Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole > Daltonská výuka

Daltonská výuka

Principy daltonské výuky a dalton na naší škole

Hlavní myšlenkou daltonské výuky je podporování aktivní práce žáků. Je zde kladen důraz na rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. Žáci jsou vedeni k hodnocení své práce.

Základem daltonu jsou tři principy:  zodpovědnost, samostatnost, spolupráce.

Ve výuce jsou stanoveny úkoly, které by měl žák v daném čase zvládnout. Žáci si volí pořadí úkolů, spolupracovníky a někdy i místo, kde budou pracovat. Po splnění  plánu si žáci mohou ve zbývajícím čase zvolit z nabídky dané učitelem na základě svého zájmu  činnost, které se chtějí věnovat. Jsou to připravené úkoly, zaměřené na opakování a rozvíjení učiva, nebo zájmové činnosti, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte.

Děti jsou v daltonské výuce vedeny k větší samostatnosti, smysluplnému plánování práce, zodpovědnosti za svou práci, k hodnocení své práce. Během daltonské výuky dochází k trvalejšímu upevňování vědomostí, neboť nejvíce se žák naučí a nejlépe si zapamatuje, když k poznání dospěje samostatně a případně se o své poznání podělí se spolužáky.

Prvky daltonského vyučování samostatnost, zodpovědnost, spolupráce jsou ve všech třídách naší školy uplatňovány v daltonských blocích.

Samostatnost - děti si volí z připravených úkolů z různých předmětů a zpracují je podle svých schopností samostatně nebo ve skupinách s pomocí literatury nebo spolužáků.

Zodpovědnost - Práce na samostatných i skupinových úkolech je motivující a vede děti k zodpovědnosti za kvalitně odvedenou práci.

Kvalita práce je hodnocena většinou slovně ihned v závěru bloku dětmi i učitelem a následně počtem bodů za kvalitu odvedené práce, jejichž evidence souvisí s další motivací žákovských učebních činností. Žáci jsou vedeni v rámci daltonské výuky k vlastnímu hodnocení splněných úkolů, k plánování práce a stanovování si cílů.

Spolupráce - snažíme se o stále častější zařazování daltonských bloků se zaměřením na mezipředmětové vztahy, opakování učiva, rozšiřující učivo, vzájemnou pomoc a spolupráci apod.

Rozvoj daltonského vyučování postupuje od kratších daltonských bloků v 1. ročníku až po delší daltonské bloky ve vyšších ročnících podle náročnosti učiva a s přihlédnutím ke schopnostem žáků. Principy daltonského vyučování přirozeně prostupují i do vyučování v klasických hodinách a umožňují tak dětem jejich individuální rozvoj prostřednictvím nabídky rozšiřujících a nadstandardních úkolů.

V rámci spolupráce mezi třídami organizujeme vzájemné vánoční a velikonoční tvoření nebo zajímavé akce ke Dni dětí, Dni Země, Čarodějnice, projektové dny apod.

 

Ve 3. a 4. ročníku:

"Zodpovědná svoboda"

Jednou za 14 dní budeme mívat ve třídě tzv. daltonský blok. Děti nejprve pracují na plnění úkolů povinných, až poté si libovolně volí extra úkoly navíc. Výraznou změnou při práci je to, že si děti mohou vzájemně pomáhat, hledají nápovědy v učebnicích, sešitech či knížkách.

Cílem daltonské výuky je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti za svou práci a také k jejímu vhodnému časovému plánování. 

Blok vždy končíme hodnotícím kruhem, kde může každý říct, jak se mu práce dařila, co bylo náročné, co naopak snadné.