Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2024

Zápis do 1. třídy 2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí k ZV 2024.png

 

 

Informace pro zákonné zástupce týkající se zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2024/2025

 

Milí rodiče, v letošním roce nás čeká již tradiční zápis, proběhne prezenční formou přímo v Základní škole a Mateřské škole Sazovice. Chceme dětem zážitek ze zápisu dopřát ještě před usednutím do školních lavic. :-) Už teď se moc těšíme.


Termín a podání žádosti k zápisu:

Zápis proběhne v úterý 9. 4. 2024 od 13.00 do 17.00 v budově ZŠ Sazovice, Sazovice 78. K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy a přinesou s sebou:

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy povinné školní docházky:

 • žádost o přijetí - vyplněná a podepsaná oběma zákonnými zástupci;
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce;
 • rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese;

Časový termín si lze rezervovat v příslušné tabulce, která slouží jako takový rezervační systém.
STANOVIŠTĚ 1

STANOVIŠTĚ 2


Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/Žádosti o odklad povinné školní docházky učinit písemně, v elektronické podobě nebo osobně při realizaci zápisu.

 

Rodič předloží k nahlédnutí originál rodného listu. V Žádosti o přijetí rodiče zkontrolují správnost údajů: Jméno, příjmení dítěte a datum narození podle rodného listu, adresu trvalého bydliště včetně čísla popisného.


Žádost, zápisový list a kopii rodného listu dítěte
je možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobní podání (v den zápisu nebo i dříve do rukou ředitelky školy)
 2. do datové schránky školy (2kymhe3) do termínu 8. 4. 2024,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!) v termínu do 8. 4. 2024,
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Důležité informace a kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2024/2025

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let (děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

 

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínky přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou: doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a potvrzení odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě cizinců je nutné doložit kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona (prokázání statutu rezidenta) a na jaké adrese je dítě/žák přihlášen/o.

 

Kritéria pro přijetí

 1. dítě s trvalým pobytem v obci Sazovice, a to až do povolené kapacity třídy, školy
 2. ostatní

Odklad povinné školní docházky:

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

 

Jak mají rodiče postupovat, když chtějí žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte.

 

Získání registračního čísla

Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na dveřích budovy školy po ukončení správního řízení.

 

Nahlédnout do spisu bude možné ve středu 25. 4. 2024 mezi 14:00 a 15:30 hodin.

Podle § 38 ost. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno (nejpozději) 10. 5. 2024 na webu školy a ve vývěsce školy pod registračním číslem, které obdržíte při podání žádosti o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o udělení odkladu PŠD bude zákonným zástupcům předáno do vlastních rukou nebo zasláno doporučeně poštou.

Zákonné zástupce, kteří zvolí podání formulářů elektronicky nebo poštou, budeme následně informovat potvrzovacím mailem včetně oznámení registračního čísla přiděleného jejich žádosti.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.


V případě dotazů nás kontaktujte mailem reditelna@zssazovice.cz nebo telefonicky 724 976 115.


Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

 

Mgr. Šárka Vojáčková, ředitelka školy

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024_2025.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2024_2025.pdf

Desatero pro rodiče.pdf