Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 3. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu 

Týden 27. 6. - 30. 6. 2022

Pondělí
Piknik v parku Komenského Zlín

Večer - závěrečný táborák na Zahrázovém

Úterý
Sportovní dopoledne

Středa
Slavnostní rozloučení se čtvrťáky - dopoledne

Čtvrtek
VYSVĚDČENÍ

 

Týden 20. 6. - 24. 6. 2022

Pondělí

ČJ, PRV - Dalton
MA - procvičování učiva
AJ - procvičování učiva

Úterý

Kontrola a odevzdávání učebnic, čtenářských deníků, měsíčních úkolů,...

Středa
Úklid třídy

Čtvrtek
Návštěva ZŠ Mysločovice

Pátek
Vycházka do přírody

 

Týden 13. 6. - 17. 6. 2022

Pondělí

ČJ - opakování na závěrečnou písemnou práci
PRV - kožní a nervová soustava
MA - Geometrie - opakování: úsečka, kružnice, trojúhelník. DÚ - Oprava písemné práce ( do úterý 14.6.)
AJ - opakování a procvičování učiva, příprava na test, DÚ AB 60

Úterý

ČJ - Závěrečná písemná práce
PRV - Člověk - rosteme a vyvíjíme se
AJ - závěrečný test

Středa

ČJ - procvičování učiva 3. ročníku - vyjmenovaná slova, ZSD, slovní druhy,...
PRV - Husitské války
MA - Geometrie - závěrečná písemná práce
AJ - výroba a použití pomůcky - minikniha TO BE

Čtvrtek
Cvičená evakuace

Pátek
Školní výlet

 

Týden 6. 6. - 10. 6. 2022

Pondělí
ČJ - Program: Zdravá 5
PRV - Trávící soustava, potravinová pyramida
MA - převody jednotek hmotnosti - společné zopakování základních jednotek, práce s tabulkou, samostatné procvičování na PC.DÚ - procvičuj převody na webových stránkách skolakov.eu, websnadno.cz, onlinecvieni.cz........
AJ - procvičování učiva, překlad popisných vět, mes-games - téma "předložky" 

Úterý
ČJ - bingo - procvičování slovních druhů - mazací tabulka. Karty po třídě - mazací tabulka - SD. Opis vět - práce s tabulí - slovní druhy. wordwall.
PRV - Vylučovací a kožní soustava
AJ -  hračky - slovní zásoba, procvičování učiva, překlad popisných vět - test

Středa
ČJ - Zopakování slovních druhů - určování. Slovesa - zopakování pravidel, uč. str. 61/cv.1 (ústně), cv. 2 ústně - šifry. Tvoření vět podle šifer. Wordwall. net.
PRV - Husité
M - složené slovní úlohy - společný rozbor, jak dělat zápis, výpočet, odpověď. DÚ - malý pracovní list ( menšenec, dělitel, součet,.....)
AJ -  procvičování učiva, překlad popisných vět, nepravidelné tvoření množného čísla, bingo -hračky

Čtvrtek
ČJ, M - Dopravní hřiště Malenovice

Pátek
M - závěrečná písemná práce, matematické hříčky - hádanky, řetězce,....

 

Týden 30. 5. - 3. 6. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecích karet, opakování zájmen - třídění zalaminovaných karet - skupiny zájmen a jejich příklady slov. Uč. (3. roč.) str. 59/cv.2,3. Práce do sešitu - vlepování vět + připisování vět - nahrazení podstatného jména zájmenem.
PRV - Oběhová soustava, názorná zkouška podání první pomoci - umělá masáž srdce, měření tepu.
MA - písemné násobení jednociferným činitelem - společně u tabule, dále samostatně PL Omalovánka. DÚ: dokončit omalovánku, na zadní straně výpočty.
AJ - 

Úterý
ČJ - DÚ - PL str. 8/cv.2 - dokončit. Zalaminované karty - třídění zájmen, mazací tabulka - MY x MI. Seznámení s novým slovním druhem - Číslovky. Zadavala jsem ústně věty, žáci vyhledávali číslovky, mazací tabulka - karty po třídě - vyhledávání číslovek ve větách. Uč. (3. roč.) str. 60/cv. 1-5 - ústně. Zápis do sešitu - číslovky. PL str. 8/cv.1, část cv. 2.
PRV - Referáty, trávící soustava.
AJ -  

Středa
ČJ, PRV, M, AJ -  DFF Zlín

Čtvrtek
ČJ - Procvičování číslovek, wordwall.net, PL str. 8 - dokončení. Určování slovních druhů - mazací tabulka. Prezentace knihy.
M - písemné sčítání, odčítání, násobení - upevňování učiva

Pátek
M - pamětné násobení mimo obor násobilky, G - upevňování učiva - úsečky, měření, přenášení, střed úsečky, mnohoúhelníky,.... DÚ - prostudovat jednotlivé oblasti v učebnici geometrie

 

Týden 23. - 27. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecích karet, odevzdávání DÚ (Moje škola). Bingo - Slovní druhy (podst. jména, přídavná jména, zájmena, slovesa). Hra - procvičování ukazovacích zájmen po třídě. MY x MI - vysvětlení rozdílu, zápis do sešitu + příklady vět, PL - str. 7/cv.3. Rozsypaná zájmena na koberci - hledání jednotlivých zájmen - vždy jedno z každé skupiny.
M - písemné i pamětné sčítání a odčítání, násobení mimo obor násobilky. DÚ - PL sloupečky č. 137, 138
PRV - Referáty - Nervová soustava, Svaly, Oběhová soustava.
AJ - procvičovací minitest, Row your boat song

Úterý
ČJ - Diktát, fotografování tříd
PRV - Referáty
AJ -  povely - opak., Row your boat, velká čísla

Středa
ČJ - Dalton
PRV - Dalton
M - dělení se zbytkem, pamětné násobení mimo obor násobilky, písemné sčítání a odčítání
AJ -  procvičování nové zásoby - čísla, překlad vět, opakování písniček, list - koloběh vody

Čtvrtek
ČJ, M - Přírodovědná soutěž

Pátek
M - převody jednotek času, výpočet času od... do.... Geometrie - procvičování rýsování, měření úseček

 

Týden 16. - 20. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecích karet. Hra - lodě - opakování osob u sloves. Cv. - uvedení sloves do správného tvaru - os., čís., čas. Cv. - vlepení do sešitu - ve větách - vyhledávání ZSD. PS str. 39/cv.4, Str. 37/cv.1
M - rekapitulace kontroní písemné práce, vyvození opakujících se chyb. DÚ - Početníček str. 43 - převody jednotek
PRV - Dýchací soustava + zápis (vlepení do sešitu)
AJ - opakování - předložky, části těla, povely. Popisné věty záporné. Práce s textem str.55. 

Úterý
ČJ - diktát (PS str. 36/cv.5), PS str. 38/cv. 1 a), b), c), d). Písanka - pokračování
PRV - Oběhová soustava, rozdání referátů - soustavy
AJ -  opakování - dny v týdnu, měsíce , Zap it ! AB 55

Středa
ČJ - Myšlenková mapa - seznámení s přídavnými jmény - ústně, tabule, papír, práce ve dvojicích, trojicích. Zápis do sešitu. Cvičení - v sešitě - doplňování přídavných jmen, podstatných jmen. Hra "sněží" - třídění slov (podstatná jména, přídavná jména), PS str. 6/cv.2,4. Vykreslovačka - opakování sloves. DÚ: PS str. 36/cv.1,2
M - písemné sčítání a odčítání - upevňování učiva. DÚ - zapsáno v úkolníčku
PRV - Dějiny udatného národa - Karel IV.
AJ -  opakování - dny v týdnu, osobní zájmena. AB 41

Čtvrtek
ČJ - PS (okopírovaný) str. 6/cv.5 - ústně, hra s přídavnými jmény, hra "lodě". Zájmena - vysvětlení, seznámení s novým učivem, zápis do sešitu, rozdání pomůcky, PS str. 7/cv.1,2. Věty po třídě - nahrazování podstatných jmen - zájmeny.
M - písemné sčítání, odčítání, ověřování zkouškou, sčítání více sčítanců.

Pátek
M - matematický diktát, písemné počítání do 100 a do 1 000, Osová souměrnost - motýl

 

Týden 9. - 13. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecí karty. Sloh - DÚ: Plakát (text, obrázky) o naší škole. Termín odevzdání do 20. 5. 2022
opakování osob u sloves, vytleskávačka. Mazací tabulka - karty po třídě - osoby sloves. Zalaminovaná tabulka - doplňování sloves. Uč. str. 98/cv.2 - sešit.
M - římské číslice - vznik, používání - seznámení. DDÚ - Jak se napíše nula římskými číslicemi?
PRV - Kostra
AJ - Popisné věty kladné, Kookaburra sloka 1, phonics - list

Úterý
ČJ - písanka, PS str. 34/cv.4 - společně, wordwall, koberec - Tvary sloves (složené, jednoduché), zápis do sešitu. PS str. 36/cv.1. Lodě - čas sloves.
PRV - Svalstvo
AJ -  Popisné věty kladné, Kookaburra sloka 2, popis zvířátek - list

Středa
ČJ - sněží - třídění sloves (jednoduché, složené), mazací tabulka - rozdělení sloves. Tvoření sloves z podstatných jmen (pršení - pršet, čtení - číst,...). PS str. 36/cv.3,4 - hledání ZSD, mazací tabulka - hledání ZSD
M - kontrolní práce za 3. čtvrtletí
PRV - Dějiny udatného národa
AJ -  Popisné věty kladné, Kookaburra sloka 3, Odpovědi krátké Yes, there is/are. No, there isn´t /aren´t. Učebnice 54

Čtvrtek
ČJ - PL Fraus - doplnění + cvičení na známky (i/y), uč. str. 104/cv.2 - ústně, PS str. 39/cv.1,2. Koberec - ZSD (vysvětlení, zápis do sešitu), karty po třídě - hledání ve větách ZSD. Kahoot.
M - G - grafický součet úseček, rýsování trojúhelníku, sestrojení križnice

Pátek
M - G - PS procvičování učiva ( přímky, polopřímky,...). Řešení slovní úlohy, dělení se zbytkem - upevňování učiva

 

Týden 2. - 6. 5. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kontrola čtecí karty. Dalton - Čarodějnice.
M - upevňování písemného sčítání a odčítání, zaokrouhlování
PRV - Opakování na test - Živočichové, Kostra člověka - lapbook - kostra
AJ - 

Úterý
ČJ - Písanka, opakování osob - slovesných (ústně, písemně - mazací tabulka). PL (okopírovaný) cv. 1, 2, 3. DÚ: učit se zpaměti - osoby sloves (úkol z minulého týdne)
PRV - Test - živočichové. Kostra a svalstvo člověka.
AJ - 

Středa
ČJ - diktát - VS, živé pexeso - osoby sloves. PS str. 32/3, 33/3. Uč. str. 98/cv.2,3 (ústně, sešit). Skolakov.eu/wordwall.net
M - matematický diktát na násobení a dělení, procvičování dělení se zbytkem
PRV - Kostra, svalstvo člověka. DÚ: doplnit v sešitu PRV - části těla (k čarám)
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - PL Moje město/vesnice (projekt), čtení
M - Generální zkouška besídky

Pátek
M - Dělení se zbytkem, písemné odčítání. DÚ - Početníček str. 39 - celá

 

Týden 25. - 29. 4. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, Sloh - práce do sešitu: téma - čím bych maminku potěšil. ČJ: koberec - slovesa - třídění sloves dle času (minulý, přítomný, budoucí), práce do ČJ 1 - cvičení - opět třídění sloves dle času. Vysvětlení pojmu INFINITIV = neurčitek, zapsání do sešitu, vymýšlení sloves v infinitivu. PS str. 35/cv.1
M - zaokrouhlování na desítky a stovky, společně i samostatně
PRV - Kostra člověka - stříhání a lepení na balící papír
AJ - nácvik vystoupení, opakování výslovnosti nové slovní zásoby

Úterý
ČJ - Uč. str. 100/cv.1,2 - společně, karty po třídě - uvádění sloves do infinitivu. Nové učivo - zvratná slovesa - práce na koberci, zápis do sešitu. Hra "sněží" - vyhledávání zvratných sloves.
PRV - Bezobratlí
AJ - 

Středa
ČJ - písanka, práce na koberci - vysvětlení čísla u sloves, uč. str. 97/cv.2,3 - ústně. Vlepení přehledu do sešitu. Cv. - vymysli 2 slovesa v čísle jednotném a 2 slovesa v čísle množném - zapiš do sešitu. PS str. 32/cv.2,4.
M - zaokrouhlování - pravidla postupu, složená slovní úloha
PRV - Zopakování učiva - Bezobratlí. V úterý test.
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - křížovka (Fraus) - infinitiv, doplňovačka sloves do textu. Vysvětlení pojmu - OSOBA u sloves, práce na koberci. PL (Fraus) - procvičování osob. Slova po třídě - mazací tabulka. PS str. 33. DÚ: PS str. 33/cv.4
M - Kouzelnická škola - řešení slovní úlohy, procvičování osové souměrnosti

Pátek
M - G - typy trojúhelníků, rýsování trojúhelníků, grafický součet úseček. DÚ - Početníček str. 49/1, 2, 3

 

Týden 18. - 22. 4. 2022

Úterý
ČJ - Komunitní kruh, Wordwall - Velikonoce, živé pexeso - Velikonoce
PRV - Živočichové dle druhu obživy, PS str. 54, povídání si o tomto tématu
AJ - lekce 11 - mé oblíbené věci, použití neurčitého členu, uč. 52, PS 52, anglická abeceda

Středa
ČJ - písanka, PL (dalton) - opakovaní vyjmenovaných slov. Tvoření pomůcky - VS, opis do sešitu ČJ1 - uč. str. 94/cv.6 + přimalovat obrázek
M - Geometrie - úsečka, grafický součet úseček, porovnávání úseček
PRV - Býložravci, masožravci, všežravci - ke každému namalovat do sešitu zástupce
AJ - Program ICT

Čtvrtek
ČJ - Opakování VS po V - slova po třídě. Seznámení s pojmem slovesa, zápis do sešitu, rozlišení sloves dle času (minulý, budoucí, přítomný), práce na koberci - rozdělování sloves dle času. Cvičení do sešitu + tabule. DÚ: do sešitu ČJ1 - vymyslet a zapsat 4 slovesa v čase minulém, 4 slovesa v čase přítomném, 4 slovesa v čase budoucím.
PRV - Dělení živočichů dle obydlí: domácí, hospodářská x volně žijící, volně žijící mimo území ČR x v zajetí
M - střed úsečky - procvičování, osa úsečky - seznámení, grafický rozdíl úseček

Pátek
M - 

 

Týden 11. - 15. 4. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, folie uč. str. 105/cv.2,3,4. Diktát. Mazací tabulka - běhací doplňovačka i/y, počítač - skolakov.eu
PRV - PS str. 52
MA - kontrola pracovních sešitů, pamětné násobení a dělení
AJ - nová slovní zásoba lekce 11 - výslovnost, přepis

Úterý
ČJ - písanka - pokračování, PS str. 30/cv.2,3, do sešitu - uč. str. 95/cv.2. DÚ: uč. str. 95/cv.3
PRV - opakování živočichů - obratlovci
AJ - procvičování nové slovní zásoby lekce 11, popisné věty s There is/are, uč.52

Středa
ČJ - hra - Já mám, PL - doplňovačka I/Y, slova po třídě - mazací tabulka - hledání chyb. KAHOOT
M - malá násobilka, dělení se zbytkem - procvičování postupu řešení.
PRV - Živočichové dle obživy, vlepení zápisu do sešitu. Kreslení živočicha, který je ohrožený a zákonem chráněný
AJ - Easter - slovní zásoba k Velikonocům na mes-games.com

 

Týden 4. - 8. 4. 2022

Pondělí
ČJ - PL VS po V, sk. práce - třídění slov I/Y. Předpony vy-, vý- do sešitu, PL str. 46/cv.2. PL - dokončení, práce na počítači - skolakov.eu.
PRV - zopakování společných znaků u živočichů, vlepení nového učiva do sešitu, zadání DÚ (skupina obratlovců)
M - Seznámení s dělením se zbytkem, cv. na koberci, do sešitu
AJ - Velikonoce - Easter - mes-games

Úterý
ČJ - Kdo má? - VS po V, třídění VS a slov příbuzných, sloupeček - VS po V, sněží, PS str. 30/cv.1, wordwall, mazací tabulka - slova po třídě, písanka.
PRV - Referátky o obratlovcích, kreslení obratlovce do sešitu
AJ - 

Středa
ČJ - Bingo - VS po V, PS str. 30/cv.1 (tabulka), opis slov do sešitu - doplňování I/Y, běhací kvíz, písanka
PRV - Lichokopytníci a sudokopytníci
M - PS str. 31
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Dalton - Velikonoce
M - Dělení se zbytkem - PS str. 32

Pátek
M - Dělení se zbytkem - PS str. 33,34

 

Týden 28.3. - 1.4. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, prezentace knih; doplňovačka i/y - sloupečky. Mazací tabulka - zapisování VS po V k příbuzným slovům. Opis do sešitu ČJ 1 - uč. str. 89/cv.4 - poslední 2 řádky. Wordwall.net
M - PS str. 11,12
PRV - Test - Rosliny
AJ - talking about animals

Úterý
ČJ - procvičování VS po V - sloupečky na doplnění i/y. Zápis do sešitu - Vysel x visel - zapsání a vysvětlení. Zdůvodnění a vysvětlení užívání předpon vy-, vý- - ústně. Sešit - uč. str. 90/cv.5, PS str. 29/cv.3, vykreslovačka.
PRV - PS str. 51 + kresba zvířete do sešitu a kolem něj zapsání informací - společných znaků zvířat
AJ - Procvičování učiva - zvířata - bingo, čas, mes-games - Animals 1

Středa
ČJ - procvičování VS po V - sloupečky - doplňovačka i/y. PS str. 28/cv.1,2. Slova po třídě - mazací tabulka - zopakování pádů. Vlepení cvičení do sešitu - doplnění ke slovům - pád, číslo, rod. Vykreslovačka.
PRV - PS str. 53
M - PS str. 12 (dokončení), str. 17/celá
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Dalton
M - PS str. 16

Pátek
M - 

 

Týden 21. - 25. 3. 2022

Pondělí

ČJ - koberec – říkáme si řadu VS po V (jeden po druhém v kole – jeden navazuje na druhého), pak může říct VS každý samostatně, koberec – kartičky s vynechanými I/Y – doplňují ústně (kontrola učitel), živé pexeso (zelené papírky) – hrají společně i se 4. ročníkem), PS str. 24/cv.2 (dole – samostatně), str. 25/cv.1,2 – samostatně, nalepit si do sešitu slova: VYJE, VIJE, VÝŠKA, VÍŽKA, VÍT, VÝT – říct si společně, co daná slova znamenají a zapíší význam na volný řádek, PS str. 24/cv. 3 – dole, sněží – VS po V, uč. str. 87/cv.4, 5 – folie.
M - PS str. 4/celá
AJ - Popis - věty s vazbou There is/ There are, uč.+ PS 48
PRV - PS str. 49

Úterý
ČJ - Hádanky VS, říkání řady VS po V, doplňování i/y do slov (kartičky). Uč. str. 87/cv.5 - vymyslet věty a zapsat do ČJ1. Mazací tabulka - slova po třídě. PL (okopírovaný) - procvičování VS po V. Uč. str. 88/cv.5 - ústně. Skolakov.eu - VS po V
PRV - Plod
AJ - věty s vazbou There is/ There are uč.+PS 49

Středa
ČJ - jmenování řady slov VS po V, hned před, hned za; mazací tabulka - slova po třídě, PS str. 26/celá. Uč. str. 87/cv.4 - ústně, str. 89/cv.3 - ústně, str. 89/cv.4 (2 řádky do sešitu), wordwall.net - procvičování, skolakov.eu - procvičování
PRV - dokončení učiva o rostlinách
M - PS str. 7, 8, Početníček str. 36/cv.2,3
AJ - poslechové cvičení, písemný úkol - uč.50, + 1 zvíře do sešitu

Čtvrtek
ČJ - sloupeček - procvičování doplňování i/y VS po V, mazací tabulka - uč. str. 90/cv.6. Vysvětlení problematiky u slov VISET/VYSET. Ústně uč. str. 90/cv.4. PS str. 27/cv.1,2, kontrola str. 26. Uč. str. 90/cv.2 - ústně. Tabulka - vlepení do sešitu - doplňování VS po V a jejich slov příbuzných. Wordwall.net, skolakov.eu - procvičování
M - PS str. 9,10, procvičovat a upevňovat násobilku

Pátek
M - PS str. 13,14, 17/celá. Matematický diktát

 

Týden 14.3.- 18.3. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, folie - uč. str. 69/cv.4. Sešit (nalepit tabulku) - opsat do tabulky slova uč. str. 70/cv.4 - určit pád. Slova po třídě - opis do tabulky - určit číslo a rod. Společná kontrola.
MA - Kontrola domácí i samostatné práce za minulý týden. PL - omalovánka ( orientace na číselné ose ). 
PRV - Lepení zápisu - květ, PS str. 48
AJ - vocabulary unit 10, safari animals - nácvik výslovnosti

Úterý
ČJ - sloupeček - VS po S (3x - str. 36). Uč. str. 84/dv.4 - do ČJ 1 (1. a 2. řádek). skolakov.eu - VS po S. Slova po třídě - opis do tabulky (tabulku vlepit do sešitu) - u slov určit PÁD, ČÍSLO, ROD. Kdo bude rychlý - vykreslovačka, wordwall.net. Čtení knihy.
PRV - Květ rostliny - popis jednotlivých částí
AJ - There is/are - uč.48, PS 48

Středa
ČJ - Seznámení s VS po V, slova příbuzná, práce na koberci, práce ve dvojici - VS po V a jejich slova příbuzná, živé pexeso. DÚ - opis
PRV - Rostliny - květ
M - úsudkové matematické úlohy, logické řešení problému, postřehové úkoly.
AJ - clothes bingo, days of the week, Do you like ? Yes I do, No I don´t.

Čtvrtek
ČJ - Recitace, zápis čtenářského listu - Babička drsňačka. PS str. 24/cv.1,2. Práce se sešitem VS. Mazací tabulka - VS po V a jejich slova příbuzná. Uč. str. 86/cv.1. Štafeta VS po V, slova po třídě - mazací tabulka. Uč. str. 87/cv.2 - sešitu ČJ1. Wordwall/živé pexeso/člověče nezlob se
M - slovní úlohy, násobení typu 4 . 60,...

Pátek
M - Matematická soutěž "Klokan" - kategorie Cvrček. Orientace na číselné ose - PS str. 2. DÚ - PS str. 3

 

Týden 7. - 11. 3. 2022

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, recitace, VS po S - opakování - hra (hned před, hned za, hádanky, hledání slov příbuzných). Uč. str. 81/cv.5 - do sešitu ČJ1. PS str. 21/cv.1,2 dole. DÚ - opis VS do sešitu

MA - PS str. 24, 25
AJ - Simon says..., Do you like? Yes, I do. No, I don't. PS str. 44/cv.5. Uč. str. 44. DÚ: PS str. 44/cv.6
PRV - Rostliny - opakování, listy

Úterý
ČJ - Vyjmenovaná slova po S, sloupeček - 3x (+ společná kontrola), karty po třídě - příbuzná slova - doplňují slovo vyjmenované. Zopakování mluvnických kategorií kategorii u podstatných jmen (pád, číslo, rod) - společně na tabuli - opis do sešitu, pak samostatně do sešitu. (u maminky, bez peněz, k židlím, stopa, O Zemi, Davčo!), PL (okopírovaný - 60 cv. 3. 
PRV - Rostliny - listy
AJ - uč.45 - poslech, PS 45/7,8, nácvik určování času, dny v týdnu

Středa
ČJ - sloupeček VS po S (+ společná kontrola), hra sněží - VS po S, uč. str. 82/cv.3 (první dva řádky), wordwall. PS str. 22. Hra já mám, kdo má. DÚ: uč. str. 82/cv.3 (3.a 4. řádek)
PRV - Části rostliny, stonek, listy. PS str. 48
MA - PS str. 27, 28

Čtvrtek
ČJ - Hra: Já mám, kdo má, tabulka - vlepení do sešitu: pád, číslo, rod. Skolakov.cz, PS str. 23/celá. Uč. str. 82/cv.4. Pamatovačka textu - uč. str. 83/2, str. 84/cv.4folie (ústně), hra VS(s figurkami). DÚ: opis do sešitu VS po S - zbývající část. Sázení řeřichy (děti si mají přinést kelímek a vatu).
MA - PS str. 34

Pátek
M - PL (okopírovné), Početníček str. 34, 35
AJ - What time is it ? - trénink otázky a odpovědi s hodinami, Simon says...povely opak., Mes-games.com FOOD, 

uč.46, PS 46/1,2, 47/3, doplňující procvičování - el.hra

 

Týden 28. 2. - 4. 3. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování VS po P - PS str. 20/cv.1, 2, 1. Zopakování sedmi pádů, vysvětlení pojmů: rod a číslo u podstatných jmen. PL (okopírovaný) - str. 58/cv.1,2.
M - PS str. 35/cv.3,4,5. PL - omalovánka
PRV - Rostliny - Dělení rostlin
AJ - nová slovíčka - výslovnost, uč.42, mes-games.com

Úterý
ČJ - recitace básní, koberec - VS po S - seznámení, význam, slov, slova příbuzná. Práce ve dvojici - k VS po S - děti přiřazují slova příbuzná - PL ZDE. PS str. 20/cv.1 - dole. Zopakování rodů - ústně - rod MUŽSKÝ - TEN, ŽENSKÝ - TA, STŘEDNÍ - TO. Karty po třídě - mazací tabulka, žáci určují u slov rody. DÚ: opis VS po S (syn, sytý, sýr, syrový, sychravý) do sešitu VS.
PRV - Rostliny - části rostlin - stonek, PS str. 47
AJ - procvičování slovíček - food, Mes-games.com, uč.43, PS 42/1

Středa
1. - 2. hodina - dopravní výchova s panem uč. Dřevojánkem. 9. 6. 2022 - vyrážíme pak celá škola na dopravní hřiště do Malenovic.
ČJ - PL (okopírovaný) 59/1,2, Pády - Ježek. Běhací diktát - hledají slova a zařazují k jednotlivým pádům - práce ve dvojici. PS str. 21/1,2 (nahoře), cv. 3 - ústně. Opakování VS po S.
PRV - Rostliny - části rostlin
AJ - 42/2, 43/3,4, mes-games.com FOOD

Čtvrtek
ČJ - recitace 
M - geometrie - nácvik držení kružítka, trénování práce s kružítkem, rýsování přímek a úseček podle zadání. DÚ - PL rýsování libovolných kružnic

Pátek
M - Geometrie - samostatná práce - opakování - body, přímky, úsečky. Slovní úlohy - řešení. Písemné sčítání a odčítání - procvičování na PC. DÚ - PL doplnit tabulky ( menšenec, menšitel, sčítanec, rozdíl, podíl....)

 

Týden 21.2. - 25.2. 2022

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, mazací tabulka - opakování VS po P, PS str. 17/celá, práce na koberci - seznámení s PÁDY, poslech "jak Hurvínek skloňuje kočku". Interaktivní tabule - learningapps.org - pádové otázky, VS po P. Sešit - opis slov (k babičce, pod stolem, s dědou, bez peněz, u kostela, na papíře, O Karkulce, Punťo, pero, vidím Sazovice) - určujeme číslo pádu a říkáme pádové otázky ústně.
PRV - Společné znaky rostlin
MA - kontrola domácího úkolu, pamětné řešení slovní úlohy - společně, samostatně PL se slovními úlohami. DÚ - PS str. 38/ 1, 2, 3
AJ - uč.40, days of the week rap, AB 40 - tvoření otázky "Whose hat is this ?"

Úterý
ČJ - mazací tabulka - bingo VS po P. PS str. 19/celá. Práce s interaktivní tabulí - pádové otázky - přiřazování čísel k pádovým otázkám, přiřazování slov k pádovým otázkám, uč. str. 76/cv.4 - ústně, hra - VS - opakování
PRV - Uč. str. 40 - 41 - povídání si nad tématem
AJ - zkoušení slovíček, přivlastňování

Středa
ČJ - Mazací tabulka - opakování VS po P, karty po třídě - VS po P, sloupeček - VS po P. PS str.20/cv.1,2, 1; str. 16/cv.2 - společně - určování pádu. Uč. str. 75/cv.5 - 1. sloupeček do sešitu  - tvoření slov ve správném pádu, wordwall.
PRV - vlepení zápisu do sešitu - Rostliny (nemocní si jej vlepí, jak dorazí do školy, ať zbytečně netisknete). PS str. 46
M - návštěva Muzea jihovýchodní Moravy  ve Zlíně
AJ - přesunuta na pátek

Čtvrtek
ČJ - Mazací tabulka - pády. Vlepení tabulky s pádovými otázkami do sešitu - práce s ní - ústně. PL - procvičování pádů a pádových otázek. PS - pády. DÚ - učit se pádové otázky zpaměti.
ČJ/M/PRV - Dalton Masopust

Pátek
M - opakování geometrických pojmů - společně s tabulí, samostatně na PL. Seznámení s pravidly matematické olympiády Klokan - společné i samostatné řešení, zpětná vazba - kontrola. DÚ - malý pracovní list ( převody jednotek, MA řetězy ..)
AJ - práce s komiksem, věty s přivlastňováním, opakování lekce - listy

 

Týden 14.2. - 18.2. 2022

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, opakování VS po Z, B, L, M - formou běhacího diktátu, bingo - vyjmenovaná slova
PRV - Živá příroda - houby
MA - pamětné počítání s mazací tabulkou, matematické hříčky, násobení 10 a 100
AJ - procvičování výslovnosti nových slovíček - okruh oblečení, přivlastňování

Úterý
ČJ - mazací tabulka - hledání VS ke slovům příbuzným, hádanky VS, PS str. 40/cv.1,3. Seznámení s novými vyjmenovanými slovy po P a jejich slovy příbuznými - koberec (pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl), nalepení přehledu VS po P do sešitu. Uč. str. 72/cv.4 - do sešitu ČJ1, skup. práce - třídění slov příbuzných k VS, skolakov.eu. DÚ - opis VS po P do sešitu VS (pýcha - pyl)
PRV - Živá příroda - Houby
AJ - nebyla (uskutečnil se program KPPP - Online ZOO)

Středa
ČJ - mazací tabulka - hledání VS ke slovům příbuzným, hádanky VS, ústní vyjmenovávání VS po P. Čtení příběhu na VS po P, uč. str. 75/cv.4 - ústně, pak do sešitu. Skolakov.eu
M - matematické hry - "Mysli si číslo" a její obměny, procvičování písemného sčítání a odčítání trojciferných čísel. DÚ: Početníček str. 32/1, (33/1)
AJ - přivlastňování, dny v týdnu, určování času , DÚ - slovíčka na zkoušení
PRV - test Vesmír, PS str. 44, 45

Čtvrtek
ČJ - seznámení s novou skupinou VS po P - kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat. Přiřazování VS ke slovům příbuzným. Skup. práce - třídění VS a slov příbuzných. PS (2. díl), uč. str. 76/cv.3 - do sešitu. Uč. str. 76/cv.4 - ústně. Hra sněží - VS po P, wordwall.net/skolakov.eu. DÚ - opis VS (kopyto - pykat)
M - matematická rozcvička - pamětné počítání, matematické řetězy - procvičování početních operací, slovní úlohy 

Pátek
M - matematický diktát - sčítání a odčítání do 1 000, MA řetězy, násobení mimo obor násobilky - příklady typu 19 . 6, apod. DÚ - PS str. 36/ 1, 2, 3

 

Týden 31. 1. - 3. 2. 2022

Pondělí
ČJ - Opakování ČJ v rámci hry - Aktivity
PRV - opakování na test - Vesmír (v úterý testík)
M - kontrola DÚ, samostatné řešení slovních úloh, desková hra na násobilku
AJ - procvičování číslovek, určování času, oblečení + vzorky látek

Úterý
ČJ - PS str. 38/cv.1,2, str. 39/cv.1,3. sloupeček str. 27 (ten první na té straně). Opis VS po M do sešitu (zamykat, smýkat, dmýchat). Procvičovat na skolakov.eu (vyjmenovaná slova po M): 1. cvičení, 2. cvičení. Hra sněží
PRV - PS str. 40 - Vesmír (cv. 1, doplňte...)
AJ - samostatná práce - viz listy k vytištění níže

Středa
ČJ - PS str. 41/celá, opis VS po M - dokončení. Sloupeček str. 27 (prostřední). Hra - indiánské hádání. Procvičování skolakov.eu: 1. cvičení, 2. cvičení. Třídění slov

MA - PC www.skolakov.eu - 3. roč. - Zaokrouhlování na 100, www.rysava.websnadno.cz - 3. roč. - 1.pololetí - zaokrouhlování na desítky, 2. pololetí - zaokrouhlování na 100,  www.onlinecviceni.cz  - 3. roč. - cv. 47. převody jednotek délky - cv. 01. - 05. Žáci, kteří budou ve škole nebo ti, kteří mají doma   Početníček vypracují str. 31/ cv. 1., 2., 3. - písemné sčítání. Ostatní mohou procvičovat písmné sčítání na www.skolakov.eu - 3. roč. - písemné sčítání a odčítání - V indiánském táboře.
PRV - PS str. 42/cv.1,2
AJ - samostatná práce - viz listy k vytištění SP AJ 3.pdf

Čtvrtek
Dalton, bojovka, pyžamová párty.

 

Týden 24. - 28. 1. 2022

Pondělí

ČJ - komunitní kruh, volné psaní. Koberec - slova na koberci - vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná (přiřazování slov příbuzných k VS a naopak), mazací tabulka (říkám příbuzná slova a žáci zapisují VS. PS str. 35/1,2 (nahoře), 36/6. DÚ - opis VS do sešitu MÝT
MA - kontrola DÚ, na koberci procvičování násobilky s dřevěnými kostkami. DÚ - PS str. 9/1,2
AJ - procvičování výslovnost stejných skupin písmen, hodnocení prvního pololetí

Úterý
ČJ - písanka, youtube - vyjmenovaná slova po M (my,mýt,myslit,mýlit se), práce na počítači - skolakov.eu - vyjm. slova po M, práce po třídě - mazací tabulka, PS str. 36/5 - společně. DÚ: opis do sešitu VS - MYSLIT, MÝLIT SE
PRV - závěr referátu o vesmíru
AJ - nová slovní zásoba - oblečení, uč.38, více k procvičení např.https://games4esl.com/english-exercises/vocabulary-exercises/clothes/

Středa
ČJ - písanka, práce ve dvojici - VS přiřazují k příbuzným slovům. PS str. 35/1-3 (my, mýt, mýlit se), wordwall - vyjmenovaná slova po M. Uč. str. 48/6 - ústně, uč. str. 48/cv.8 - do oranžového sešitu, slova po třídě - mazací tabulka, sloupeček - doplnění i/y. DÚ: opis do sešitu VS - MYŠ.
M - matematická rozcvička - násobení a dělení;  společně: opakování základních převodů délky u tabule, trénování na www.skolakov.eu PL - převody jednotek samostatná práce
PRV - Vodstvo - rozdělení vodstva
AJ - nácvik nové slovní zásoby, práce na IT, PS 38

Čtvrtek
ČJ - sloupeček (doplňování i/y), indiánské hádání - procvičování vyjm. slov po M. PS str. 37/cv.1,2. Počítač/wordwall. Vykreslovačka
M - návštěva Krajské knihovny F. Bartoše

Pátek
M - společné procvičování jednotek délky - ujasňování si jednotlivých pojmů ( mm, cm, dm, m ); v lavici jednoduché převody jednotek; pamětné násobení a dělení, řešení matematických hříček - slovní úlohy. DÚ- PL str. 25 - celá

 

 

Týden 17. - 21. 1. 2022

Pondělí

ČJ - Opakování na pololetní písemnou práci - VS, abeceda, párové souhlásky, u/ů/ú, slova souznačná, protikladná, kořen slova, větné vzorce, slov. druhy
MA - kontrola domácí přípravy, společné opakování poznávání hodin - manipulační hodiny. Samostatná práce - PL poznávání času. Upevňování násobilky.
AJ - procvičování otázek a odpovědí, práce s textem uč.36, hry a říkanky s aktuální  slovní zásobou

Úterý

ČJ - Pololetní písemná práce z ČJ, DÚ - opis VS po B - dokončení - na čtvrtek 20. 1.
PRV - Referáty - Vesmír
AJ - aktivity k procvičení slovní zásoby - povely, části těla, nácvik otázka-odpověď, zkoušení slovíček 7.lekce, PS 34-35/1,2,3, uč.37 - práce s textem

Středa
ČJ - Písanka (pokračování, tam kde jsme skončili - udělat 1 stránku), hádanky - VS (zadávám ústně). Zopakování probl. dvojic (např. být x bít) - sešit VS. Interaktivní tabule - wordwall - VS. Sloupeček - VS po B, B/L - doplnění + společná kontrola. Lepačkovaná (hra - i/y). Uč. str. 36/cv.6 - do oranžového sešitu (1,5 řádku).
M - řešení slovních úloh, čtení s porozuměním, počítání se závorkami, násobení a dělení. DÚ - PL sloupečky č. 101 a 102
PRV - Vodstvo - slepá mapa
AJ - procvičování komunikačních frází, PS 37-37

Čtvrtek
ČJ - mazací tabulka - žáci zapisují VS k příbuznému, které říkám já. PS str. 28/cv.1, do sešitu překreslení obrázku bydlo x bidlo. Ústně - hádanky na VS. Opis - uč. str. 36/cv.4. Youtube - VS po M (rap). Rozdání a vlepení VS po M do sešitu. Skupinová práce (ve dvojicích) - hledání VS po M (hra Sněží). Opis do sešitu VS - MY. materiály - čtvrtek 20. 1. 2022.pdf
M - opakování učiva - řešení složené slovní úlohy - samostatně i společně, G - rýsování podle daného postupu. DÚ - oprava slovní úlohy v sešitě.

Pátek
M - pololetní písemná práce a následný rozbor. Deskové hry na upevňování násobilky. DÚ - oprava pololetní práce + podpis 

 

Týden 10. - 14. 1. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, osmisměrka - PL - vyjmenovaná slova po B. Zkoušení řady VS po B, vyhledávání příbuzných slov - BÝT. Wordwall - být, slova příbuzná. PS str. 23/1, 24/2 + kontrola. DÚ: PS str. 24/1 (příbuzná slova BÝT)
M - vyvození násobení s nulou na konci ( příklady typu: 20 . 6, 9 . 50 apod. ) Práce u tabule a v lavici - PL omalovánka
PRV - Vesmír + referáty
AJ - nácvik nové slovní zásoby - " My body ", opakování učiva - minitesty 5+6 - s použitím dostupných pomůcek

Úterý
ČJ - cv. - okopírované - spojovačka na procvičení VS po B. Zkoušení VS po B. Práce na interaktivní tabuli - zařazování příbuzných slov do skupin VS. Vysvětlení dvojic být x bít, zbýt x sbít, nabýt x nabít,....PS str. 24/3, 25/4,5. Vymalovánka - VS po B
PRV - referáty Vesmír
AJ - souhrnný test - lekce 3-6

Středa
ČJ - PS str. 25/1,2,3. Mazací tabulka - slova po třídě na procvičení dvojic slov (např. zbýt x zbít). VS po B - zkoušení, sloupeček VS - doplňování i/y. Karty - kvarteto VS po B. DÚ - opis do sešitu VS - bydlit, obyvatel
MA - zápis čísel podle řádového počítadla - procvičování na mazací tabulku, práce v lavici - Početníček str. 28 - společná kontrola. DÚ - Početníček str. 29 - celá
AJ - opakování základních komunikačních frází - otázka-odpověď, trénink předložek, slovní zásoba - tělo+pohyb, Has it got ....?  uč.35 , DÚ slovíčka 7.lekce

Čtvrtek
ČJ - PS str. 26/cv.1,2,3. Hra "sněží" - opakování pravopisu VS po B. Sloupeček - na známky. Opis do sešitu VS po B (byt, příbytek, nábytek). Mazací tabulka - slova po třídě. Písanka. DÚ - sešit VS  - slova: dobytek, obyčej, bystrý.
M - Geometrie - procvičování  geometrických pojmů, Polopřímky - opakování

Pátek
M - Matematický diktát - sčítání a odčítání do 100, na koberci násobilkové domino,  společně u tabule písemné sčítání , v lavici samostatná práce Početníček str. 30/1.  DÚ Početníček str. 30/2

 

Týden 3. - 7. 1. 2022

Pondělí 
ČJ - procvičování učiva ČJ září - prosinec prostřednictvím Kahoot
M - beseda o domácí přípravě, kontrola prosincové práce, vyvození chyb. Pl - násobení a dělení
PRV - procvičování učiva PRV září - prosinec prostřednictvím Kahoot
AJ - práce s textem str.31, AB 32

Úterý
ČJ - V kruhu na koberci - zopakování VS po Z,L, přiřazování VS k jejich slovům příbuzným. Mazací tabulka - i/y. Sloupeček - doplňování i/y do sousloví - VS po L. PS str. 30 - dokončení za DÚ.
PRV - Vlepení zápisu  - Vesmír, živé sledování Země prostřednictvím ISS, otáčení Země kolem své osy, kolem Slunce - video. Rozvržení referátů.
AJ - shrnutí lekce 6, procvičování 3.-6.lekce, AB 33

Středa
ČJ - Hra - Times up, práce u tabule (uč. str. 43/cv.5) - skládání vyjmenovaných slov ze slabik - zapisování slov do sešitu ČJ1. Práce na interaktivní tabuli - www.skolasnadhledem.cz - 566-022, 566-028 (vyjmenovaná slova po Z, L), práce s mazací tabulkou - zadávala jsem slova, děti na tabulku zapisovaly I/Y. Vlepení do sešitu ČJ - tabulka slov, na které je třeba si dát pozor + cvičení, kde se doplňovaly slova z vlepené tabulky. 
PRV - Povrch ČR - práce s mapou. Příští středu zkoušení u slepé mapy.
M - procvičování násobení a dělení - DH Domino, desková hra Pohádka a strašidla
AJ - my body - nácvik nové slovní zásoby

Čtvrtek
ČJ - Pohádka o VS po B, obrázky VS - přiřazování příbuzných slov. Rozdání přehledu VS po B - vlepení do sešitu. Práce s přehledem VS po B - po třídě slova, na mazací tabulku zapisování a doplňování správného i/y. Rébusy - luštění VS po B. Video - RAP - VS po B. DÚ - učení se zpaměti řadu VS po B, do sešitu VS - vlepení obrázku BÝT - opis příbuzných slov.
PRV (výjimečně) - Vodstvo ČR  - sešity si děti nechaly ve škole, aby je na zítra nezapomněly.
M - procvičování násobení s nulou na konci, číselná osa do 1 000 - doplňování chybějících čísel. DÚ Početníček - zadání mají děti v úkolníčku, soustavné učení všech násobků.

Pátek
M - matematický diktát - násobení a dělení; procvičování násobilky s DH Domino. V lavici sčítání více sčítanců zpaměti i písemně - vysvětlený postup.        DÚ - PS str. 29 dokončit, MA diktát oprava a podpis.

 KROUŽEK DESKOVÝCH HER BUDE OD NOVÉHO ROKU BÝVAT VE STŘEDY 1/14 DNŮ. ZAČÍNÁME PŘÍŠTÍ STŘEDU 12. 1. 2022.

 

Týden 20. - 22. 12. 2021

Pondělí
Materiály, které jsou tu vloženy jako pdf. žáci obdrží během víkendu osobně (do schránek domů)
Jedná se o materiál: Daltonské pracovní listy s názvem "Vánoce 1"

MA - domácí práce 3. - Početníček str. 23 a str. 24 - prosím o opětovné poslání splněného úkolu do večera. Děkuji. DÚ - Pracovní sešit str. 32/cv. 3,4,5 - vyřešený DÚ můžete zaslat dnes nebo nejpozději zítra do večera.

PRV - Koloběh vody:
Obstřihnout celý list tak, aby se vešel pěkně do sešitu, vystřihnout obdélníčky s textem a nalepit do obrázku, celé pak vlepit do sešitu a vykreslit

Úterý
Opět materiál, který je zde vložen jako pdf. obdrží žáci osobně do Vašich schránek domů.

MA - Domácí práce 4. - Početníček str. 23 a str. 24 - vyřešené úkoly prosím odeslat opět do večera na můj email. Děkuji.

AJ - Christmas - toys, vocabulary - práce s písničkami - list + nahrávka v příloze, sloví zásoba - trénink na https://www.mes-games.com/christmas1.php

Středa
Dobrovolné úkoly - co splní, si políčko vykreslí. V lednu si žáci přinesou do školy. Můžou splnit všechno, něco a nemusí taky nic, je to dobrovolné. Jsou to úkoly na plnění za celý prosinec.

MA - procvičovat zaokrouhlování na desítky a stovky - je možné využít webové stránky www.rysava.websnadno.cz - Matematika 3. ročník, upevňovat písemné sčítání a odčítání, trénovat písemné násobení jednociferným činitelem ( opět možno využít webové stránky  www.skolakov.eu ) pamětné počítání ( www.onlinecviceni.cz )

 

Týden 13. - 17. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Vykreslovačka - vyjmenovaná slova, hra sněží - VS po L. Sloupečky - VS. Cvičení ústně + interaktivní tabule. DÚ - opis VS do sešitu VS (na středu)
M - řešení slovní úlohy, procvičování zaokrouhlování na desítky, vyvození zaokrouhlování na stovky
PRV - Opakování učiva - Světlo, teplo ze Slunce. PS str. 39
AJ 

Úterý
ČJ - Vykreslovačka - dokončení, společně děti hledají ukrytá vyjmenovaná slova ve větách. Opravují chyby ve větách. Vlepení doplňovačky do sešitu - doplnění I/Y. Sloupečky, PL - I/Y
PRV - Opakování učiva - Podmínky života na Zemi - ve středu test
AJ - 

Středa
ČJ - Běhací diktát - děti chodily na chodbu, kde si měly zapamatovat slova, po návratu do lavice zapsaly na mazací tabulku a doplnily chybějící I/Y, následovala společná kontrola. Sloupeček - doplnění I/Y. Jmenování řady VS po L - umět zpaměti - stále opakovat. Společná práce ve skupinách - PL zaměřený na VS po L - získávaly indicie a v závěru za dobře a bezchybně splněný úkol dostaly děti odměnu. VS - doplnění posledních slov a obr. po L do sešitu - opis - DÚ
PRV - Test - Podmínky života na Zemi. Povídání a předčítání povídek o Vánocích.
M - procvičování zaokrouhlování na desítky - PC www.rysava.websnadno.cz , upevňování učiva v Početníčku str. 18 a 21
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Opakovat nahlas řadu VS po L - umět zpaměti. Písanka - psaní do písanky, pokračujeme tam kde žák skončil - udělat jednu celou stranu. PS str. 29/cv.1,2,4. Práce jen ústně - vyhledávání. Vem si sešit VS (už máme zaspána všechna VS po L a k nim slova příbuzná) a prstem vyhledávej slova, která ti tu teď napíšu - hledej ke kterému VS po L patří toto příbuzné slovo: lyžování, lysina, polykač, plynoměr, vyplynulo, vzlykání, neslyšící, nablýskaný, lýkožrout, plyšový.
Odpovídej na tyto otázky Zkus zpaměti/nebo používej i sešit: Které slovo stojí za "slyšet"? Které slovo stojí před "lýtko"? Které slovo stojí za "lyže"? Které slovo stojí před "plyš"? Které slovo stojí za "lysý"? Které slovo stojí za "polykat"? Které slovo stojí před "vzlykat"?
M - Domácí práce - Početníček str. 11 a str. 13 - prosím vyfotit a do večera poslat zpět ke kontrole na email ciranova@sazovickaskolicka.cz

Pátek
M - Domácí práce 2. - Početníček str. 12 a str. 15 - prosím vyfotit a do večera poslat zpět ke kontrole na email ciranova@sazovickaskolicka.cz

Týden 6. 12. - 10. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Písanka, Indiánské hádání - vyjmenovaná slova. Opis cvičení do sešitu. Práce na koberci - hledání chyby ve větách. DÚ - učit se vyjmenovaná slova po L.
M -, kontrola domácích úkolů, procvičování  násobilky 6 a 7 - PL, orientace na číselné ose do 1 000, porovnávání trojciferných čísel.
PRV - Povídání o sv. Mikuláši
AJ -  Family - new vocabulary

Úterý
ČJ - Hledání VS po Z - zápis na mazací tabulku, doplňovačka i/y - sešit. Koberec - seznámení s vyjmenovanými slovy - slyšet-mlýn-blýskat se- polykat- význam slov + slova příbuzná. Interaktivní tabule. Lepení obrázků + opis příbuzných slov - DÚ
PRV - Voda - příběh kapky. Dokončení zápisu - vzduch, půda, světlo, teplo. PS str. 35, vykreslení obrázků - týkající se vody str. 36
AJ - Návštěva místního muzea

Středa
ČJ - písanka, procvičování VS po L (slyšet, mlýn, blýskat se, polykat) - hned před, hned za. Seznámení s novými dalšími slovy VS po L. Koberec - přiřazování příbuzných slov k VS. Youtube - VS po L, PL - procvičování VS po L. Mazací tabulka - rozřazování slov na I/Y. DÚ - Sešit VS - opis dalších VS + slova příbuzná
PRV - Test - Mapy a plány, orientace v krajině. Opakování učiva vzduch, půda, světlo, teplo, PS str. 36,37
M -  procvičování a opakování učiva
AJ - trénink výslovnosti nových slovíček, did. hra k procvičení částí těla, popis postavy

Čtvrtek
ČJ - PL - vyjmenovaná slov po L/cv. 1,4. Učit se řadu VS po L zpaměti (celou), hra s VS - hned před, hned za. Slova po třídě, děti zapisují na mazací tabulku, rozdělují na skupiny I/Y. Ústně - práce se sešitem VS - dávám otázky, děti hledají (např. ke kterému vyjmenovanému slovu patří příbuzné "plyn"). Interaktivní tabule - VS po L. Cvičení do sešitu (vlepení, doplnění). Sloupeček - doplnění I/Y do slov. DÚ: učit se řadu VS po L zpaměti, přepis do sešitu VS (polykat, plynout, plýtvat, vzlykat) - mají vloženo v sešitě VS spolu s obrázky.
M - Procvičování převodu jednotek délky - m na cm, dm na cm a mn, cm na mm a podobně. Práce na PC

Pátek
M - společně u interaktivní tabule - převody dělkových jednotek, odhady. Trénování převodů jednotek na PC, písemné odčítání. DÚ - Početníček str. 19 a str. 21

Týden 29. 11. - 3. 12. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, zavedení sešitu "vyjmenovaná slova" - bude sloužit jako pomůcka, přehled VS + slova příbuzná. Děti do sešitu VS vlepovaly obrázky a připisovaly si tam i slova příbuzná. Chodba - děti na mazací tabulku zaznamenávaly slova a doplňovaly i/y + společná kontrola. Práce na interaktivní tabuli. Vyjmenovaná slova - ústně: co před, co je za..., PL - 1. cvičení
M - Řešení slovních úloh - vyvození chyb v postupu řešení - společně s tabulí opětovné zopakování základních kroků. DÚ - oprava MA Slovní úlohy + podpis, dokončení slovní úlohy v sešitě MA1.
PRV - Zopakování učiva "Mapy a plány, orientace v krajině" - v úterý 7. 12. TEST. Seznámení s novým učivem - Podmínky života na Zemi, vlepení zápisu, domalování koloběhu vody v přírodě.
AJ - reading activity uč.26, nácvik čtení, PS 26

Úterý
ČJ - PL čtyřsměrka, VS - hned před, hned za.  Interaktivní tabule - vyjmenovaná slova po Z. Sešit - vlepení problematických slov, cvičení. Hádanky s vyjmenovanými slov, pravopis - PL. DÚ - doplnění + opis cvičení do oranžového sešitu (děti mají cvičení vlepeno v úkolníčku) 
PRV - Povrch ČR
AJ - popis robota, shrnutí lekce, práce s textem uč.27, PS 27

Středa
ČJ - Písanka, karty - koberec (seřazení vyjmenovaných slov po Z a přiřazování k nim slov příbuzných), mazací tabulka - říkám slova příbuzná, děti zapisují vyjmenované slovo. Cvičení na doplnění i/y. Zítra malý testík na i/y.
PRV - PS str. 22 - světové strany, kresba jednoduchého plánku obce
M -  matematická rozcvička - pamětné násobení a dělení, vyvození písemného násobení jednociferným činitelem - společně s tabulí. DÚ - Početníček str. 17 celá
AJ - My family - nová slovíčka - výslovnost, přepis, uč.28

Čtvrtek
ČJ - PL - vytvoření - opakování vyjmenovaných slov po Z. Chodba - slova na doplnění i/Y. Indiánské hádání - vyjm. slova. Sloupečky I/Y - na známky. Opis textu do ČJ 1. Práce na počítatči - zopakování vyjmenovaných slov po Z. V pondělí začínáme s vyjm. slovy po L.
M -  převody délkových jednotek - vyvození podle tabulky převodů - zaměření na jednoduché převody centimetrů na milimetry a opačně - společně u tabule, společně u interaktivní tabule. Procvičení na PL v lavici. DÚ - prostudovat tabulku převodů - žáci ji mají u sebe.

Pátek
M - matematická rozcvička - násobení a dělení, zopakování postupu písemného násobení jednociferným činitelem, práce na PC - orientace na číselné ose do 1 000, přiřazování, porovnávání. Počítání se závorkami i bez. DÚ - Početníček str. 14 - dokončit celou.

 

Týden 22. - 26. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, volné psané na téma: "co mě rozveselí, když jsem smutný" (děti psaly na papír, vše, co je napadlo k tomuto tématu). Hra "lodě" - karty sloves - děti určují čas. Cvičené - vlepení do sešitu - u sloves určovaly čas: minulý - M, přítomný - P, budoucí - B. Práce na koberci - děti si vybraly větu, nalepily si ji do sešitu a u ní vyhledaly - ZSD, VJ/S, určit čas sloves. Cvičení - na doplnění spojek - pouze jsme dnes zvládli 3 věty doplnit. Budeme pokračovat v tomto cvičení i zítra. Zítra nás také čeká diktát. Ve středu začínáme  s vyjmenovanými slovy. 
M - vyvození - sudá a lichá čísla, procvičování na koberci s mazací tabulkou - společně. Samostatně v lavici - cvičení zaměřené na určování sudých a lichých číslic. Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 100.
PRV - přesunuta na úterý
AJ - nová slovní zásoba - obličej, výslovnost, říkanka, uč.24, PS 24

Úterý
ČJ - Koberec - spojování vět jednoduchých do souvětí pomocí spojek a spojovacích výrazů. Sam práce - dokončení cvičení z minulé hodiny - doplňování spojek do souvětí. Práce s interaktivkou - spojky do souvětí. Diktát. Čtení.
PRV - Svět kolem nás - přírodniny - suroviny - lidské výrobky. vlepení zápisu do sešitu, povídání si nad tímto tématem. PS str. 34 - spodní část stránky
AJ - procvičování výslovnosti slovíček, fráze He´s got, she´s got, uč.25, PS 25

Středa
ČJ - Práce na koberci - seznámení s vyjmenovanými slovy po Z , ukázka slov, vyhledávání společných věcí, příbuzná slov, obrázky, hádanky. Přečtení příběhu - vyjmenovaná slova. Práce na interaktivní tabuli. DÚ - PL na vyjmenovaná slova po Z
PRV - Hlavní světové strany - určování v terénu i na mapě
M - rekapitulace opakovacího cvičení - vyvození chyb, na koberci trénování násobků 6,7,8,9. Samostatně v lavici PL - násobení 9.
AJ - zkoušení slovíček, orientace v textu, odpověď na otázky, uč. 26, PS 26

Čtvrtek
Dalton - Kryštof Kolumbus
M - procvičování násobení 8 - PL samostatná práce v lavici, na koberci didaktická hra Násobení a dělení 5, 6, 7, 8 - řešení početní tajenky.

Pátek
M - Řešení slovní úlohy, procvičování písemného odčítání - práce na PC, na koberci didaktická hra - násobení a dělení s tajenkou. DÚ - Početníček str. 16 - celá

 

Týden 15. - 19. 11 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Práce se slovesy (karty) - určování času, práce do sešitu. Hra: "Lodě". Sešit - práce s větou: hledání ZSD, VJ/S. Práce na inter. tabuli - časy sloves. Písanka. Kahoot.
MA - zaokrouhlování na desítky, orientace na číselné ose do 1000, práce společně na tabuli, poté procvičování samostatně na PL.
PRV - Co nás baví, koníčky. Povolání, PS str. 26
Aj - How are you ? I´m fine, thank you. Pozdravy. uč.22, PS 22-23

Úterý 
Plavecký výcvik - sraz u školy 7,20 hod.
AJ - uč. 23, nová slovíčka, DÚ PS 24/1 

Středa
17. 11. Státní svátek

Čtvrtek
ČJ - Bingo - slovní druhy. Slovesa - určování času - každý samostatně (karty). Sešit - opis vět z tabule: Učebnice byla roztrhaná. Zítra bude Tomášek v hasiči. Počítač se rozbil, ale myš byla v pořádku. = u těchto vět jsme určovali PO + PŘS (ZSD), VJ/S, čas sloves. Cvičení - nakopírováno, vlepeno do sešitu - doplňování sloves v určitém čase, hledání ZSD. Hra "Lovci perel" - určování času sloves. Písanka. Čtení
MA - trojciferná čísla - vyhledávání na číselné ose, hra s čísly - společně. Samostatně - upevňování násobení a dělení 7 - PL. DÚ - PS str. 8/ dokončit

Pátek
M - 
matematický diktát - násobení a dělení 2 - 8, malý test opakování násobilky 6 a 7. Pohybová aktivita "Ano, ne" - rozhodování o pravdivosti a nepravdivosti výroků. Nácvik násobků 9. DÚ - naučit se řadu násobků 9.
ČJ  - čtení

 

Týden 8. - 12. 11. 2021

Pondělí

ČJ  + PRV - děti dostaly "pracovní listy", učebnice i PS do vašich schránek domu, kde je vše popsáno, co si mají udělat a co je potřeba vyfotit a zaslat zpět. Raději přikládám "pracovní listy" s úkoly i sem.

MA - pro dnešní den jsem všem rozeslala email s přílohou domácí práce na dnešek - PL - upevňování sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10 do 100.


AJ - učebnice str.20 - poslech na odkazu níže - vícekrát, opakovat výslovnost, zpracovat nová slovíčka

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_33.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

Úterý

ČJ + PRV  


M - úkoly od p. uč. najdete ve svých emailových schránkách
AJ - zopakujte si ještě jednou včerejší poslech, ať procvičíte výslovnost nových slovíček, dále si vytiskněte listy k opakování tématu o zvířátkách a trénink frází. Pokud byste neměli možnost tisku, lze vyzvednout ve škole

Středa

ČJ - Stavba souvětí, práce s tabulí, pak do sešitu: hledání sloves, hledání ZSD, tvoření větných vzorců. PL - Stavba souvětí cv. 1,3, čtení.
VL - Ukázka donesených map, orientace na mapách - vyhledávání pojmů (dle legendy). Nalepen zápisu do sešitu.
MA - procvičování a upevňování učiva na webových stránkách skolakov.eu a onlinecviceni.cz - odkazy máte ve Vašich emailech.
AJ - uč.+ PS 21

Čtvrtek

ČJ - diktát, Pracovní listy (okopírované) str. 18/cv.1,2 - spojování vět do souvětí, stavba souvětí. Práce na interaktivní tabuli, v terénu třídy, chodby. - Vzorce vět.. Časy sloves - nalepení do sešitu, cvičení.
PRV - orientace v krajině, hlavní a vedlejší světové strany - práce s mapou, kreslení plánku
M - kontrola domácího úkolu, seznámení se zaokrouhlováním na desítky - pravidla. Společná práce s tabulí.  DÚ - PS str. 16/ cv. 3 dokončit, 4

Pátek
ČJ - Pracovní listy(okopírované)
M - násobky 8 - procvčování násobení a dělení 8 s didaktickými pomůckami na koberci, po procvičení samostatná práce na PL, Početníček str. 9/1,2. DÚ - PL násobení a dělení 8

 

Týden 1. - 5. 11. 2021

Pondělí
ČJ - Vyprávění pohádky dle obrázkové osnovy. Osnova příběhu, vyprávění - zápis do sešitu (co to je osnova, obecné body osnovy, zápis osnovy pohádky O Smolíčkovi)
MA - opakování násobení a dělení 6, upevňování počítání se závorkami - PL, procvičování násobení 7 - pamětně s násobky na koberci
PRV - Dokončení PS str. 18 - státy a jejich hlavní města
AJ - BIG x LITTLE uč.práce s příběhem str. 17, zkoušení slovíček ,  

Úterý
Plavání
AJ - opakování 1.- 3. lekce, příprava na test - uč.18, PS 18-19

Středa
ČJ - Hra - tvoření slov pomocí přípon a předpon ke slovesům. Věta jednoduchá a souvětí - vysvětlení. PL (okopírovaný) str. 16/cv.1,2. Chodba - práce s obrázky - vymýšlení jednoduchých vět - hledání slovesa. zápis do sešitu - VJ a S.
MA -  matematická rozcvička - pamětné sčítání a odčítání do 100, dokončení PL násobení  7, procvičování dělení 7 na PC    PRV - Práce s mapou, seznámení s pojmy: mapa a plán. DÚ: donést si na příští středu nějakou mapu (jakoukoliv) 

AJ - Test 1, hry k procvičení učiva

Čtvrtek
ČJ - VJ a S - rozlišení, vyhledávání sloves. Používáme otázku Co dělá (podst. jm.) - odpovíme si slovesem. Práce s větami - hledání sloves. Hra - indiánské hádání - procvičování sloves. Chodba - věty - slovesa. PL str. 16/cv.3,4
MA - G - zopakování jednotek délky, praktická část - měření délky ( délka třídy, tabule, dveří, sešitu a pod.) - porovnávání naměřené délky.

Pátek
ČJ - PL str. 17/celá
MA - G - vzájemná poloha dvou přímek - zápis do sešitu. Upevňování pamětného sčítání dvojciferných čísel, matematický diktát - násobení a dělení do 7. 

 

Týden 25.10. - 29.10 2021

Pondělí
ČJ, PRV - Projekt 28. říjen (pracovní listy ve škole)
MA - písemné odčítání dvojciferných čísel - dokončení PL, násobení a dělení 6 - PL. DÚ - Početníček str. 7 celá, procvičovat násobky 7 
AJ -

Úterý
Plavání
AJ - 


Týden 18.10. - 22.10. 2021

Pondělí
ČJ - Písanka str. 8 - 9. Kořen slova + slova příbuzná, zápis do sešitu  + příklady, práce se slovy na lavici - třídění slov dle příbuznosti, hledání kořene, práce na koberci - tvoření slov s daným kořenem pomocí předpon a přípon. částí. Běhací diktát - rozřazování slov dle kořene
MA - matematická rozcvička - písemné sčítání, slovní úlohy - logické myšlení ( jen postup řešení ), na koberci procvičování násobení 6. V lavici opakování násobení 6 - PL.  Seznámení s číselnou osou do 1000. DÚ - naučit se násobky 7
PRV - PS str. 20, 21
AJ - uč. 13 , PS 11, 13

Úterý
Plavání
AJ - slovíčka 3.lekce - PETS, opakování frází při představování,

Středa
ČJ - uč. str. 26, cv. 1,2 - ústně, tabule - rozřazování slov dle příbuznosti, hledání kořene, sešit = pomocí kořenů vymýšlí slova příbuzná, vyznačí u slov kořen (ryb, list, uč, vod). Chodba - hledání u daných slov kořen. PS str. 19/cv.1,2.DÚ: PS str. 19/cv.4
PRV - Referáty - kraje ČR
M - písemné odčítání dvojciferných čísel do 100, PC - nácvik násobků 7 ( skolakov.eu ) - řazení násobků, vyhledávání násobků...  DÚ - oprava slovní úlohy
AJ - procvičování slovíček 3.lekce, PS 14 + 17

Čtvrtek
ČJ - Písanka str. 9,10. Děti dostanou na papíře kořeny slov a mají za úkol vymyslet k daným kořenům příbuzná slova. PS str. 19/cv.3, 5. Chodba - opis slov - hledání kořene, určení předpon a příp. částí - vysvětlení, pojmenování. PL - okopírovaný - práce v hodině + vykreslovačka, DÚ - dokončení písanky po str. 10.
M - G - poloha dvou přímek v rovině - různoběžky, rovnoběžky, kolmice. Modelování - překládání papíru, vyhledávání trojúhelníku podle překladů, určování vrcholů a stran

Pátek
PRV - Referáty - Kraje ČR (dokončení) 
M - matematický diktát - násobení a dělení 2,3,4,5,6. Samostatná práce - písemné sčítání a odčítání PS str. 5/ cv. 1,2,6. DÚ - Početníček str. 6 / celá, sešit MA1 - oprava diktátu + podpis.

 

Týden 11.10. - 15.10. 2021

Pondělí
ČJ - uč. str. 21 - význam slova (vysvětlení, co jednotlivá slova znamenají, hra - kufr, 21/cv.2. Opis z tabule: Antonyma, synonyma - do sešitu ČJ1. 
MA - matematická rozcvička - upevňování pamětného násobení 2, 3, 4, 5. PL násobení 6 s názorem + omalovánka na pracovním listě.
PRV - Krajina v okolí domova - zápis vlepený v sešitě, povídání si o něm + PS str. 19
AJ - číslovky 13-20, uč.11, 

Úterý
Plavání 
AJ - práce na IT - procvičování slovíček https://www.mes-games.com/

Středa
ČJ - Bingo - antonyma a synonyma. slova nadřazená, podřazená, souřadná; vlepení tabulky do sešitu. Hra "sněží" - hledání slov podřadných ke slovům nadřazeným. PS str. 15,16. DÚ: PS (někteří si udělali úkol již ve škole, takže mají splněno)
PRV - Kraje ČR - práce s lapbookem, rozdání referátů. DÚ - přichystat si referát na daný kraj, který si žák vybral
M - opakování písemného odčítání - PL, pamětné sčítání a odčítání do 100 - omalovánka, práce na PC - procvičování násobení a dělení 6. DÚ - PS str. 10/ cv. 1, 2, 3 
AJ - How old are you ? uč. 12, PS 12

Čtvrtek
ČJ - Písanka str. 5. slova mnohoznačná, citově zabarvená - zápis, vysvětlení. chodba - práce s tabulkou - rozdělování slov na slova lichotivá a hanlivá. Samostatná práce - úkoly, indicie, odměna.
M - G - geodesky - koordinace zraku a jemné motoriky, krátké opakování základních pojmů v geometrii - PL

Pátek
ČJ - Písanka str. 6,7. PS str. 17, PL (nakopírované) - práce ve škole. Čtení.
M - řešení slovní úlohy - samostatná práce, chystání násobků 6 a 7, upevňování pamětného sčítání a odčítání do 100 - PL,  práce na PC - procvičování násobení a dělení 6 ( pexeso ). DÚ - PS str. 12/cv. 1, 2

 


Týden 4. - 8. 10. 2021

Pondělí
ČJ - písanka str.4, uč. str. 13 - Ě; 13/3 - ústně + vymýšlení rýmů, folie 13/2,4, chodba - hádanky, PS str. 8/1,3, str.9/cv.5
M - Matematická rozcvička, pamětné násobení a dělení v lavicích, dokončení pracovního listu na počítání se závorkami. Na koberci trénování násobků 6 s pohybovou chvilkou.
PRV - Jsme Evropané - lepení zápisu do sešitu. PS str.16
AJ - uč. 8-9, DÚ PS 8

Úterý
Plavání
AJ - PS 7, 9

Středa
ČJ - PS str. 10,11 - dokončení cvičení, které jsme neměli hotové. Párové souhlásky - opakování, ústně. Hra sněží - párové souhlásky.
PRV - Lapbook - Česká republika
MA - matematická rozcvička - násobení a dělení 2, 3, 4. PS str. 6/cv. 1,3,4,5. Na koberci Loto a kartičky s příklady se závorkami. DÚ - Početníček str. 5/ cv. 2,3,4
AJ - nábytek ve třídě, uč.10, PS 10, slovíčka

Čtvrtek
ČJ - Diktát (PS str. 7/cv.1. Hra - pamatovačka. PL na opakování párových souhlásek. Uč. str. 16/cv.5,7 - hádanky. Uč. str. 16/3,6. Hra "Honza řekl" - rozkazy. Uč. str. 16/cv. 8, PS str. 11/cv.8 - kontrola
M - G - určování geometrických tvarů - PL, rýsování úseček - nácvik držení tužky a pravítka, seznámení s měřením úseček.

Pátek
ČJ - Uč. str. 18/cv.17 - ústně. PS str. 13/cv.16,17. Doplňování slov - párové souhlásky (lepení na papír a dokreslení obrázku). Význam slov - uč. str. 14. Slova protikladná = antonyma  - sešit. Hra  - uč. str. 22/cv.3
MA - Upevňování sčítání a odčítání - PL ( pyramidy, schodiště, omalovánka - vyhledávání správných výsledků).  Násobky 6 - DÚ - PL celý (násobení 6) 

 

Týden 27.9. - 1.10. 2021

Pondělí
ČJ + PRV - Projekt Sv. Václav
M - práce s tabulí - pravidla počítání složených příkladů se závorkami i bez závorek - společná práce. V další části hodiny samostatná práce - PL počítání se závorkami. Vyvození násobků 6 - seznámení, společný nácvik řady násobků, didaktická hra na koberci s pomocí tabulky násobků. DÚ - Početníček strana 4 - celá
AJ - str.6, PS str. 6

Úterý
Státní svátek

Středa
ČJ - Svatý Václav - knížka
PRV - Kraje a krajská města
M - upevňování násobilky 2,3,4,5 - pamětně společně, poté dokončení pracovního listu. Na koberci matematické hříčky zaměřené na násobení a dělení, plus nové násobky čísla 6.
AJ - návštěva knihovny

Čtvrtek
ČJ - uč. str. 10/cv.2 - ústně + zopakování pravidel o měkkých a tvrdých souhláskách, hádanky, uč. str. 11/cv.6. Skupiny slov s DĚ, TĚ, NĚ. Procházení po třídě, hledání a zapisování slov - co mají slova společného? Práce s tabulí - upozornění na problematiku těchto skupin slov. PS str. 8/cv.2,4. Uč str. 17/cv.7. Kontrola. Hra - pamatovačka.
M - Geometrie - rozlišování geometrických tvarů a těles, krátký obrázkový test - samostatná práce. Manipulační aktivity - modelování geometrických tvarů, určování teles podle dostupných krabiček.

Pátek
M - Matematický diktát - násobení a dělení 2,3,4,5. Násobilka 6 - práce na PC - vyhledávání a řazení násobků 6. Společná práce s tabulí - vyvození postupu řešení slovních úloh - zápis, výpočet, odpověď. Poté samostatné řešení slovní úlohy.   DÚ - oprava matematického diktátu + podpis, PL na pamětné počítání, oprava slovní úlohy.

 

Týden 20. - 24. 9. 2021

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, uč. str. 8/cv.5,6 - ústně, mazací tabulka - vymýšlení jmen domácím mazlíčkům + seřazení dle abecedy. Str. 8/cv.5b), 6,7 - ústně + mazací tabulka. Zápis do sešitu - Slova jednoznačná, mnohoznačná. Práce ve skupině - rozdělování slov na jednoznačná a mnohoznačná. Běhací kvíz - opakování učiva
M - společné řešení slovních úloh, upevňování postupu řešení, sčítání a odčítání do 100, pohybová chvilka - násobilka 2, 3, 4, 5
AJ - Zkoušení - barvy. Simon says - povely. Čísla 1-12 + poslech, výslovnost. Uč. str. 5, PS str. 5/cv.7
PRV - Opakování dopravního značení. Povinná výbava jízdního kola. PS str. 7

Úterý
AJ - diktát barev, PS str. 5/cv.6. Slovíčka - numbers 1-12.

Středa
ČJ - uč. str. 9 - práce s textem, opakování na diktát (doplňovací), chodba - zapisování slov - doplňování i/y - měkké a tvrdé souhlásky. PS str. 6/cv.2,3
PRV - PS str. 7 - dokončení
M - procvičování pamětného násobení a dělení 2, 3, 4, 5; PL - přiřazování výsledků k příkladům
AJ - Pokyny v AJ, uč. str. 7, PS str. 5/cv.6 - dokončení

Čtvrtek
ČJ - Uč. str. 11/cv.4 - folie, PS str. 7/cv.5, str. 6/cv.4 + práce s tabulkou. DÚ: PS str.7/cv.6
PRV - PS str. 8,9
M - Geometrie - geometrické tvary - poznávání, určování, modelování. Určování počtu stran, vrcholů- DÚ - prostudovat přehledy vlepené do sešitu geometrie, přinést 4-5 malých papírových krabiček od různých produktů z domácnosti ( od čaje, sýrů, zubní pasty, zápalky,... a podobně)

Pátek
Dopravní hřiště

 

Týden 13. - 17. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sešit ČJ - zapsání písmen (E, S, L, P, O D, A, H) - tvoření slov, uč. str. 4/cv.1,2,3 ústně. Hra "sněží" - do vět děti doplňují koncové znaménko - druhy vět (.,!,?). Opis vět do sešitu - doplnění opět znaménka na konci věty: Máš rád brokolici___ Nehltej tolik ____  Ten stůl je špinavý ____  Kolik je ti let ___  Kéž by dnes bylo pěkně ___  Těším se na odpoledne ___  Rozvíjení vět - ústně.
PRV - povídání si o pravidlech dopravy - dopravní značení, uč. str. 8, zápis do sešitu (dokončíme příště). Práce ve skupině - přiřazování značek k jednotlivým druhům (zákazové, příkazové, výstražné, upravující přednost, informativní).
M - slovní úlohy - postup, řešení - práce od sešitu a s tabulí. Pamětné násobení, dělení, početní král.
AJ - Barvy - výslovnost anglických hlásek. Vocabulary - 1. část

Úterý
Plavání
AJ - Barvy - výslovnost, bingo, PS str. 4/cv.4

Středa
ČJ - Hra "Já mám". PS str. 2/cv.4,5, str. 3/cv,7 + kontrola. Ústně PS str. 2/cv.6, uč. str. 5/cv.5,6. Cvičení na procvičení otázek. PS str. 5/cv.4,5 - společně, samost. str. 5/cv.3
PRV - Zápis do sešitu - Dopravní značení, kreslení dopr. značek. Povídání o výbavě kola
M - zopakování postupu řešení slovních úloh. Sčítání s přechodem přes desítku
AJ - uč. str. 4, vocabulary 2. část. PS str. 4/cv.5

Čtvrtek
ČJ - Hra : Já mám. uč. str. 5/cv.6,7 - ústně. Sam. jména žáků - seřadit  dle abecedy - mazací tabulka. Po třídě umístěna slova - zapamatují, napíší na tabulku a doplní správné u/ú/ů. Uč. str. 9/cv.2 - sešit ČJ1. Písanka
M - G - bod, přímka, procvičování techniky rýsování

Pátek
ČJ - samost. práce - procvičování párových souhlásek, tvrdé měkké souhlásky. Opis do sešitu ČJ 1.
M - počítání se závorkami. Násobilka 2,3. Písemné sčítání, odčítání. Matematický diktát.

 

Týden 6. - 10. 9. 2021

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, pravidla věty (začíná velkým písmenem, končí tečkou, otazníkem, vykřičníkem, věta = větný celek, slovo - slabiky - hlásky). Text - Poprázdninová - otázky k textu, cv. 4,6 (okopírovaný text). Chodba - práce s tabulkou - slabiky. PS str. 5/cv.7,9
PRV - Pravidla slušného chování, lidské vlastnosti. Zápis do sešitu.

Úterý
Plavání

Středa
ČJ - po třídě ukryta slova - mazací tabulka - opis slov - rozdělení na slabiky. PS str. 3/cv.2,3,4. Rozvinutí věty - obohacení o další slova: Kopretina kvete. Alík štěká. Hruška spadla.
PRV - povídání si o pravidlech, PS str. 6 - celá strana

Čtvrtek
ČJ - Hra: Kdybych jel na indiánský tábor, vezmu si s sebou.... Sloupečky - i/y, u/ú/ů - společná kontrola, PS - procvičování . Abeceda - třídění slov dle abecedy - mazací tabulka. PS - abeceda, opis do sešitu (jilm, javor, jasan, dub, buk, habr, bříza) - seřazení slov dle abecedy do sešitu. Kimovka

Pátek
ČJ - psaní do písanky, běhací diktát - slova opačná. Opakování párových souhlásek - PS
PRV - PS - str. 5