Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 3. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 5.12. - 9.12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, vylosování 3 x příbuzná slova - přiřazení k VS po L. Uč. str. 45/celá ústně, cv.2 - opis do sešitu 2 řádky. Práce na interaktivní tabuli. DÚ - opis do sešitu VS po L (lysý, lýtko)
PRV - Živá a neživá příroda
MA - Písemné sčítání trojciferných čísel, správný zápis čísel pod sebou, kontrola. Pamětné odčítání do 100 pomocí rozkladu. DÚ - velký PS str. 22 - dokončit
AJ -  

 

Úterý

Edukativní vánoční program v Rymicích
AJ -  

 

Středa

ČJ - Opakování VS po L - říkání řady, slova příbuzná, vyhledávání ke slovům VS po L. PL - doplňování VS po L, PS (okopírovaný) 40/7, vykreslovačka - VS po L. DÚ: číst (každý den) - zapisovat do čtenářské karty, opis VS po L - lýko, lyže.
PRV - Zboží, povrch ČR - pohoří
MA -  počítání písemné i pamětné do 100, upevňování násobilky, zaokrouhlování na 10, 100 
AJ - 

 

Čtvrtek
ČJ + MA Dalton - Vánoce 1, pečení perníčků. DÚ: opis VS po L - pelyněk, plyš + slova s Y po L.
 

Pátek
MA - PL násobení a dělení, slovní úlohy s pojmy o x více, méně, x krát více, méně. BINGO - násobky 6 a 7, pamětné počítání.

 

Týden 28.11. - 2. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Vyjmenovaná slova po L - koberec - seznámení se slovy, obrázky, vysvětlení významu slov, přiřazování slov příbuzných. Určování slov: hned před, hned za, hádanky na VS po L. IA tabule - rap - VS po L, chodba - mazací tabulka - doplňování i/y do slov. PS (okopírovaný): 27/5, 28/7. Uč. str. 41/2,4,5 - ústně. Práce v lavici - seřazování VS po L (jak jdou postupně za sebou). DÚ: učit se VS po L zpaměti, opis VS (slyšet, mlýn) do sešitu Vyjmenovaných slov.
PRV - Užitkové rostliny (v úterý testík) PS str. 18
MA - kontrola DÚ, násobení 9, pamětné sčítání dvojciferných čísel do 100 pomocí rozkladu.
AJ -  práce s příběhem, body chant, nová slovní zásoba - MY FACE

Úterý

ČJ - Seřazování VS po L - práce v lavici. PS (okopírovaný) 27/4,6. Uč. str. 42/cv.2,3. Hra - losuji příbuzné slovo a děti říkají ke kterému VS slovo příbuzné patří. Sloupeček - doplňování i/y. Práce na IA tabuli. DÚ: učit se VS po L zpaměti, opis VS (blýskat se) do sešitu Vyjmenovaných slov.
PRV - testík - rostliny (PS str. 18). Co mě baví? Mé vysněné povolání.
AJ -  my face, uč.24, PS 24

Středa

ČJ - skládání vyjmenovaných slov - dle pořadí, losování příbuzných slov a přiřazování k VS po L, hned před, hned za. Uč. str. 43/5, folie/2,3. Sněží - doplňování i/y. PS (okopírovaný) 28/9, 29/11. Sloupeček i/y. IA tabule. DÚ: opis slov "polykat plynout" - sešit Vyjmenovaná slova.
PRV - Testík - Kraje ČR. Co nás baví - záliby, koníčky. Povolání rodičů.
MA - Složené slovní úlohy - práce do sešitu, připomenutí si  - jak se píše zápis slovní úlohy. Procvičování - písemné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. 
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Jmenování řady VS po L, přiřazování příbuzných slov k VS po L. Uč. str. 44/2,3,4 - folie. Skupinová práce - třídění slov I/Y, sloupeček - na doplnění i/Y. Uč. str. 45/3,4 - ústně, 45/2 - opis. Vykreslovačka, IA tabule. DÚ: sloupeček, opis slov "plýtvat, vzlykat" do sešitu VS.
M - G -  rýsování přímek, vyznačení bodů. Měření úseček podle pravítka.

Pátek
MA - Slovní úloha složená - samostatná práce, společný rozbor a hodnocení. Násobilka - procvičování. 

 

Týden 21. - 25. 11. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, Dopis Ježíškovi. Vyjmenovaná slova po Z - seznámení. Koberec - vyskládání obrázků VS po Z (brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně), přiřazení význam slova a slova k nim příbuzná. Čtení příběhu - Zina a Zita. Práce na interaktivní tabuli - rozřazování příbuzných slov k daným VS po Z. PL - vyjm. sl. po Z. DÚ: učit se VS po Z zpaměti, vlepení obrázků do sešitu - opsání textu (příbuzných slov)
PRV - Houby
MASložené slovní úlohy - samostatná práce, kdy každý ročník měl svou slovní úlohu na které pracoval, opakování malé násobilky - pexeso, karty. Matematická rozcvička - mazací tabulka.
AJ -  osobní zájmena, sloveso být - kladné plné i stažené tvary, překlady vět - ústně, výroba pomůcky

Úterý

ČJ - VS po Z - ústně: vyjmenování zpaměti VS po Z, hned před, hned za, PS - okopírovaný - cvičení. Práce na interaktivní tabuli - procvičování i/y, práce do sešitu, vlepení přehledu VS po Z, chodba - mazací tabulka - I/Y. Únikovka - VS po Z. DÚ: PS (okopírovaný) - str.35/12)
PRV - Houby - PS, Ovoce
AJ -  osobní zájmena, sloveso být - kladné plné i stažené tvary, překlady vět - písemně, AB 23/8, DÚ slovíčka

Středa

ČJ - VS po Z - zpaměti, hra - hned před, hned za. Indiánské hádání - VS po Z, PS (okopírovaný) - kontrola DÚ, str.22/cv.2, str.23/cv.5,6. Chodba - slova na I/Y - zapisují na mazací tabulku, sloupeček - doplňování i/y. Práce na interaktivní tabuli. DÚ: sloupeček - doplnit i/y po Z.
PRV - Test - kraje ČR.
MA - Matematická rozcvička - násobení a dělení 8, pamětné násobení a dělení 6, 7, 8. DÚ - sešit MA 1 - oprava slovní úlohy, PL sloupečky - označeno zeleně.
AJ - osobní zájmena, sloveso být - procvičování, práce s komiksem str.23, AB 23

Čtvrtek
ČJ - indiánské hádání - VS po Z, kontrola DÚ, samostatná práce - PL (okopírované) str. 23/cv.7, opis - uč. str.93/cv.2 dole - do ČJ2. PL - sloupečky - doplnění i/y (1. sloupeček společně, 2. sloupeček - samostatně + kontrola, 3. sloupeček - za DÚ). Práce na interaktivní tabuli. DÚ - doplnit sloupeček i/y po Z.
M - G - Vzájemná poloha dvou přímek - modelace, rýsování

Pátek
MA - matematická rozcvička - sčítání a odčítání do 100. Matematické hříčky s násobky. Násobilka 9 - společně nácvik násobků. DÚ - Testíky - fialový PS str. 37 + naučit násobky 9

 

Týden 14. - 18. 11. 2022

Pondělí

ČJ - VJ/S - opakování. Práce na tabuli, ústně, do sešitu. ZSD - vyhledávání podmětu a přísudku, užívání otázek KDO?CO?, CO DĚLÁ? V souvětí žáci vyhledávají spojky, dokáží je i jmenovat, či do souvětí doplňovat. Sestavují větné vzorce.
PRV - Rostliny
MA - procvičování násobení a dělení 6, 7. Orientace na číselné ose do 1 000, vyhledávání čísel, určování hned před, hned za; porovnávání
AJ -  Pocity - slovní zásoba

Úterý

ČJ - Opakování VJ/S, ZSD, Větné vzorce. Seznámení s novým učivem - časy sloves. Jmenování sloves v přítomném, minulém či budoucím čase. Hledání a třídění sloves do správných časů.
PRV - Rostliny
AJ -  Pocity, osobní zájmena 

Středa

ČJ - Časy sloves - třídění, poznávání, práce se slovesy. Diktát.
PRV - Opakování na test - Kraje ČR (v dalším týdnu test)
MA - procvičování násobení a dělení 2-7, určování matematických řádů, zápis víceciferných čísel, orientace na číselné ose do 1 000.
AJ - Abeceda

Čtvrtek

Státní svátek 

Pátek

ČJ - Sloves - osoby, číslo: J/MN, přiřazování čísel k osobám a naopak. PL - okop. - vlepení do sešitu - doplňování osob sloves.Cvičení - poznávání času u sloves. Zápis do sešitu - čas sloves. Hra: Lodě. DÚ - ČJ 2, opravit diktát.
MA - písemné sčítání a odčítání s i bez přechodu přes desítku, procvičování násobilky 8. DÚ - Testíky (fialový PS) str. 33

 

 

Týden 7. 11. - 11. 11. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, básničky. Písanka. Věta jednoduchá/souvětí - vysvětlení, zapsání do sešitu. Práce s větami - tabule - hledání sloves a podst. jm. v 1. pádě = ZSD, určování VJ. Seznámení se ZSD - slovesa podtrháváme vlnovkou, podmět rovnou čarou. vylosování si věty - hledání sloves. Zápis do sešitu. Práce na tabuli - hledání ZSD, užívání otázek: KDO, CO dělal? CO DĚLÁ podmět? Práce na IA - VJ/S.
PRV - Test - PRAHA, orientace v krajině - směrová růžice.
MA - opakování násobilky do 7, upevňování písemného sčítání a odčítání do 100. DÚ - PS Testíky str. 20 - celá 
AJ - alphabet

Úterý
Plavání
AJ - alphabet

Středa

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Čtvrtek
ČJ - ústně - hledání ve větách: sloveso, uč. (4. roč.) str. 101/cv.2 - doplňování vhodného slovesa, PL - VJ/S. Souvětí - seznámení, cvičení - hledání sloves v souvětí. PL - určování VJ/S. Práce v lavici - zalaminované karty - spojování vět pomocí spojek. Práce na tabuli - doplňování chybějících spojek. Chodba - vyber si 3 věty a doplň správnou spojku - společná kontrola v lavici. Práce do sešitu - dokončení souvětí. Spojky: ale, aby, proto, protože, že, kdyby, když, jestli, jestliže, a, i, ani, nebo. Vzorce vět - seznámení, ukázka na tabuli, práce v lavici - cvičení - společné doplňování vzorců, PL, mazací tabulka - vymýšlení vět na dané vzorce. Inter. tabule. Indiánské hádání. DÚ: uč. 107/cv.1 - do sešitu - najít ZSD
MA - násobení a dělení 5, 6, 7  - průpravné hříčky s čísly, samostatná práce v lavici

Pátek 
PRV - Rostliny (stromy, keře, byliny, stavba rostliny, společné znaky,....)
MA - řádové počítadlo - zápis víceciferných čísel, orientace na číselné ose do 1 000. DÚ - Testíky str. 14 a 15 - celé

 

 

Týden 31.10. - 4.11. 2022

Pondělí

ČJ, PRV, M - Projektový den - Dušičky, Halloween
AJ - shrnutí lekcí 1-3 

Úterý
Plavání
AJ - test 1

Středa
ČJ - písanka, PL - kořen slova. chodba - obrázek (děti si vyberou ze čtyř variant) společně si obrázek popíšeme, co se na něm děje, pak větu o jednom obrázku zapíšeme do sešitu ČJ1) - Např. Holčička si píše domácí úkol do úkolníčku. Do sešitu si žáci také zapsali důležitou větu: Každá věta musí mít sloveso! 1 sloveso = věta jednoduchá (VJ), 2 slovesa = souvětí (S).
PRV - Praha - Pracovní sešit
MA - násobilka 7 - násobky, pořadí násobků - společně. Vyhledávání násobků - samostatně. Orientace mezi násobky.
AJ - hodnocení testu, nová slovní zásoba - emoce

Čtvrtek
ČJ - PL - okopírovaný - procvičování VJ a S, hledání sloves. Vymýšlení vět - podtrhávání sloves. Hra po třídě - žáci hledají VJ - zapisují na mazací tabulku, pak vyhledávají sloveso. Cvičení na VJ a S. (Umět rozlišit), PL (okopírovaný)

Práce u tabule - hledání slovesa a podstatného jména v 1. pádu = základní skladební dvojice

(Pomocné otázky: Kdo, co dělal? Co dělal ....(podstatné jméno v 1. p.) Př. V lese rostou houby. Co dělají houby? ROSTOU Kdo, co roste? HOUBY
MA - řešení slovních úloh, procvičování násobilky 7. 

Pátek
PRV - Orientace v krajině
MA - dělení 7, souhrnné opakování násobilky 1,2,3,4,10. Samostatné řešení slovní úlohy, pamětné sčítání dvojciferných čísel do 100. DÚ- malý PS str. 32 

 

Týden 24. - 28. 10. 2022

Pondělí

ČJ - Hra - "stříhači" třídění slov na předpony a předložky (modrá uč. str. 15/4, str.21/1). Třídění slov na tabuli + sešit (předložky, předpony). Zapsání důležité věty do sešitu: ROZ-, BEZ-, VZ- PÍŠEME VŽDYCKY SE Z! Písanka.
PRV - referáty - kraje ČR
MA - matematické hraní - Jaké jsem číslo? Jsem sudé nebo liché číslo? Pyramida trochu jinak. Orientace na číselné ose, orientace v prostoru a podobně.
AJ - shrnující lekce, AB str.18

Úterý
Plavání
AJ - shrnující lekce, uč.18, AB 19/A

Středa
Podzimní prázdniny

Čtvrtek
Podzimní prázdniny

Pátek
Státní svátek

 

 

Týden 17. - 21. 10 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, hra: já mám, ty máš - opakování pojmů z českého jazyka, vlepení zápisu - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Slova po třídě - žáci zjišťují, co slova mají společného (lyžařka, lyžařský, lyžování, lyžovat, lyžař, zalyžovat si, lyže) - slova se společnou částí = KOŘENEM. Vypíšeme slova na tabuli a označíme společnou část - KOŘEN. Kreslení obrázku - kořeny stromu - do sešitu (pra-les, zá-les-ák) = předpony, kořen, příponové části. Práce na lavici - třídění slov dle příbuznosti slov, hledání kořene. Vysvětlení pojmů: předpona, kořen, příponová část. Uč. str. 26 (3. roč.)/cv.2 - do sešitu.
PRV - Okolí domova - nížiny, hory
MA - Násobení a dělení 6 - pomocí kartiček, samostatně v malém PS str. 25. DÚ - Testíky - str. 26 celá
AJ - PETS - vyvození nové slovní zásoby, uč.14, PS 14/1

Úterý
Plavání
AJ - PETs - otázka What´s this ? uč.15, PS 14/2, 15/1

Středa
ČJ - Běhací diktát - žáci mají na lavici kořeny slov (-mysl-, -ryb-, -vod-, -stroj-) a běhají na koberec pro slova - zařazují dle příbuznosti se stejným kořenem slov - práce ve skupině. PL (okopírovaný) 13/1,2, 19/1,2. Práce s tabulí - hledání příbuzných slov, hledání u nich kořen. Uč. str. 17/cv.2,3 (4. roč.) - ústně. Sešit - zadání kořene (-uč-, -list-, -pis-) - žáci vymýšlejí a zapisují k nim slova příbuzná se stejným kořenem. Chodba - mazací tabulka - hledání u slov kořen.
PRV - referáty
MA - násobení a dělení 6
AJ - PETS , uč.16, PS 16 - big/little

Čtvrtek
ČJ - diktát, písanka; práce v lavici - zalaminované karty - hledání kořene slov, Předpony a přípony - práce v lavici a na koberci - vysvětlení, práce na tabuli + sešit, zalaminované karty, mazací tabulka - opsat slova a vyznačit předponu, kořen, příponu. Předložky a předpony -  - vysvětlení,  zápis do sešitu (Předpony - součást slova připojené ke kořenu slov; Předložky - samostatná slova, píšeme zvlášť + příklady. Práce s tabulí, do sešitu - okop. 19/cv.3. Chodba - rozeznávání dohromady/zvlášť. Wordwall.com. PL - okopírovaný (Kahoot, Bingo).
MA - G - geodesky - modelování pravidelných i nepravidelných mnohoúhelníků, nákres do čtvercové sítě.

Pátek
ČJ - čtení
MA - G - rýsování mnohoúhelníku podle pokynů. Pamětné sčítání dvojciferných čísel do 100 s rozkladem na desítky a jednotky

 

 

 

Týden 10. - 14. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, Komunitní kruh, seznámení se slohovým útvarem "životopis". Psaní životopisu kresleného strašidla. DÚ: na čtvrtek - životopis strašidla. Slova citově zabarvená, vlepení tabulky do sešitu, práce s textem.
PRV - PS str. 6-7
M - Násobení 6 - pomocí kartiček, procvičování pamětného počítání. DÚ - malý pracovní list
AJ - opakování výslovnosti číslovek 12-20, How old are you ? uč.+ PS str 12

Úterý
Plavání
AJ 

Středa
ČJ - Hra - vymýšlení nadřazených slov na papírek, psaní na mazací tabulku slova podřazená. Uč. str. 23/cv.2 - folie. Antonyma/synonyma - vysvětlení, zápis do sešitu, práce s tabulí, práce do sešitu - cvičení.
PRV - Domov, město, vesnice, kraje. Rozdělení krajů dětem na referáty - příští týden začínáme.
M - zaokrouhlování na desítky, společné procvičování s dopomocí, písemné sčítání dvojciferných čísel do 100. DÚ - PL  omalovánka "Deštník"
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Slova mnohoznačná - vysvětlení, příklady, uč. str. 24, cv.1,2, koberec - třídění, PS str. 17/cv.1,2. Význam slov - uč. str. 21/cv.1,2 - ústně, folie. Indiánské hádání.
M - G - rýsování úseček, délka úsečky, měření úseček

Pátek
ČJ - čtení
M - Ma diktát - násobení a dělení 2,3,4,5. Čísla sudá a lichá, upevňování sčítání a odčítání celých desítek do 100 .

 

 

Týden 3. - 7. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, písanka, hra - pamatování textu (uč. 11/5). Uč. str.11/cv.4 - folie, na známky. Slova po třídě - slova nadřazená, podřazená, práce s tabulkou. DÚ: do sešitu ČJ 1 vymyslet 6 slov podřazených.
PRV - Test - dopravní výchova. Nové učivo: domov, vlast, státní symboly, kraje ČR.
M - vyvození zaokrouhlování na celé desítky. Procvičování násobků 6.
AJ - povely ve třídě "touch - point", slovíčka - In the classroom , uč.str.10

Úterý
Plavání
AJ - povely ve třídě, nová slovíčka - procvičení výslovnosti, uč.11, PS 10-11

Středa
ČJ - Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Uč. str.  13/cv.3 - ústně, str. 13/cv.2 Folie. Karty obrázků po třídě - zapisování slov na mazací tabulku. PS str. 8-9 cvičení dle času. Slova spisovná a nespisovná, vysvětlení, slova po třídě - převedení na spisovná slova + vytvoření věty. PL - spisovná a nespisovná slova, práce na IA, cvičení na PC.
PRV - Vlast, domov, kraj
M - násobky 6, zaokrouhlování na desítky, upevňování násobení a dělení 2,3,4,5. 
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě: uč. str. 14/cv.7, PS str. 8-9, samostatně, pak společně cv. 5. Slova po třídě - spisovná a nespisovná, práce s mazací tabulkou. Slova citově zabarvená - seznámení, vymýšlení, třídění slov na skupiny. Práce na IA.
M - Geometrie - základní pojmy - bod, přímka, úsečka - modelování dle pokynů ( viz stavebnice )

Pátek
ČJ - čtení
M - G - technika rýsování, správné držení tužky a pravítka, rýsování podle pokynů.  Zaokrouhlování na desítky, sudá a lichá čísla - rozlišování. DÚ - PS velký - str. 14 - celá 

 

Týden 26. - 30. 9. 2022

Pondělí

ČJ - komunitní kruh. Mazací tabulka + uč. str. 8/5,6. Další úkol bylo vymyslet názvy dalších domácích mazlíčků a rozdělit na slabiky. Práce do sešitu - vymyslit vlastní jména k druhům domácích mazlíčků. Uč. str. 9/cv.2 - ústně. Chodba - i/y. DÚ: uč. str. 10/cv.3 - do sešitu (stačí jedna říkanka+ obrázek)
PRV - státní symboly
M - matematika hrou - pexeso ( společně i samostatně ) Upevňování násobilky 2 - 5
AJ - povely ve třídě, obsah pouzdra, str.8, AB 7

Úterý
Plavání
AJ - povely ve třídě, obsah pouzdra - typ "a green pen, a blue pencil", komixový příběh str. 9, AB str.9,  DÚ AB 8/5 nakreslit bez popisu

Středa
STÁTNÍ SVÁTEK

Čtvrtek
ČJ - Daltonská výuka - Svatý Václav
M - počítání se závorkami, pravidla přednosti - společně u tabule, samostatně v lavici

Pátek
ČJ - čtení
M - samostatné řešení slovní úlohy, upevňování násobilky 4, opakování pamětného sčítání a odčítání - v lavicích i na koberci

 

Týden 19. - 23. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, písanka, PS str. 12-13 - pokračování, tam kde děti skončily. Koberec - slova - na mazací tabulku žáci seřazovali slova dle abecedy. PL - sloupečky na procvičování i/y. Otázka - umět vytvořit a položit otázku - cvičení do sešitu pomocí malého dotazníku
PRV - Cyklista - kolo (vybavení kola), PS str. 4/cv.2,3
M - "Hra na školu" - hravou formou procvičování a opakování učiva - malá násobilka, slovní úlohy)
AJ - čísla - výslovnost - opakování, pokyny ve třídě, školní pomůcky

Úterý
Plavání
AJ - školní pomůcky, pokyny ve třídě, uč.str.6, slovíčka

Středa
ČJ -  PS str. 6 - 7 (některá cvičení). Rozvíjení věty - práce na tabuli, mazací tabulka, chodba, sešit. Uč. str. 5/cv.6 - ústně + tabule. Sloupeček - doplňování i/y - na známky, hra - lovci perel - opakování i/y (tvrdé, měkké souhlásky) - kdo měl bez chyby, dostal jedničku :-)
PRV - Dopravní značení, pravidla - doprava ve městě, PS str. 4-5.
M - vyvození postupu řešení slovní úlohy - jak dělat zápis, jak vypočítat, jakým způsobem napsat odpověď. DÚ - sešit MA1 - vyřešit slovní úlohu podle zápisu ve škole.
AJ - školní pomůcky, uč.+ PS 6-7

Čtvrtek
Dopravní hřiště, čtení

Pátek
ČJ - Samostatná práce - pracovní list - opakování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Skládání vět.
M - procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 - příprava pomůcek na průpravná cvičení. DÚ - velký PS str. 6 - celá

 

Týden 12. - 16. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, písanka, roličkovaná - opakování slovních druhů. Zopakování a vysvětlení pravidel - Párové souhlásky, uč. str. 15/cv.2 - ústně, PS str. 10/cv.1,2. DÚ: PS str. 10/cv.3
PRV - Pravidla dopravy (obrázky značek), zápis do sešitu. PS str. 3
M - násobky 2,3,4,5 procvičování a upevňování společně na koberci, v lavicích samostatná práce. DÚ - PS - str. 2/ cv. 1,2,3,4
AJ - výslovnost AJ hlásek, barvy, slovíčka

Úterý
Plavání
AJ - nácvik hlásek , čísla, PS 4

Středa
ČJ - práce do sešitu - skládání a tvoření slov z těchto souhlásek: E,S,L,P,O,D,A,H. Běhací diktát - párové souhlásky - práce ve skupině, uč. str. 4/cv.1,2 - ústně, písanka, čtení
PRV - dopravní značení, zápis do sešitu
M - procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Rozklady čísel, číselná osa do 100
AJ - slovíčka - barvy, čísla - písemná podoba, PS 5

Čtvrtek
ČJ - Hra: Já mám (opakování slabik, souhlásek,...), PS str. 10/cv.4,5. Uč. str. 4/cv.3 - druhy vět. Hra Lovci perel - doplňování znaménka na konci vět - druhy vět. Opis vět z tabule - druhy vět - doplňování chybějícího znaménka. Sloupečky - párové souhlásky, písanka.
M - Pamětné sčítání, odčítání do 100. DÚ - dokončit omalovánku

Pátek
ČJ - Samostatná práce: pokračování v PS (str.11 - 12) - práce ve škole, nedodělávat za DÚ. Čtení
M - upevňování pamětného sčítání a odčítání do 100 - společně na koberci, v lavici násobení a dělení. DÚ - Testíky str. 1 a 2 celá

 

Týden 5. - 9. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování souhlásek a samohlásek, myšlenková mapa - kladné a záporné vlastnosti
PRV - Pravidla třídy, pravidla slušného chování - povídání si 
M - seznámení s obsahem učiva 3. ročníku
AJ - seznamování, pomůcky

Úterý
Plavání
AJ - nácvik výslovnosti aj hlásek

Středa
ČJ - čtení + DÚ (čtení článku v čítance), kimovka - slovní druhy, zopakování pravidel "o větě", čtení textu v učebnici (věta, slovo, slabika), chodba - rozdělení slov na slabiky (mazací tabulka)
PRV - Pravidla... PS str. 2, opis zápisu z tabule do sešitu + dokreslení obrázku
M - pamětné sčítání do 100, opakování učiva 2. ročníku
AJ - uč.2-3, PS 2-3

Čtvrtek
ČJ - Slabiky - po třídě karty se slovy - opis, rozdělení slov na slabiky, PS strl2/cv. 1-5, práce do sešitu - Věta holá, rozvitá - rozvíjení věty (Kopretina kvete.), hra - indiánské hádání (slovní druhy), čtení, písanka
M - pamětné odčítání do 100 s přechodem přes desítku - opakování učiva 2. ročníku. DÚ pracoví list na odčítání s přechodem přes desítku, s rozkladem menšitele

Pátek
ČJ - sloupeček - opakování u/ú/ů. PS str. 4/cv.2,3,4. Sněží - u/ú/ů, Sešit - opis - seřazení slov dle abecedy. Práce s tabulí a mazací tabulkou - abeceda, řazení, chodba - práce s mazací tabulkou - řazení abecedy
PRV - povídání si o pravidlech, cesta do školy
M - procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5