Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 4. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 5.6. - 9.6. 2023

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, číslovky - rozdělení + příklady, slovní druhy
M - převody jednotek délky a hmotnosti - procvičování základních převodů i kombinované převody typu: 4m + 20cm = ?? dm. ... DÚ - Procvič převody jednotek délky a hmotnosti
AJ - závěrečný test 1.část
PŘ - svalová soustava, dýchací soustava

Úterý
ČJ - PS velký - dokončování volných cvičení, PS malý - shoda - volná cvičení, dokončení Daltonu - DFF
AJ - závěrečný test 2.část

Středa
ČJ - Opakování slovních druhů, shody přísudku s podmětem. Několikanásobný podmět.
VL - Pohusitství
M - převody délkových jednotek - společné opakování základních převodů, samostatná práce - procvičování ; společná kontrola
AJ - procvičování slovíček, překlad vět, to be dobble

Čtvrtek
ČJ -  Závěrečná písemná práce z ČJ
VL - Jiří z Poděbrad
M - 
převody jednotek délky, hmotnosti, času; složená slovní úloha - opakování. DÚ - oprava slovní úlohy

Pátek
M - Závěrečná písemná práce z MA

 

Týden 29.5. - 2.6. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - shoda přísudku s podmětem, opis vět do sešitu - vyhledávání ZSD, doplňování koncovky ve shodě přísudku s podmětem, určování slovních druhů. Práce na koberci - hledání podmětů r. S, Ž, M živ., neživ., PS malý, PS velký.
M - písemné sčítání a odčítání do 1 000 a do milionu - upevňování učiva
PŘ - 
člověk - části těla
AJ - opakování : zájmena, spelování, práce s textem str.51, překlad vět popisných

Úterý
SBĚR PAPÍRU
ČJ - Mazací tabulka - slovní druhy, sešit - Příslovce - vysvětlení, zápis do sešitu, Sešit - věty - určování slovních druhů, tvoření příslovcí. Mazací tabulka - shoda.
PŘ - člověk - kostra
AJ - opakování : slovesa, překlad vět v přítomném prostém čase, záporné věty, PS 51

Středa
SBĚR PAPÍRU
ČJ - PS malý - str. 11 - shoda přísudku s podmětem r. S, Ž, M. Sešit - zájmena - zápis do sešitu, tvoření vět - vyhledávání ZSD, doplnění i/y/a u shody přísudku s podmětem, určování slovních druhů, PS.
VL - středověk
M -   písemné dělení se zkouškou
AJ - opakování : krátké odpovědi na otázky, práce s textem písničky, poslechové cvičení,

Čtvrtek
FOCENÍ 1. ROČNÍKU, 4. ROČNÍKU
ČJ
shoda přísudku s podmětem - opakování, slovní druhy - částice, opakování
M - mnohoúhelníky, poloha dvou přímek, popisky, rýsování kružnic a přímek dle zadání; procvičování počítání obvodu; seznámení s obsahem a jeho počítání

Pátek
Dětský filmový festival

 

Týden 22.5. - 26.5. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, zopakování "shody", slova po třídě (mazací tabulka) - opisují slova, určují rod, ukazují si na slova v jednotném čísle, v množném čísle, píší slova v množném čísle. Práce na tabuli + sešit - doplňují ke slovům (podmětům) slovesa v minulém čase v množném čísle. (kočky, kola, papíry, ubrusy, draci, děvčata). Kartičky - každý dostal 5 kartiček ZSD, za úkol byl - určit podmět, jakého je rodu a doplnit i/y/a do slovesa - koncovka přísudku v minulém čase množného čísla. Nový malý PS "shoda" - str. 1,2. DÚ: Malý PS str.2 cvičení nahoře - doplnit podměty rodu S v množném čísle.
M - složené slovní úlohy zaměřené na počítání části z celku, písemné násobení - samostatná práce
AJ - uč.49, PS 49, přítomný prostý čas, záporné věty

Úterý
ČJ - PS str. 34, práce na IA tabuli - shoda podmětu s přísudkem (wordwall), kartičky po třídě - mazací tabulka - shoda. Opakování ZSD.
PŘ - Test - živočichové. Člověk - společné znaky, povahové vlastnosti, rysy osobnosti.
AJ - uč.50, PS 50, přítomný prostý čas - otázka a krátká odpověď, DÚ 50/7

Středa
ČJ - Věty - hledání ZSD, jakého je rodu podmět. Skupinová práce - hledání vět s určitým zadaným rodem. PS str. 35. Vykreslovačka shoda. Malý PS shoda str. 4/ 1 - 4, str. 6/cv.1. - 2. DÚ: Malý PS str. 6/cv.3
VL - Lucemburkové
M -   písemné počítání do milionu - procvičování, složené slovní úlohy
AJ - uč.51, PS 51 shrnutí lekce, nová slovíčka

Čtvrtek
Přírodovědná soutěž

Pátek
ČJ -
MPS (malý pracovní sešit) str. 6 - dokončení, Indiánské hádání - procvičování shody přísudku s podmětem, Opis - práce do sešitu: vyhledávání ZSD, shoda, slovní druhy. PS
PŘ -
člověk - části těla

 

Týden 15.5. - 19.5. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování VJ, S - zopakování pravidel. PL (okop. uč): 78/1,2 - ústně, PL (okop. PS) str. 16/3,4, str. 17. Podmět a přísudek - rozvitý, holý. Mazací tabulka - rozlišování vět: VJ, S. Třídění v lavici - VJ/S. Opis vět do sešitu - hledání spojek.
M - matematické hříčky a hádanky - rozvíjení logického myšlení
AJ - příprava pomůcky o zvířatech - popis vzhledu a života - přít.prostý čas

Úterý
ČJ - Opakování VJ/S. Vzorce vět - práce na tabuli, mazací tabulka, PS (okopírovaný) - VJ/S, spojky, vzorce vět. DÚ:  okopírované cvičení v oranžovém sešitě - doplnit i/y, vyhledat ZSD (podmět a přísudek).
PŘ - Dokončení živočichů. V úterý 23. 5. - test
AJ - Can/can´t - aktivity, věty o zvířatech

Středa
ČJ - Opakování ZSD - věty do sešitu. slova po třídě - hledání společného = shoda, rozdělení slov dle rodu. Shoda podmětu s přísudkem - zápis do sešitu. Cv. - práce na tabuli - doplnění sloves, opis do sešitu. Slova po třídě - doplňování správné koncovky dle rodu (okna se rozbil_, kadeřníci stříhal_, jedličky rostl_, draci létal_, koťata pil_, stroje se rozbil_).
VL - Karel IV.
M -    Zlomky - čtení, porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.   DÚ - prostudovat sešit geometrie (i učebnice) - zopakovat probrané učivo
AJ - čtení a překlad složitého textu, psaní vět - domečky - list - dokončit za DÚ

Čtvrtek
Dopravní hřiště

Pátek
M -  
G - procvičování základního učiva - úsečky, porovnávání úseček, trojúhelník, kružnice - poloměr, průměr, polopřímky....;   hodiny, poznávání, dopočítávání času od...do...; procvičování převodu jednotek na PC

 

 

Týden 8.5. - 12.5. 2023

Pondělí

Státní svátek

Úterý
ČJ Komunitní kruh. Opakování u sloves: osoba, číslo, čas. Cvičení po třídě - zařazování časovaného slovesa. PL str. 36. Spojky a spojovací výrazy - zápis do sešitu. PL (uč.) str. 20/cv.2, 3, 4 - ústně
 - nácvik vystoupení
AJ - procvičování slovní zásoby

Středa
ČJ zalaminované karty - spojování VJ do souvětí - pomocí spojek a spojovacích výrazů. PL (PS) str. 18/cv.1,2 - společně/sami. Test - časování sloves, ZSD.
VL - nácvik vystoupení
M - procvičování učiva na PC - násobení mimo obor násobilky typu 28 . 9; římské číslice; pamětné počítání do milionu v PS
AJ - přítomný prostý čas - překlad vět, 3.os.j.č

Čtvrtek
ČJ - PL (PS) Podmět a přísudek str. 66/cv.2,3,4. Zopakování spojek a spojovacích výrazů v souvětí - vyhledávání sloves, spojek. PL (uč.) str. 21/cv.4,5,6 - ústně. Cvičení po třídě - hledání v souvětí - spojky. PL (PS) str. 21/cv.6, str. 69/cv.2
M - 
Zlomky - manipulační aktivity -  určování zlomků, přiřazování, čtení zlomků, porovnávání jednotlivých částí celku

Pátek
M - Zlomky - zápis a čtení zlomků, počítání částí z celku ( typu 2/4 z 24); PC - velká násobilka; zaokrouhlování; počítání složených příkladů se závorkami i bez

 

Týden 1.5. - 5.5. 2023

Pondělí
Státní svátek

Úterý
ČJ Mazací tabulka - osoby sloves, karty po třídě - určování osob (např. 2. os. č.j. = TY,...). Cvičení - tabulka - časování sloves (určování osob, čísla, času, způsobu a zda se jedná o sloveso jednoduché či složené. Podmět a přísudek HOLÝ a ROZVITÝ; seznámení s novým učivem, vysvětlení, tvoření nových vět rozvitých.
PŘ, M, AJ - focení, nácvik besídky

Středa
Návštěva Muzea v Sazovicích - " Výstava malířky Marie Fischerové Kvěchové" ;   Nácvik besídky

Čtvrtek

ČJ - ZSD - věty po třídě, tvoření z podmětu a přísudku holého  - podmět a přísudek rozvitý. PS 34/4, 35 - zvratná slovesa. Sešit: opis vět - hledání ZSD, určování PO a PŘS holého či rozvitého. Běhací kvíz - hledání ve větách ZSD.
Generální zkouška na vystoupení

Pátek
M - pamětné sčítání a odčítání víceciferných čísel do milionu; zlomky - vyvození učiva - zápis, čtení, znázornění; poznávání hodin, převod jednotek času

 

Týden 24.4. - 28.4.  2023

Pondělí
Hravě záchranářem

Úterý
ČJ PL (okopírovaný) str. 32/cv.2,3 (u cv. 3 najít a podtrhnout ZSD - u vět 1.,2., 3., 5., 6.), str. 34/cv.3, str. 35 cv.1 - 4. Věty po třídě - vyber si 3 věty - opiš do sešitu - urči ZSD (podmět, přísudek). Vykreslovačka
 - Ptáci
AJ -  nácvik vystoupení, procvičení slovíček - Bingo

Středa
ČJ Zopakování osob, čísla u sloves. PS (okopírovaný) str. 33/cv.2,3. Práce s tabulí - opis vět  do sešitu - hledání ZSD (umět se zeptat na podmět a přísudek). Věty po třídě - zaznamenání ZSD na mazací tabulku
VL - Nácvik focení 
M - procvičování písemné odčítání do milionu, zaokrouhlování, písemné násobení dvojciferným činitelem
AJ -  nácvik vystoupení, procvičení slovíček - Bingo

Čtvrtek
ČJ -  Dalton (Verše a rýmy)
M - procvičování písemného násobení trojciferným činitelem; pamětné násobení a dělení s nulami na konci; matematické pexeso

Pátek
M - opakování učiva za 3. čtvrtletí - pamětné i písemné, slovní úlohy; G - sestrojení čtverce a obdélníku, počítání obvodu podle vzorečku (( o = 4 . a;               o = 2 . (a + b)  nebo  o = 2 . a + 2 . b     ))

 

Týden 17.4. - 21.4.  2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - osoby sloves, PS (okopírovaný) - osoba, číslo, čas u sloves. Hra Lodě - časy sloves. Zvratná slovesa - seznámení. Slovesa jednoduchá, složená - zápis do sešitu. Mazací tabulka - třídění sloves.
M - slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení, o x více, méně, několikrát více, několikrát méně....
AJ - vyvození nové slovní zásoby - wild animals
PŘ - Živočichové

Úterý
ČJ - diktát; časování slovesa "spát" (1. os., č.j., č. přít., 3. os. č.mn. č. bud., 2. os. č.j., č.min.). Slovesný způsob - seznámení + zápis do sešitu.
 - Savci
AJ - procvičení nové slovní zásoby - bingo

Středa
ČJ - práce do sešitu - časování sloves (osoba, číslo, čas, způsob, jednoduché/složené sloveso). Základní skladební dvojice - vysvětlení, seznámení s učivem. Vymýšlení ZSD (podmět a přísudek), zápis do sešitu.
VL - dokončení Přemyslovců
M - písemné dělení; písemné násobení s nulami (př. 4 562 . 305, 2 681 . 400 apod.); zaokrouhlování na desítky stovky, tisíce, desetitisíce.....
AJ - wild animals, bingo, uč.48, PS 48

Čtvrtek
Exkurze - Sklárny Vizovice

Pátek
M - finanční gramotnost - počítání bankovek i mincí, dopočítávání, placení - "V obchodě"; písemné násobení; počítání se závorkami - roznásobení závorek

 

 

Týden 10.4. - 14.4. 2023

Pondělí
Velikonoční pondělí

Úterý
ČJ -  Komunitní kruh, PS 22/cv.1,3, str. 23/2 - společná kontrola, PS - žlutý, vykreslovačka
PŘ - živočichové
AJ - 

Středa
ČJ - Slovesa: po třídě rozdány karty (sloves) - zjišťují co mají karty společného. Seznámení s 5. slovním druhem. Seznámení s ČASEM sloves - zkoušení rozlišit čas, tvoření příkladů sloves v minulém, přítomném a budoucím čase, mazací tabulka - sloves po třídě - třídění sloves dle času. Zápis do sešitu - Slovesa. Uč. str. 99/cv.3 - 8 sloves opis a přiřazení času. Wordwall - slovesa - třídění dle času. Seznámení s pojmem INFINITIV - tvoření a hledání příkladů.
VL - Přemysl Otakar I.
M - složená slovní úloha s více početními příklady - "Nakupování".  DÚ - velký PS str. 25/2
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Práce se slovesy - opakování pojmu infinitiv = neurčitek, hledání příkladů. Seznámení s osobami a číslem sloves, zápis do sešitu - OSOBA, ČÍSLO sloves. Uč. st. 98/cv.2,3 - do sešitu. Mazací tabulka - osoba, číslo. Práce do sešitu - časování sloves: spím, bude číst, obědvali, se učíte, budeš pracovat, kupujeme. Wordwall - slovesa (třídění)
M - 
římské číslice - historie, jak vznikaly; jak si zapamatovat vzestupnou řadu; čtení a zápis - jednoduchá čísla ( XX = 20, IV = 4, ....)

Pátek
M - římské číslice - procvičování zápisu a čtení; DH "Na obchod" - nákup, prodej, dopočítávání, vracení peněz a podobně.

 

Týden 3.4. - 7.4. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Opakování rodu mužského. Vzájemně si žáci v lavici dávají slova a přiřazují správný vzor. Sloupeček - procvičování i/y - rod S,Ž, M. Práce na IA - wordwall. Opis do sešitu M uč. str. 61/cv.3.
M - slovní úlohy - vyvození špatného řešení - společná oprava; písemné sčítání a odčítání do milionu
AJ - opakování slovní zásoby - zkoušení, uč. 44 ,AB.45
PŘ - Živočichové

Úterý
ČJ - Procvičování rodu M. PS str. 20/cv.2 - zopakování vzoru MUŽxSOUDCE v 5. pádě, str. 21/3,4 + společná kontrola. Slova po třídě - určování vzorů.
PŘ - Živočichové
AJ - opakování užití mluvnice, uč. 45-47 ,AB.46-47

Středa
ČJ, VL, AJ - DALTON
M - pamětné dělení mimo obor násobilky - příklady typu 184 : 8, 392 : 7,... DÚ - velký PS str. 13 celá. DÚ odevzdat v úterý 11.4.

Čtvrtek
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Pátek
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

Týden 27.3. - 31.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, dokončení PL - přání škole. Zopakování padů a pádových otázek. Cvičení - Předělej do správného tvaru dle pádu a čísla - nalepit do sešitu Čj 1 (2). Cvičení (okop cv. 5.) - nalepit do sešitu - doplnit správně dle vzoru PÁN. Zalistovat v MODRÉ uč. a vypsat ke každému vzoru 5 slov. PS velký str. 20/cv.3, 1 (dole). Okopírované sloupečky str. 49/ 2. sloupeček. PS velký - str. 15 - dokončit za DÚ.
M - pamětné počítání - matematické řetězce, kombinované příklady; sčítání a odčítání celých stovek a desítek. DÚ - sešit M2 - oprava slovní úlohy
AJ - my free time, present simple, AB 43
PŘ - Opakování v PS - ekosystémy

Úterý
ČJ - PS str. 16, mazací tabulka - opis vět - doplnění chybějících slov, uvedení do správného tvaru podle vzoru - r. M. Doplňovačka - sešit. Procvičování koncovek r. M dle vzorů - sloupečky. Opis uč. M 57/cv.5 - vzor pán.
- PS str. 36,37
AJ - uč.44, AB 44/5 my new penfriend

Středa
ČJ - Sloupeček - procvičování i/y, mazací tabulka - uč. M - str. 60/cv.22. Vysvětlení učiva - 5. pád u vzoru MUŽ x SOUDCE, zápis do sešitu. Ústně uč. M str. 60/cv. 23. Práce do sešitu. PS str.17 - 19.
VL - Přemyslovská knížata, zápis do sešitu, video.
M - složená slovní úloha - SP; pamětné sčítání a odčítání do milionu. DÚ - Testíky 1. - str. 10 celá
AJ - did. hry k procvičení slovíček a mluvnice

Čtvrtek
ČJ - Diktát (uč. M str. 57/cv.6). PS velký - str. 17 - 19, malý - pokračování. Vykreslovačka na procvičování r. M.
VL - Přemyslovská knížata
M -
procvičování učiva

Pátek
M - dvě jednoduché slovní úlohy (výpočet, odpověď); násobení a dělení s nulami na konci; písemné dělení; matematické řetězce.

DÚ - PS velký str. 18/ 1,2,3

 

Týden 20.3. - 24.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Mazací tabulka - na daná slova  žáci zapisují správný vzor (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce). Sešit - zápis: Předseda, soudce. Práce na mazací tabulku - uvádění slov r. M do správného tvaru dle pádu a čísla. PS - žlutý, běhačka - opakování vzorů r. M. Okopírovaný PS - dokončení. DÚ - okopírovaný PS - poslední strana - sloupečky str. 45
M - rozbor a zhodnocení soutěže "Klokan"; písemné násobení dvojciferným činitelem a písemné sčítání do milionu.
AJ - my free time - slovíčka, did.hry, uč.+AB 42
PŘ - dopisování testu 

Úterý
M - G - měření a popis úseček; převody jednotek délky; opakování "kružnice a kruh"; výrok pravdivý a nepravdivý - určování.
AJ - my free time - slovíčka, did.hry, uč. 43, prac.list - dny v týdnu

Středa
ČJ - Práce na koberci - třídění slov na ŽIV. x NEŽIV., poté rozdělování slov ke správným vzorům + kontrola. Práce v lavici - dvojice - uvádění daných slov do správného tvaru dle čísla pádu a čísla. Vykreslovačka. Diktát
VL - Velkomoravská říše - zápis + video
M - písemné násobení dvoj a trojciferným činitelem; pohybové chvilky s násobilkou.
AJ - Celé Česko čte dětem

Čtvrtek
ČJ - Rozdělování slov dle vzorů, sloupeček na procvičení i/y - doplňovačka na známky. Práce do sešitu - vzory r. M, PS malý žlutý, PS velký str. 20 - 21 (předseda, soudce). 
VL - Velkomoravská říše, Pověsti
M - 
násobení a dělení s nulami na konci. DÚ - PS str. 23/1,2

Pátek
M - složená slovní úloha - samostatně; násobení s nulou na konci; kombinované příklady se závorkami i bez; matematické hříčky na koberci;           DÚ - Testíky 2.díl - str. 1,2

 

Týden 13.3. - 17.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Diktát. Práce na PC - vzory rodu M. Sešit - vzor hrad - zápis + vysvětlení. PL - sloupeček - vzor pán, hrad. Mazací tabulka - slova po třídě - určují u nich vzor r. M. PS žlutý - cvičení ze strany 5-6 (jakákoliv). DÚ: stránku v sešitě rozdělit na 3 sloupečky: S/Ž/M - ke každému rodu vymyslet 5 věcí.
M - logické matematické úlohy - rozvíjení matematického myšlení - příprava na soutěž Klokan
AJ - práce s textem , uč.41, přít. průběhový čas, slovíčka na mes-games
PŘ - Ekologie

Úterý
ČJ - ústně, hromadně - říkám slova - žáci určují vzory, mazací tabulka - vzory zapisují na tabulku. Zápis do sešitu (MUŽ, STROJ - vždy měkké i). Mazací tabulka - věty po třídě - uvádění slov v závorce do správného tvaru - dle vzoru. PL, PS žlutý. Opis z uč. modré str. 62/cv.6 - 2 řádky. Folie str. 61/cv.4. Práce na PC
PŘ - Ekologie, TEST - ekosystém: louky, pastviny, pole, park, les
AJ - AB 41, verbs - rozšiřování slovní zásoby

Středa
(Recitační soutěž - okrskové kolo)
VL - Kupec Sámo
M - Geometrie - opakování bod, přímka, úsečka, zápis, popis; násobení, porovnávání; souhrnné opakování - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednoduché slovní úlohy... DÚ - MA G - PL str. 3 a 4 - celé
AJ - dentální hygiena

Čtvrtek
Projekt - Zasaď si svůj strom (jdeme do terénu - pevné obutí - nejlépe gumáky, teplé oblečení)

Pátek
M - Matematický klokan

 

Týden 6.3. - 10.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, recitace básní - třídní kolo recitační soutěže
M - složená slovní úloha; písemné násobení a dělení s následnou kontrolou
AJ - přít.průběhový čas - prac.list
PŘ - Dokončení výtvarných prací na VV soutěž - Požární ochrana očima dětí

Úterý
ČJ - mazací tabulka - životnost/neživotnost u mužského rodu. Práce s tabulí - vzor PÁN, sloupeček - doplňovací cvičení i/y. Slova po třídě - i/y - vzor PÁN. Okopírovaný PL - doplňování i/y dle vzoru PÁN.
AJ - překlad vět - otázky - písemně, uč.40, PS 39
PŘ - Společenství les - dokončení (příští týden  - úterý 14. 3. - TEST: společenství - louka, pastvina, pole, parky, les - základní a jednoduché informace)

Středa
ČJ - mazací tabulka - životný/neživotný - určování. Vlepení tabulky do sešitu - určení Ž/NEŽ, vzory. PL - okop. - doplnění i/y, slova po třídě - určování vzorů r. M. PS žlutý str. 3,4. Uč. modrá str. 57/cv.4.
VL - kmen Germánů, stěhování národů. Příchod Slovanů.
M  složená slovní úloha - společně rozebrán postup a řešení; písemné sčítání do milionu
AJ - telling time, AB 40

Čtvrtek
ČJ - doplňovačka - procvičení vzoru PÁN, běhací kvíz - rod S, Ž, M (pán), vysvětlení pravopisu vzoru HRAD, práce na PC, diktát.
M - G - "Běhací diktát" - rýsování podle daného postupu; rýsování čtverce a obdélníku - upevňování postupu rýsování. DÚ - sešit geometrie - narýsovat čtverec a obdélník dle zadání + nákres.

Pátek
M - G - rekapitulace základních geometrických pojmů, Vzájemná poloha dvou přímek  - opakování; Příprava na soutěž Matematický klokan - netradiční úlohy k řešení.

 

 

Týden 27.2. - 3.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, skládačka - trimino - procvičování vzorů r. Ž, hra Já mám, kdo má - procvičení VS po P. sloupeček - doplňování koncovek podst. jm rodu S a Ž. PS oranžový str. 22 - 23, práce na mazací tabulku - slova po třídě - i/y, opis do sešitu - z uč. str. 69/cv.4.
M - procvičování dělení s nulami na konci čísel ( 80 000 : 2 000,....) - společné připomenutí postupu, samostatná práce i s omalovánkou.
AJ - digitální vyjádření času, uč.39
PŘ - Ekosystémy: louky a pastviny, parky

Úterý
ČJ - PL - procvičení a opakování rodu Středního a Ženského - za každé správně doplněné cvičení žáci dostávali indicie, z kterých pak složili tajenku (Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra). Práce na PC.
AJ - procvičování digitálního času, PS 39
PŘ - Ekosystémy: les

Středa
ČJ - Seznámení se vzory r. mužského. Nejprve si budeme na slova ukazovat TEN, TA, TO - třídit do skupin rodů. Vyjmenování jednotlivých vzorů r. M, rozdělení slov r. M dle životnosti = vysvětlení (1. a 4. pád nám pomáhá). Sešit - zápis vzorů do sešitu, určování životnosti - u daných slov. Folie - modrá uč. str. 55/cv.2 - vyhledání podst. jmen r. M a určení životnosti. Práce na PC - skolakov.eu - určování životnosti. Koberec - zařazování slov k vzorům, cv. do sešitu.
VL - Dějiny - časová osa
M  složené slovní úlohy, procvičování násobení a dělení s nulami na konci.
AJ - zkoušení slovíček, pracovní list - opakování slovíček tématu Clothes

Čtvrtek
ČJ - mazací tabulka - rozřazování slov dle vzorů (opis slov z tabule). Seznámení s TVRDÝMI vzory (pán, hrad), zápis do sešitu. PS žlutý str. 1,2, práce na PC skolakov.eu - pravopis koncovek vzoru PÁN. Okop. PL - procvičení koncovek vzoru PÁN. Wordwall.com, PS žlutý str. 3/cv.5.
M - G - rýsování kolmic - technika práce s pravítkem s ryskou; rýsování čtverce

Pátek
M - matematické hříčky "Jaké jsem číslo?"; Písemné násobení do milionu; pamětné dělení do milionu; Převody délkových jednotek.  DÚ - Testíky str. 26, 27

 

Týden 20. 2. - 24. 2. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování učiva (vyjmenovaná slova - Kahoot)
M - matematika v praxi - kde všude je možné se "potkat" s matematikou - Jaké byly jarní prázdniny?
AJ - TV programmes - new vocabulary, uč.38
PŘ - Památky UNESCO 

Úterý
Program v knihovně Zlín (Ladovská zima), Festival IQ play

Středa
ČJ -  práce v oranžovém PS str. 19 - dokončení, PS - okopírovaný (sloupeček), mazací tabulka - slova po třídě - procvičování koncovek r. Ž, Práce na PC.
PŘ - test Vesmír
M  pamětné procvičování numerace do 100 - dopočítávání; dělení s čísly zakončenými nulami - do milionu.
AJ - TV programmes - new vocabulary, PS.38

Čtvrtek
ČJ - mazací tabulka - doplnění i/y, PS str. 14/cv.7, práce na IA tabuli - procvičování pádů, PS oranžový str. 20 celá, Sloupeček - koncovky p. jm. r. Ž
M - Geometrie -  opakování a procvičování geometrických pojmů - bod, přímka, polopřímka, úsečka,... Rýsování přímek - vzájemná poloha dvou přímek v rovině, zápis. DÚ - sešit Geometrie - dokončit.

Pátek

M - Kružnice - procvičování postupu při rýsování kružnice; průměr a poloměr; matematický diktát - násobení a dělení mimo obor násobilky. Dělení s nulami na konci čísel.  DÚ - oprava  M diktátu + podpis.

 

Týden 6. 2. - 10. 2. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, PS - okopírovaný - str. 14/l)m). DÚ: str. 14/n). Mazací tabulka - problematická slova (nástěnka) - vzory, koncovky i/y. PL - vyhledávání slov dle vzoru růže, kost.
M - "Běhací" slovní úloha - najít očíslované zadání v prostorách třídy, sepsat a vyřešit; magické čtverce - práce s kalkulátorem
AJ - time schedule - PS 35, DOBBLE To be
PŘ - Dokončení  - Vesmír (po jarních prázdninách - test)

Úterý
ČJ - PS okopírovaný - str. 39 - 2 sloupečky (samostatně + kontrola), did. pomůcka - opakování vzorů r. Ž - práce ve dvojici. Mazací tabulka - i/y, třídění slov dle vzorů r. Ž. Hra - já mám, kdo má - opakování VS po P.
AJ - time schedule - uč. 36, PS 36, 
PŘ - Dokončení učiva - Vesmír

Středa

ČJ -  PS str. 13,14, PS oranžový - str. 19, sloupeček - i/Y, práce na IA - hra Milionář, vzory rodu Ž, třídění slov, doplňování koncovek r. Ž. Práce na mazací tabulku - karty po třídě
VL - Národní parky a chráněné krajinné oblasti
M  Společné zhodnocení výsledků řešení slovních úloh, vyvození chybných postupů. Samostatně oprava slovních úloh. 5ešení magických čtverců - pamětné počítání a počítání pomocí kalkulátoru.
AJ - time schedule - uč. 37, PS 37 

Čtvrtek
ČJ, M - Projektový den, masopustní karneval s vodním medvěda

Pátek

M - Písemné sčítání a odčítání šesticiferných čísel - společná kontrola; řešení jednoduché slovní úlohy; matematické hříčky "Jaké jsem číslo", upevňování násobilky pohybem - hra "Ano, ne"; písemné násobení (typu 321 . 300, 224 . 2 000,....) seznámení. DÚ - MS1 oprava, velký PS str. 16 - dokončit.

 

Týden 30. 1. - 3. 2. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, PS oranžový str. 16/cv.1, str. 17/cv.5. Ústně - mazací tabulka - vzory r. Ž (slova z nástěnky), opakování VS po B, L, M - hra
M - zaokrouhlování na tisíce, deseti a statisíce, porovnávání do milionu, zápis čísel podle řádového počítadla
AJ - vocabulary - school lessons - unit 7
PŘ - Referáty: Slunce, Venuše, Merkur, Mars, souhvězdí Orion

Úterý
ČJ - Bilancování 1. pololetí, předání vysvědčení. Dalton.
AJ - vocabulary - unit 7 - procvičování výslovnosti, uč.34, PS 34
PŘ - Referáty

Středa

ČJ - PS okop. cv.j)k) + společná kontrola. Mazací tabulka - města z nástěnky a jejich koncovky, PS oranžový str. 16/cv.3, str. 17/cv.6. Opis do sešitu uč. str. 61/3 - opakování r. S. Práce na PC
VL - Zemědělství ČR, Nerostné bohatství a půda ČR.
M  workshop "Bubnování"  - akce pro žáky
AJ - opakování učiva  - hra, uč.35

Čtvrtek
ČJ - sloupeček - procvičování koncovek r. Ž, PS oranžový str. 18, práce na mazací tabulce I/Y, vykreslovačka
VL - Průmysl, průmyslová výroba, příští týden TEST
M - 
matematické hádanky; zaokrouhlování na tisíce; pamětné přičítání a odčítání desetitisíců; řešení slovních úloh. DÚ Testíky str. 14, 16 - celé

Pátek

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

 

Týden 23.1. - 27. 1. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, PL (okop.) str. 11 - společně, f) g) samostatně - na známky. Mazací tabulka - rozdělování slov dle vzorů r. Ž. DÚ uč. modrá str. 52/cv.9 do ČJ 2
M - orientace na číselné ose do milionu, zápis čísel; písemné násobení jednociferným činitelem. DÚ - PS str. 8 celá
AJ - prac.list - tvoření průběhového přít.času, domino
PŘ - Sluneční soustava

Úterý
ČJ - PL (okop.) str. 12 - společně, pak samostatně, mazací tabulka - vzory rodu ženského, ústně - vzory r. Ž, práce na PC
AJ - What time is it ? určování času - celá, půl
PŘ - Planety sluneční soustavy, souhvězdí

Středa

ČJ - PL (okop.) str. 12 - společně pak samostatně, mazací tabulka - vzory podst. jm. r. Ž, uč - folie.  PC - skolakov.eu
PŘ - Referát - Černá díra
M - pamětné sčítání a odčítání do 100 000, dočítání, porovnávání. DÚ - PS str. 30/1, 2, 3
AJWhat time is it ? určování času - celá, půl, čtvrt, digitální čas

Čtvrtek
ČJ - PS (oranžový str. 14, 15, wordwall - vzory r. Ž - třídění slov, uč. modrá str. 54/cv.17 - na folii, ústně - vzory (města, řeky,.. -nástěnka), opis do sešitu - uč. modrá str. 54/cv.16 - 3 řádky. Práce na PC/IA.
VL - Referáty: Černá díra, souhvězdí, Měsíc, Kometa.
M - 
zápis víceciferných čísel podle diktátu - procvičování; písemné sčítání i odčítání do milionu

Pátek

M - matematické řetězce, Bingo - násobilka; pamětné sčítání a odčítání do 100 000 (typu 85 215 - 2 215; 63 000 + 25 540; apod.)

 

Týden 16.1. - 20. 1. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, Slovní druhy: vyjmenování SD, zopakování, co, který znamená, mazací tabulka - čísla SD, práce s tabulí - rozřazení slov ke správným SD, práce na koberci - skupinová práce - třídění slov, věty - SD
M - rozbor pololetní písemné práce, oprava PP; matematické hříčky
AJ - opakování učiva uč.32-33, PS 33
PŘ - Počasí a podnebí ČR. Slunce.

Úterý
ČJ - Opakování rodu S, Ž. Nejprve si na podstatná jména v jednotném čísle ukazujeme TO, TA.... TEN. Rozdělení slov (měst) rodu Ž dle vzorů - práce na koberci. POZOR - vzor žena - 7. p. mn. č. - koncovka -ami (měkké i). PL okop. str. 7,8,9. Práce na interaktivní tabuli - určování slov r. Ž. Opis (modrá uč.) str. 51/cv.6.
AJ - pololetní písemná práce
PŘ - Slunce

Středa

ČJ - Karty - určování vzorů r. Ž, S, ústně uč. modrá str. 51/cv.4, mazací tabulka - převedení do 2. p. č. j, do 7. p. č. mn., PS oranžový str. 11, 12 cv. 3,4 a), sloupečky str. 35. PL okop. str. 10. Mazací tabulka - rozdělení slov dle vzorů r. Ž, PC. DÚ: PL okop. str. 37 - 1x sloupeček
VL - Zemědělství ČR
M - Orientace na číselné ose do milionu, zápis čísel, doplňování čísel, matematické řády - zápis čísel do tabulky.
AJ - práce s textem 31, nová slovní zásoba - procvičení výslovnosti

Čtvrtek
ČJ - PL (okop.) - str. 11/cv. a)b) společně, c)d) samostatně. Mazací tabulka - rozdělování slov dle vzorů r. Ž. Sloupeček str. 37 (druhý). PS oranžový str. 12,13. Mazací tabulka - doplňování i/y. PC - skolakov.eu
M - 
zápis čísel do milionu, orientace na číselné ose do milionu; písemné dělení se zkouškou. DÚ - PS str. 26 - dokončit

Pátek
M - orientace mezi pojmy, podíl, rozdíl, menšenec, dělitel, sčítanec apod.; porovnávání víceciferných čísel, zápis a čtení čísel do milionu. DÚ - PS str. 6 - dokončit. 

 

Týden 9.1. - 13. 1. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sloupeček - koncovky podst. jmen r. S - i/y. PS2 str. 3/cv.2, str. 4/cv.2,3,4. DÚ: str. 5/cv.2,3. Chodba - mazací tabulka - opakování pádů.
M - kontrola práce z minulé hodiny; připomenutí postupu řešení složené slovní úlohy, písemné dělení s kontrolou. - Testíky str. 4 a 6
AJ - uč.26, PS 26 - přítomný průběhový čas
VL - Práce se slepou mapou - zakreslování pohoří a řek ČR

Úterý
ČJ - PS2 str. 6/cv.2,3. Seznámení s ženským rodem a jeho vzory - práce na koberci. Mazací tabulka - roztřídění slov na rod S a Ž. Práce v lavici - společně zařazujeme slov ženského rodu do jednotlivých vzorů rodu Ž (žena, růže, píseň, kost). Opakování slov Ě/JE - cvičení do sešitu, cvičení - předložky/předpony, zdvojené souhlásky. Opakování vzorců vět - mazací tabulka
AJ - práce s textem 27, PS 27, vyvození nové slovní zásoby - weather, uč. 28, PS 28
VL - PL - orientace na mapě, pohoří, vodstvo ČR

Středa

ČJ - Rod ženský - opis do sešitu, práce na tabuli - přiřazování slov pro jednotlivé vzory, sloupeček VS - opakování. Slovní druhy - vyjmenování řady, vysvětlení a seznámení, co který znamená, přiřazení čísla, zařazení slov do správných slovních druhů. Hra sněží - vysbírávání určitých slovních druhů (1,2,5,7,8).
VL - Test - orientace na mapě, povrch ČR, vodstvo ČR
M - písemné sčítání a odčítání do 10 000; zaokrouhlování na 10, 100, 1 000; průprava na pololetní práci
AJ - uč.29, PS 29, přít. průběhový čas - tvoření vět,překlad, DÚ PS 32

Čtvrtek
ČJ - Pololetní písemná práce z ČJ
M - 
opakování učiva - slovní úlohy jednoduché i složené, dělení se zbytkem,... DDÚ - malý PL - závorky 

Pátek
M - Pololetní písemná práce z M

 

Týden 3.1. - 6. 1. 2023

Pondělí

Vánoční prázdniny

Úterý

Co nám přinesl Ježíšek, povídání o knihách, PL - Nový rok, herní hodina.

Středa

ČJ - Zopakování vzorů rodu S (město, moře, kuře, stavení). Uč. str. 61/cv.3 - 2 řádky - vedle slova napsat vždy i daný vzor. Práce na mazací tabulce - koberec - doplnění i/y + vzor. PL - doplnění i/y - sloupeček (VŠECHNY ČTVRŤÁKY MOC CHVÁLÍM, DOPLNĚNÍ I/Y SKORO BEZ CHYBIČKY - VŠICHNI)
VL - Práce s mapou
M - matematické hříčky, posilování matematických představ, písemné dělení. DÚ - PL sloupeček č. 133 a 134
AJ - opakování - abeceda, části těla, slovesa, povely,  sloveso BÝT, 

Čtvrtek
Dalton - Tři králové
ČJ -
zopakování vzorů rodu středního, PL - doplňování i/y, práce do sešitu - mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor), PL - sloupeček i/y, práce na PC - skolakov.eu (vzory pods. jm. rodu středního).
M - 
práce s kalkulátorem - matematické úlohy slovní i numerické - učíme se používat kalkulátor

Pátek
M - pětiminutovka - dělení se zbytkem; násobení a dělení 10, 100; písemné násobení dvojciferným činitelem; pamětné sčítání a odčítání do 10 000 (pomocí rozkladu)

 

 

 

Týden 19.12. - 21. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Slova po třídě - mazací tabulka - určení pádů u slov. PL - pády. Práce na počítači - vzory r. S (skolakov.eu) PS (oranžový) - str. 9/cv. 1,2, str. 10/cv.5 (dokončení za DÚ). Práce na IA tabuli.
 - povídání o přírodě v zimě

Úterý

ČJ - PS oranžový - str. 9/cv.3, str. 10/cv.4 - sešit. Práce do sešitu - určení ml. kategorií (pád, číslo, rod, vzor), vykreslovačka.
PRV - Snoozelen

Středa

Hrací den - děti si mohou přinést hračky (NE telefony, tablety či chytré hodinky), pečení - výroba sýrových tyčinek, jablečného štrúdlu (prosíme o pár jablíček)
Vánoční film.

Čtvrtek
Ředitelské volno

Pátek
Vánoční prázdniny

 

Týden 12.12. - 16. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Vzory podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO. PS str. 4/cv.3, 5. Ústně - vymýšlení slov středního rodu - převedení do 7. pádu mn. čísla. PS str. 5/cv.7 a). Práce na mazací tabulce. DÚ: učit se zpaměti vzory podst. jmen rodu středního (město, moře, kuře, stavení). Umět pády: 1. a 2. p., PS (oranžovo červený) str. 5/cv.7b)
PŘ - Ekosystém les, STŘEDA test - živočichové
MA - Dopravní výuka - Chodec, cyklista
AJ - věty v přítomném průběhovém čase, uč.25, PS 25/3, DÚ slovíčka 5A

Úterý 

ČJ - slova po třídě - obrázky - přepsat na tabulku slova a určit jejich vzor. Práce do sešitu ČJ2 - určování mluvnických kategorií - pád, číslo, rod, vzor. Modrá uč. str. 47/cv.7 - do ČJ 2. IA tabule. DÚ: zopakovat pádové otázky!
VL - Pohoří ČR - hádanky, slepá mapa, přiřazování názvů pohoří i jejich nejvyšších vrcholů. V úterý 20. 12. TEST.
AJ - porozumění textu - dopis z dovolené uč.26, AB 26/5, DÚ AB 25/4

Středa

ČJ - zopakování pádů, sešit ČJ2 - doplnění mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor). PS (oranžový) str. 6,7,8. IA tabule. Opis do ČJ 2 - uč. modrá str. 49/cv.17. Vykreslovačka.
VL - testík - živočichové. Povrch a vodstvo ČR, práce se slepou mapou. V úterý 20. 12. TEST pohoří ČR.
MA - zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce pomocí číselné osy. Orientace na číselné ose do 10 000.
"bobování na sněhu"

Čtvrtek
Dalton + výroba vánočních svícnů

Pátek

MA - upevňování písemného  dělení ( kontrola kalkulátorem ), slovní úlohy - pamětné počítání, orientace v textu úlohy.

 

 

 

Týden 5.12. - 9.12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Uč. str. 55 - přečíst článek cv.1, vypsat tučná slova v jednotném čísle do sešitu ČJ, určit ústně rod a připsat vzory podstatných jmen. Zopakování informací o podstatných jménech (slovní druh č. 1, určujeme mluvnické kategorie: pád, číslo, rod a vzor, i/y - vyjmenovaná slova). Chodba - mazací tabulka - vypsání slov na tabulku dle obrázku a určení vzoru.
PŘ - Jehličnaté stromy
MA - řešení logické slovní úlohy, pamětné sčítání a odčítání do 10 000. Zaokrouhlování na 10, 100, 1 000. DÚ - velký PS str. 17 - dokončit
AJ - práce s příběhem str.24, AB 22-23, My home village

 

Úterý 

Edukativní vánoční program v Rymicích
AJ - nová slovní zásoba - slovesa 5/a

 

Středa

ČJ - Zopakování vzorů a  zařazení slov rodu středního ke správným vzorům. Uč. str. 55/cv.4 - společně. Upozornění na množné číslo a zařazení do vzorů - vždy si to musím říci v jednotném čísle, abych správně určil vzor. PS - okop. - cv.1,2. PS (nový oranžový) str. 3/1,2. Práce na IA tabuli. DÚ: PS (nový oranžový str.4/cv.4.
VL - Pohoří ČR
MA - pamětné sčítání a odčítání do 10 000, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na 100, 1 000
AJ - přítomný průběhový čas - uč.24, AB 24/1

 

Čtvrtek
ČJ + MA: Dalton - Vánoce 1, pečení perníčků. 

 

Pátek

MA - PL  dělení se zbytkem, složené slovní úlohy s pojmy o x více, méně, x krát více, méně. BINGO - násobky 6 a 7, pamětné počítání, zaokrouhlování.

 

Týden 28.11. - 2. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Vzory podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO. Co to jsou podstatná jména, jak si na ně ukazujeme (ten, ta, to - v jednotném čísle). Zůstali jsme u středního rodu, kdy si na podstatné jméno ukazujeme TO (zatím jen v jednotném čísle). Každý vymýšlel 2 podstatná jména ve rodě středním. Chodba - podstatná jména všech rodů - hledání rodu středního - zápis na tabulku, společná kontrola. Vysvětlení a seznámení - proč je důležité znát  a umět si zařadit podstatná jména k příslušným vzorům. Přehled - tabulka vzorů i s pády pro střední rod - vysvětlení a orientace. Zopakování pádových otázek 1. a 2. pád. Společnými silami jsme zařazovali slova rodu středního ke správným vzorům (město, moře, kuře, stavení). DÚ: učit se zpaměti vzory podst. jmen rodu středního (město, moře, kuře, stavení). Umět pády: 1. a 2. p.
PŘ - Živočichové na podzim, okolí lidského obydlí.
MA - násobení 10 a 100, řešení slovních úloh - SP, písemné dělení s kontrolou
AJ - opakování - povely, slovesa, části těla, my village - překlad 

Úterý 

ČJ - Vzory podst. jmen rodu středního - upevňování. Zápis do sešitu, lepení přehledu - orientace v něm. Hledání podstatných jmen rodu středního, zařazování do jednotlivých vzorů, práce na mazací tabulku - třídění do jednotlivých vzorů.
VL - Povrch ČR - vlepení zápisu do sešitu. Hledání pohoří a jejich nejvyšších pohoří ČR.
AJ - slovesa v přít. průběhovém čase, práce s příběhem str.23, nová slovní zásoba, uč.24

Středa

ČJ - Řazení slov r. S do vzorů - ukázka koncovek podstatných jmen - I/Y. Práce se slovy i v množném čísle - vlepení přehledu do sešitu.
VL - Testík - Kraje ČR. Pohoří ČR - práce s mapou
MA - Složené slovní úlohy - práce do sešitu, připomenutí - jak se píše zápis slovní úlohy. Opakování - písemné sčítání a odčítání do 1000, písemné násobení do 10 000.
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Upevňování koncovek podstatných jmen - I/Y. Práce s pracovním listem. 
M - G - rýsování přímek, vyznačení bodů. Měření úseček podle pravítka.

Pátek

MA - Slovní úloha složená - společně pamětné počítání; Správný zápis číslic od 0 do 10 000. Písemné sčítání. 

 

 

 

Týden 21. - 25. 11. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, dopis Ježíškovi. Slovesa - ústní procvičování osob, manipulace s kartami - osoby. Chodba - u sloves určování osoby, poznání jestli jsou slovesa v jednotném či množném čísle. Cvičení v sešitě - po zadání a zapsání sloves - určovali osobu a číslo sloves. 
PŘ - Živočichové - zajímavosti, dělení dle druhu obživy
MA - Složené slovní úlohy - samostatná práce, kdy každý ročník měl svou slovní úlohu na které pracoval, opakování malé násobilky - pexeso, karty. Matematická rozcvička - mazací tabulka.
AJ - osobní zájmena, sloveso být - kladné plné i stažené tvary, překlady vět - ústně, vyvození nové slovní zásoby - in the town

Úterý 

ČJ - Slovesa - dodělávka PL - časování sloves. Manipulace se slovesy, rozdělování do časů (minulý, přítomný, budoucí), zápis do sešitu - časování - vlepení tabulky. Zopakování Podmětu a Přísudku (+ otázky). Zalaminované tabulky - přiřazování sloves.
PŘ - Živočichové - opakování (příští týden test)
AJ - procvičování výslovnost nových slovíček, práce s textem str.22 - poslech, překlad

Středa

ČJ - Slovesa - opakování osoby, čísla a času. Chodba - slovesa v infinitivu - upravit do správné osoby, čísla. PL - doplňování času u sloves. Chodba - slovesa v určitém tvaru - měli určit osobu, číslo a čas. Zápis do sešitu - práce se slovesy.
VL - Test - kraje ČR
MA - matematická rozcvička - násobení a dělení, samostatně písemné dělení s kontrolou, Omalovánka procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky. DÚ - sešit MA 1 - oprava
AJ - procvičování výslovnost nových slovíček, práce s textem str.22 - nácvik čtení, práce s komiksem str.23, AB 23

Čtvrtek
ČJ - Slovesa - opakování - osoba, číslo a čas. Vylosování osoby - tvoření slovesa. Třídění sloves - určování času. PL - určování osoby, čísla a času, práce se slovesy v infinitivu. 
M - G - Vzájemná poloha dvou přímek - různoběžky, rovnoběžky - modelace, rýsování.

Pátek

MA - písemné sčítání a odčítání - upevňování postupu řešení, Omalovánka - násobení a dělení mimo obor násobilky. Matematické hříčky v oboru násobení a dělení. DÚ - velký PS str. 25 dokončit

 

Týden 14. - 18. 11. 2022

Pondělí

ČJ - VJ/S - opakování. Práce na tabuli, ústně, do sešitu. ZSD - vyhledávání podmětu a přísudku, užívání otázek KDO?CO?, CO DĚLÁ? V souvětí žáci vyhledávají spojky, dokáží je i jmenovat, či do souvětí doplňovat. Sestavují větné vzorce.
PŘ - Živočichové - obratlovci a bezobratlí - třídění, společné znaky
MA - zápis čísel do 10 000, procvičování s řádovým počítadlem, dělení se zbytkem - pamětné, písemné dělení
AJ - Ve městě - navigace

Úterý 

ČJ - Opakování VJ/S, ZSD, Větné vzorce. Seznámení s novým učivem - časy sloves. Jmenování sloves v přítomném, minulém či budoucím čase. Hledání a třídění sloves do správných časů.
PŘ - Živočichové - obratlovci a bezobratlí - dělení dle způsobu obživy
AJ - Ve městě - nová slovní zásoba

Středa

ČJ - Časy sloves - třídění, poznávání, práce se slovesy. Diktát.
VL - Opakování na test - Kraje ČR (v dalším týdnu test)
MA - Písemné dělení - společně i samostatně, orientace na číselné ose do 10 000
AJ - Abeceda

Čtvrtek

Státní svátek 

Pátek

ČJ - Sloves - osoby, číslo: J/MN, přiřazování čísel k osobám a naopak. PL - okop. - vlepení do sešitu - doplňování osob sloves. Cvičení - poznávání času u sloves. Zápis do sešitu - čas sloves. Hra: Lodě. DÚ - ČJ 2, opravit diktát.

MA - Písemné dělení, slovní úlohy - samostatná práce - procvičování učiva

 

Týden 7. 11. - 11. 11. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, básničky. Písanka. Věta jednoduchá/souvětí - vysvětlení, zapsání do sešitu. Práce s větami - tabule - hledání sloves a podst. jm. v 1. pádě = ZSD, určování VJ. Seznámení se ZSD - slovesa podtrháváme vlnovkou, podmět rovnou čarou. vylosování si věty - hledání sloves. Zápis do sešitu. Práce na tabuli - hledání ZSD, užívání otázek: KDO, CO dělal? CO DĚLÁ podmět? Práce na IA - VJ/S.
PŘ - Test - rostliny
MA - procvičování postupu při písemném dělení jednociferným dělitelem, společně u tabule, samostatně v lavici, společná kontrola. DÚ - velký PS str. 14 - celá
AJ - alphabet

Úterý

Plavání
AJ - alphabet

Středa

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Čtvrtek
ČJ - ústně - hledání ve větách: sloveso, uč. (4. roč.) str. 101/cv.2 - doplňování vhodného slovesa, PL - VJ/S. Souvětí - seznámení, cvičení - hledání sloves v souvětí. PL - určování VJ/S. Práce v lavici - zalaminované karty - spojování vět pomocí spojek. Práce na tabuli - doplňování chybějících spojek. Chodba - vyber si 3 věty a doplň správnou spojku - společná kontrola v lavici. Práce do sešitu - dokončení souvětí. Spojky: ale, aby, proto, protože, že, kdyby, když, jestli, jestliže, a, i, ani, nebo. Vzorce vět - seznámení, ukázka na tabuli, práce v lavici - cvičení - společné doplňování vzorců, PL, mazací tabulka - vymýšlení vět na dané vzorce. Inter. tabule. Indiánské hádání. DÚ: uč. 101/cv.2 - do sešitu - najít ZSD
MA - Písemné dělení jednociferným dělitele, kontrola dělení - trénování postupu.

Pátek
PŘ - Živočichové - DÚ - dokončit v sešitě otázky
MA - orientace na číselné ose do 10 000, počítání po stovkách, tisících, zápis víceciferných čísel s pomocí řádového počítadla. Dělení se zbytkem - upevňování. DÚ - PS str. 16/ cv. 1, 2 + dva označené sloupečky na malém PL

 

Týden 31.10. - 4. 11. 2022

Pondělí
ČJ, PŘ, MA - Projektový den - Dušičky, Halloween
AJ - souhrnné opakování 1,-3.lekce

Úterý
Plavání
AJ - test 1

Středa
ČJ - kimovka, koberec - seznámení se skupinou slov BJE/VJE. Zkoušení skupiny slov s bje/vje zpaměti. Přiřazování těchto slov k obrázkům, dvojicím slov (objemný balík, objem válce, objevení Ameriky, objevitel Kryštof Kolumbus, ....) třídění slov na lavici Ě/JE. PS str. 17/cv.3a)b). DÚ - vlepený v sešitě ČJ1
PŘ - Rostliny - opakování
MA - upevňování písemného sčítání a odčítání do 1 000. Vyvození a oprava chyb - společně i samostatně.
AJ - hodnocení testu, nová slovní zásoba - ve městě

Čtvrtek
ČJ - opakování slov: bje/vje - ústně, třídění slov v lavici, sešit opis, rozdělování slov dle kořene (jezd, jem, jev, jedn), mazací tabulka, wordwall.net
MA - pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Pátek
PŘ - Rostliny - opakování, v pondělí test.
MA - vyvození písemného dělení jednociferným dělitelem. Orientace na číselné ose do 10 000. DÚ - velký PS str. 8 - celá

 

Týden 24. - 28. 10. 2022

Pondělí

ČJ - Hra - "stříhači" třídění slov na předpony a předložky (modrá uč. str. 15/4, str.21/1). Třídění slov na tabuli + sešit (předložky, předpony). Zapsání důležité věty do sešitu: ROZ-, BEZ-, VZ- PÍŠEME VŽDYCKY SE Z! Zdvojené souhlásky - předpona končí stejným písmenem jako kořen. Práce na koberci (bezzubý, rozzuřený, oddálit, bezzásadový, rozzářit, oddanost x podržet, podat, odřít), mazací tabulka - zapisování těchto slov. Seznámení se skupinou slov BJE/VJE. UČIT TATO SLOVA ZPAMĚTI - BUDU PO PRÁZDNINÁCH ZKOUŠET! (OBJET, OBJEDNAT, OBJEDNÁVKA, OBJEVIT, OBJEVITEL, OBJEMNÝ OBJEM, VJET, VJEZD, VJEM)
PŘ -
MA - matematické hraní - Jaké jsem číslo? Jsem sudé nebo liché číslo? Pyramida trochu jinak. Orientace v prostoru, procvičování matematické představivosti.
AJ -

Úterý
Plavání
AJ -

Středa 

Podzimní prázdniny

 

Čtvrtek

Podzimní prázdniny

 

Pátek

Státní svátek

 

 

Týden 17. - 21. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, hra: já mám, ty máš - opakování pojmů z českého jazyka, vlepení zápisu - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Slova po třídě - žáci zjišťují, co slova mají společného (lyžařka, lyžařský, lyžování, lyžovat, lyžař, zalyžovat si, lyže) - slova se společnou částí = KOŘENEM. Vypíšeme slova na tabuli a označíme společnou část - KOŘEN. Kreslení obrázku - kořeny stromu - do sešitu (pra-les, zá-les-ák) = předpony, kořen, příponové části. Práce na lavici - třídění slov dle příbuznosti slov, hledání kořene. Vysvětlení pojmů: předpona, kořen, příponová část. Uč. str. 26 (3. roč.)/cv.2 - do sešitu.
PŘ - Rostliny - nový zápis + doplnění
MA - procvičování a upevňování písemného násobení dvojciferným činitelem - samostatně i společně. DÚ - velký PS str. 24/ 2, 3, 4 - dokončit.
AJ - práce s komixem str.13, nová slovní zásoba - výslovnost " Be healthy"

Úterý
Plavání
AJ - body parts, uč.14, PS 14

Středa
ČJ - Běhací diktát - žáci mají na lavici kořeny slov (-mysl-, -ryb-, -vod-, -stroj-) a běhají na koberec pro slova - zařazují dle příbuznosti se stejným kořenem slov - práce ve skupině. PL (okopírovaný) 13/1,2, 19/1,2. Práce s tabulí - hledání příbuzných slov, hledání u nich kořen. Uč. str. 17/cv.2,3 (4. roč.) - ústně. Sešit - zadání kořene (-uč-, -list-, -pis-) - žáci vymýšlejí a zapisují k nim slova příbuzná se stejným kořenem. Chodba - mazací tabulka - hledání u slov kořen.
VL - referáty
MA - upevňování písemného odčítání do 1 000, pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000. DÚ - PL omalovánka - dokončit 
AJ - Be healthy chant - nácvik čtení, uč.+PS 15

Čtvrtek
ČJ - diktát, písanka; práce v lavici - zalaminované karty - hledání kořene slov, Předpony a přípony - práce v lavici a na koberci - vysvětlení, práce na tabuli + sešit, zalaminované karty, mazací tabulka - opsat slova a vyznačit předponu, kořen, příponu. Předložky a předpony -  - vysvětlení,  zápis do sešitu (Předpony - součást slova připojené ke kořenu slov; Předložky - samostatná slova, píšeme zvlášť + příklady. Práce s tabulí, do sešitu - okop. 19/cv.3. Chodba - rozeznávání dohromady/zvlášť. Wordwall.com. PL - okopírovaný (Kahoot, Bingo).
MA - G - geodesky - modelování pravidelných i nepravidelných mnohoúhelníků, 

Pátek
ČJ - čtení
MA - G - rýsování mnohoúhelníku podle pokynů. Opakování a upevňování písemného odčítání.

 

Týden 10. - 14. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, seznámení se slohovým útvarem "životopis". Psaní životopisu kresleného strašidla. DÚ: na čtvrtek - životopis strašidla. Slova citově zabarvená, vlepení tabulky do sešitu, práce s textem.
 - PS některá cv. ze str. 5 - 9
M - vyvození písemného násobení dvojciferným činitelem, společně u tabule, samostatně v lavici. DÚ - velký PS str. 23/1
AJ - místnosti v domě - procvičování výslovnosti slovíček

Úterý
Plavání
AJ - předložky, povely ve třídě

Středa
ČJ - PS str. 11/celá, běhací diktát - doplňování slov do textu, uč. str. 15/cv.2,3 - ústně, str. 17/cv.3 - ústně - vyjmenovaná slova a jejich kořen.
VL - Domov - město, vesnice, kraje. Rozdělení referátů na příští týden.
M - písemné násobení dvojciferným činitelem - společně i samostatně, společná kontrola
AJ - my house or flat, předložky

Čtvrtek
ČJ - PL - opakování 3. ročníku (Vyj. slova, mluvnické kategorie, ...) mazací tabulka - slova po třídě - i/y, práce u tabule, Indiánské hádání - vyjmenovaná slova
M - G - vzájemná poloha dvou přímek, grafický součet přímek - opakování

Pátek
ČJ - čtení
M - Ma diktát - sčítání a odčítání do 1 000. Písemné násobení dvojciferným činitelem, pamětné počítání do 1 000 - omalovánka.

 

Týden 3. - 7. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. PS str. 9 celá. Hra - pamatovačka textu. Slova po třídě - slova nadřazená a podřazená. Práce s tabulkou - slova podřazená a nadřazená. DÚ: do sešitu ČJ 1 - vymyslet 6 slov podřazených.
 - Živá příroda - rostliny (zápis, povídání)
M - procvičování zaokrouhlování na stovky. Upevňování násobilky s nulou na konci,  typu 60 . 8, ....
AJ - práce s příběhem - uč.9, vyvození nové slovní zásoby - In the house, zpracování slovíček, uč.10

Úterý
Plavání
AJ - procvičení výslovnosti a čtení nových slovíček, uč.9, PS 10-11

Středa
ČJ - Slova spisovná a nespisovná - vysvětlení, ukázka, práce se sešitem - rozdělení slov, PS str. 10 celá, slova po třídě - slova nespisovná převést na slova spisovná a vytvořit větu. PL, práce na IA a PC - online cvičení
VL - Vlast, domov, kraje
M - násobení mimo obor násobilky ( příklady typu 45 . 6,... ) Zaokrouhlování na desítky a stovky.
AJ 

Čtvrtek
ČJ - Uč. str. 13 - ústně, opis z uč. modré str.10/cv.2. Slova po třídě - spisovná a nespisovná, práce s mazací tabulkou. Slova citově zabarvená - seznámení, vymýšlení, třídění slov na skupiny. Práce na IA.
M - Geometrie - základní pojmy - bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovinné obrazce, tělesa. Modelování geometrických tvarů dle pokynů.

Pátek
ČJ - čtení
M - G - opakování rýsování základních geometrických obrazců, rýsování podle pokynů. Písemné násobení jednociferným činitelem s přechodem i bez přechodu přes desítku. DÚ - PS velký - str. 22 - dokončit, + oprava do sešitu MA2.

Týden 26. - 30. 9 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Zopakování: jednoznačná a mnohoznačná slova. Zápis do sešitu, uč. str.10/cv.2 - rozdělení slov + vymyslit ke každému 3 slova. Slova nadřazená a podřazená, práce s tabulí. slova po třídě - mazací tabulka. DÚ: uč. str. 12/cv.2 - FOLIE
PŘ - Rostliny
M - matematika hrou - pexeso ( společně i samostatně ) Upevňování násobilky 6 - 9
AJ - I can..., I can´t, str.7, AB str.7

Úterý
Plavání
AJ - uč.8, I can..., I can´t, práce s komixem str.8-9, AB 9, DÚ AB str. 8

Středa
STÁTNÍ SVÁTEK

Čtvrtek
ČJ - Daltonská výuka - svatý Václav
M - opakování násobení a dělení 10, 100. Počítání se závorkami, písemné násobení jednociferným činitelem.

Pátek
Čj - čtení
M - řešení složené slovní úlohy, na PC procvičování počítání se závorkami, násobení a dělení mimo obor násobilky, hra Pexeso -  násobení 9

 

Týden 19. - 23. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Antonyma, synonyma - vysvětlení, zapsání do sešitu, práce se slovy po třídě, PS str. 8/cv.2,3. DÚ - sloupeček - procvičování vyjm. slov.
 - Živá příroda - houby (zápis, povídání)
M - "Hra na školu" - hravou formou upevňování učiva 3. ročníku
AJ - sporty - výslovnost, osobní údaje

Úterý
Plavání
AJ - sporty, slovíčka, uč.+PS 6

Středa
ČJ - Synonyma, antonyma (protiklady) - opakování, uč. str. 11/3 ústně, chodba - třídí slova na mazací tabulku, 11/2 - ústně, pak do sešitu. Slova jednoznačná a mnohoznačná - vysvětlení. Slova na koberci - třídění, společná kontrola. PS str. 7/cv.1,2,3,4. 
VL - Státní symboly - povídání si o nich, lepení zápisu do sešitu, poslech státní hymny.
M - řešení slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Písemné sčítání a odčítání - PS str. 4/ cv. 1 - 4
AJ - I can / I can´t, sporty

Čtvrtek
Dopravní hřiště Malenovice, čtení.

Pátek
ČJ - Samostatná práce - pracovní list na procvičování - synonyma, antonyma, slova jednoznačná, mnohoznačná. Opakování vyjmenovaných slov.
M - porovnávání, zaokrouhlování na desítky a stovky, pamětné počítání. DÚ - velký PS str. 5 - celá

 

Týden 12. - 16. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sloupeček - Vlastní a obecná jména, roličkovaná - opakování slovních druhů. Zopakování a vysvětlení pravidel - Párové souhlásky, uč. str. 7/cv.10 - folie + ústní kontrola. DÚ: PS str. 4/cv.9
 - Živá a neživá příroda, podmínky života na zemi
M - pamětná násobilka do 1000, procvičování malé násobilky, orientace na číselné ose. DÚ - PS str. 2/ cv. 2,3,4,5
AJ - otázky a odpovědi - písemné opakování, hudební nástroje - trénink nových slovíček

Úterý
Plavání
AJ - hudební nástroje - výslovnost, PS 4, Is it...?

Středa
ČJ práce do sešitu - skládání a tvoření slov z těchto souhlásek: E,S,L,P,O,D,A,H. Běhací diktát - párové souhlásky - práce ve skupině, sešit - uč. str. 7/cv.11.
VL - Demokratický stát, zápis + doplnění
M - pamětné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. násobení mimo obor násobilky s rozkladem. DÚ - Dokončit pracovní list ze školy
AJ - hudební nástroje - písemná podoba, PS 5

Čtvrtek
ČJ - Hra: Já mám (opakování souhlásek, slabik,...), uč. str. 9/celá - ústně společně, obrázky po třídě (z uč. str. 7/12), hledání klíče, co mají slova společného, seřazení dle abecedy. Práce s tabulí a sešitem uč. str. 7/cv.13 - třídění slov I/Y. Lovci perel - opakování I/Y. Sloupečky - I/Y. DÚ: PS str. 4/cv.10
M - Písemné sčítání a odčítání, společně i samostatně - společná kontrola, oprava drobných chyb

Pátek
ČJ - Samostatná práce: sloupečky na procvičení I/Y - dokončení. PS str. 5/cv.11, 12. Čtení z čítanky.
M - písemné sčítání a odčítání - společně i samostatně, společná kontrola, procvičování násobilky 6, 7, 8, 9. DÚ - PL dělení

 

Týden 5. - 9. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování souhlásek a samohlásek, myšlenková mapa - kladné a záporné vlastnosti
 - Živá a neživá příroda, podmínky života na zemi
M - seznámení s obsahem učiva 4. ročníku
AJ - úvodní hodina, zavedení pomůcek

Úterý
Plavání
AJ - opakování frází k seznamování

Středa
ČJ - čtení, domácí úkol (čtení článku v čítance), kimovka, - slovní druhy, opakování informací o větě (věta, slovo, slabika, VJ, S, hledání sloves), uč. str. 5 cv. 5 - hledání sloves, určování VJ, S, PS cv. 5 b)c), chodba - hledání sloves
VL - přečtení str. 5 - 7, vlepení zápisu do sešitu + doplnění, vlepení vlajek
M - pamětné sčítání a odčítání do 100 - opakování 3. ročníku
AJ - uč. 2-3, PS 2-3

Čtvrtek
ČJ - Mateřský jazyk, cizí jazyky - povídání si o jazycích, příslušnících jiných států. Obecná a vlastní jména, Uč. str. 3 - ústně, str. 4/cv.1 - mazací tabulka, chodba - opis slov, tvoření z přídavných jmen = příslovce. PS str. 2/cv.3, str. 3/cv.4,5 - dokončení, sešit - tvoření věty ze vzorce: Když V1,V2. Čtení
M - procvičování násobení a dělení, opakování z 3. ročníku. DÚ pracovní list na dělení se zbytkem

Pátek
ČJ - opakování vlastních/obecných jmen - ústně, sloupeček - obecná/vlastní jména (doplnění). PS str. 6/2, str. 4/7,8. Hra sněží - opakování u/ú/ů. Práce s mazací tabulkou - opakování i/y - na známky.
 - Podmínky života na zemi, živá a neživá příroda
M - orientace na číselné ose, porovnávání víceciferných čísel, pamětné sčítání a odčítání do 100