. 22 - dokončit, + oprava do sešitu MA2.

Týden 26. - 30. 9 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Zopakování: jednoznačná a mnohoznačná slova. Zápis do sešitu, uč. str.10/cv.2 - rozdělení slov + vymyslit ke každému 3 slova. Slova nadřazená a podřazená, práce s tabulí. slova po třídě - mazací tabulka. DÚ: uč. str. 12/cv.2 - FOLIE
PŘ - Rostliny
M - matematika hrou - pexeso ( společně i samostatně ) Upevňování násobilky 6 - 9
AJ - I can..., I can´t, str.7, AB str.7

Úterý
Plavání
AJ - uč.8, I can..., I can´t, práce s komixem str.8-9, AB 9, DÚ AB str. 8

Středa
STÁTNÍ SVÁTEK

Čtvrtek
ČJ - Daltonská výuka - svatý Václav
M - opakování násobení a dělení 10, 100. Počítání se závorkami, písemné násobení jednociferným činitelem.

Pátek
Čj - čtení
M - řešení složené slovní úlohy, na PC procvičování počítání se závorkami, násobení a dělení mimo obor násobilky, hra Pexeso -  násobení 9

 

Týden 19. - 23. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Antonyma, synonyma - vysvětlení, zapsání do sešitu, práce se slovy po třídě, PS str. 8/cv.2,3. DÚ - sloupeček - procvičování vyjm. slov.
 - Živá příroda - houby (zápis, povídání)
M - "Hra na školu" - hravou formou upevňování učiva 3. ročníku
AJ - sporty - výslovnost, osobní údaje

Úterý
Plavání
AJ - sporty, slovíčka, uč.+PS 6

Středa
ČJ - Synonyma, antonyma (protiklady) - opakování, uč. str. 11/3 ústně, chodba - třídí slova na mazací tabulku, 11/2 - ústně, pak do sešitu. Slova jednoznačná a mnohoznačná - vysvětlení. Slova na koberci - třídění, společná kontrola. PS str. 7/cv.1,2,3,4. 
VL - Státní symboly - povídání si o nich, lepení zápisu do sešitu, poslech státní hymny.
M - řešení slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Písemné sčítání a odčítání - PS str. 4/ cv. 1 - 4
AJ - I can / I can´t, sporty

Čtvrtek
Dopravní hřiště Malenovice, čtení.

Pátek
ČJ - Samostatná práce - pracovní list na procvičování - synonyma, antonyma, slova jednoznačná, mnohoznačná. Opakování vyjmenovaných slov.
M - porovnávání, zaokrouhlování na desítky a stovky, pamětné počítání. DÚ - velký PS str. 5 - celá

 

Týden 12. - 16. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sloupeček - Vlastní a obecná jména, roličkovaná - opakování slovních druhů. Zopakování a vysvětlení pravidel - Párové souhlásky, uč. str. 7/cv.10 - folie + ústní kontrola. DÚ: PS str. 4/cv.9
 - Živá a neživá příroda, podmínky života na zemi
M - pamětná násobilka do 1000, procvičování malé násobilky, orientace na číselné ose. DÚ - PS str. 2/ cv. 2,3,4,5
AJ - otázky a odpovědi - písemné opakování, hudební nástroje - trénink nových slovíček

Úterý
Plavání
AJ - hudební nástroje - výslovnost, PS 4, Is it...?

Středa
ČJ práce do sešitu - skládání a tvoření slov z těchto souhlásek: E,S,L,P,O,D,A,H. Běhací diktát - párové souhlásky - práce ve skupině, sešit - uč. str. 7/cv.11.
VL - Demokratický stát, zápis + doplnění
M - pamětné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. násobení mimo obor násobilky s rozkladem. DÚ - Dokončit pracovní list ze školy
AJ - hudební nástroje - písemná podoba, PS 5

Čtvrtek
ČJ - Hra: Já mám (opakování souhlásek, slabik,...), uč. str. 9/celá - ústně společně, obrázky po třídě (z uč. str. 7/12), hledání klíče, co mají slova společného, seřazení dle abecedy. Práce s tabulí a sešitem uč. str. 7/cv.13 - třídění slov I/Y. Lovci perel - opakování I/Y. Sloupečky - I/Y. DÚ: PS str. 4/cv.10
M - Písemné sčítání a odčítání, společně i samostatně - společná kontrola, oprava drobných chyb

Pátek
ČJ - Samostatná práce: sloupečky na procvičení I/Y - dokončení. PS str. 5/cv.11, 12. Čtení z čítanky.
M - písemné sčítání a odčítání - společně i samostatně, společná kontrola, procvičování násobilky 6, 7, 8, 9. DÚ - PL dělení

 

Týden 5. - 9. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování souhlásek a samohlásek, myšlenková mapa - kladné a záporné vlastnosti
 - Živá a neživá příroda, podmínky života na zemi
M - seznámení s obsahem učiva 4. ročníku
AJ - úvodní hodina, zavedení pomůcek

Úterý
Plavání
AJ - opakování frází k seznamování

Středa
ČJ - čtení, domácí úkol (čtení článku v čítance), kimovka, - slovní druhy, opakování informací o větě (věta, slovo, slabika, VJ, S, hledání sloves), uč. str. 5 cv. 5 - hledání sloves, určování VJ, S, PS cv. 5 b)c), chodba - hledání sloves
VL - přečtení str. 5 - 7, vlepení zápisu do sešitu + doplnění, vlepení vlajek
M - pamětné sčítání a odčítání do 100 - opakování 3. ročníku
AJ - uč. 2-3, PS 2-3

Čtvrtek
ČJ - Mateřský jazyk, cizí jazyky - povídání si o jazycích, příslušnících jiných států. Obecná a vlastní jména, Uč. str. 3 - ústně, str. 4/cv.1 - mazací tabulka, chodba - opis slov, tvoření z přídavných jmen = příslovce. PS str. 2/cv.3, str. 3/cv.4,5 - dokončení, sešit - tvoření věty ze vzorce: Když V1,V2. Čtení
M - procvičování násobení a dělení, opakování z 3. ročníku. DÚ pracovní list na dělení se zbytkem

Pátek
ČJ - opakování vlastních/obecných jmen - ústně, sloupeček - obecná/vlastní jména (doplnění). PS str. 6/2, str. 4/7,8. Hra sněží - opakování u/ú/ů. Práce s mazací tabulkou - opakování i/y - na známky.
 - Podmínky života na zemi, živá a neživá příroda
M - orientace na číselné ose, porovnávání víceciferných čísel, pamětné sčítání a odčítání do 100