Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy > 3. ročník > Informace o učivu

Informace o učivu

Týden 5.6. - 9.6. 2023

Pondělí
ČJ - komunitní kruh, číslovky - rozdělení + příklady, slovní druhy
M - zaokrouhlování na desítky, stovky; slovní úlohy na zaokrouhlování; písemné sčítání a odčítání. DÚ - Procvič převody jednotek délky a hmotnosti
AJ - závěrečný test 1.část
PRV - svalová soustava, dýchací soustava

Úterý
ČJ - PS velký - dokončování volných cvičení, opakování na písemnou práci, opakování slovních druhů, dokončení Daltonu - DFF
AJ - závěrečný test 2.část

Středa
Depistáž 3. ročníku  (KPPP)
M - převody délkových jednotek - společné opakování základních převodů, samostatná práce - procvičování ; společná kontrola
AJ - procvičování nových slovíček, To be, tvoření vět

Čtvrtek
ČJ - Závěrečná písemná práce z ČJ
PRV - 
Jiří z Poděbrad
M - 
převody jednotek délky, hmotnosti, času; složená slovní úloha - opakování. DÚ - oprava slovní úlohy

Pátek
M - Závěrečná písemná práce z MA

 

Týden 29.5. - 2.6. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - shoda přísudku s podmětem, opis vět do sešitu - vyhledávání ZSD, doplňování koncovky ve shodě přísudku s podmětem, určování slovních druhů. Práce na koberci - hledání podmětů r. S, Ž, M živ., neživ., PS malý, PS velký.
M - písemné sčítání, písemné násobení jednociferným činitelem
PRV -
člověk - části těla
AJ - opakování : spelování, zájmena. Nová slovíčka 11.lekce - výslovnost. Procvičování popisných vět.

Úterý
SBĚR PAPÍRU
ČJ - Mazací tabulka - slovní druhy, sešit - Příslovce - vysvětlení, zápis do sešitu, Sešit - věty - určování slovních druhů, tvoření příslovcí. Mazací tabulka - shoda.
PRV - člověk - kostra
AJ - opakování : komunikační představovací fráze. Lekce 11: uč.52 - popisné věty - otázka, odpověď, AB 52/1

Středa
SBĚR PAPÍRU
ČJ - mazací tabulka - opakování pádů u podstatných jmen, osob u sloves. Sešit - zájmena - zápis do sešitu, tvoření vět - vyhledávání ZSD, doplnění i/y/a u shody přísudku s podmětem, určování slovních druhů, PS.
PRV - středověk
M -   dělení se zbytkem + slovní úlohy na dělení se zbytkem
AJ - opakování : krátké odpovědi na otázky, práce s textem písničky, bingo se zvířátky

Čtvrtek
FOCENÍ 1. ROČNÍKU, 4. ROČNÍKU
ČJ
- shoda přísudku s podmětem - opakování, slovní druhy - částice, opakování
M - Geometrie - poloha dvou přímek, mnohoúhelníky, popis obrazců, rýsování trojúhelníku, měření úseček; seznámení s obsahem čtverce, obdélníku

Pátek
Dětský filmový festival

 

 

Týden 22.5. - 26.5. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, zopakování "shody", slova po třídě (mazací tabulka) - opisují slova, určují rod, ukazují si na slova v jednotném čísle, v množném čísle, píší slova v množném čísle. Práce na tabuli + sešit - doplňují ke slovům (podmětům) slovesa v minulém čase v množném čísle. (kočky, kola, papíry, ubrusy, draci, děvčata). Kartičky - každý dostal 5 kartiček ZSD, za úkol byl - určit podmět, jakého je rodu a doplnit i/y/a do slovesa - koncovka přísudku v minulém čase množného čísla. Nový malý PS "shoda" - str. 1,2. DÚ: Malý PS str.2 cvičení nahoře - doplnit podměty rodu S v množném čísle.
M - slovní úlohy na dělení se zbytkem - společné i samostatné řešení.
AJ - uč.50, PS 50/5, překlad popisných vět do sešitu

Úterý
ČJ - PS str. 38,39, práce na IA tabuli - shoda podmětu s přísudkem, kartičky po třídě - mazací tabulka - shoda. 
PRV - Test - živočichové. Člověk - společné znaky, povahové vlastnosti, rysy osobnosti.
AJ - uč.51, PS 50-51, opakování předložek a zájmen, spelování, DÚ 51/8 

Středa
ČJ - Věty - hledání ZSD, jakého je rodu podmět. Skupinová práce - hledání vět s určitým zadaným rodem. PS str. 40 - 41. Vykreslovačka shoda.
PRV - Lucemburkové
M - procvičování písemného počítání do 1 000, zaokrouhlování
AJ - shrnutí a opakování L 10, nová slovíčka

Čtvrtek
Přírodovědná soutěž

Pátek
ČJ - VPS (velký pracovní sešit) str. 40 - 41 - dokončení, Indiánské hádání - procvičování shody přísudku s podmětem, Opis - práce do sešitu: vyhledávání ZSD, shoda, slovní druhy. PS
PRV -
člověk - části těla

 

Týden 15.5. - 19.5. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování VJ, S - zopakování pravidel. PL (okop. uč): 78/1,2 - ústně, PL (okop. PS) str. 16/3,4, str. 17. Podmět a přísudek - rozvitý, holý. Mazací tabulka - rozlišování vět: VJ, S. Třídění v lavici - VJ/S. Opis vět do sešitu - hledání spojek.
M - matematické hříčky a hádanky - rozvíjení logického myšlení
AJ - druhy neurčitého členu, použití

Úterý
ČJ - Opakování VJ/S. Vzorce vět - práce na tabuli, mazací tabulka, PS (okopírovaný) - VJ/S, spojky, vzorce vět. DÚ:  okopírované cvičení v oranžovém sešitě - doplnit i/y, vyhledat ZSD (podmět a přísudek).
PRV - Dokončení živočichů. V úterý 23. 5. - test
AJ - nácvik vět popisných There is/ There are

Středa
ČJ - Opakování ZSD - věty do sešitu. slova po třídě - hledání společného = shoda, rozdělení slov dle rodu. Shoda podmětu s přísudkem - zápis do sešitu. Cv. - práce na tabuli - doplnění sloves, opis do sešitu. Slova po třídě - doplňování správné koncovky dle rodu (okna se rozbil_, kadeřníci stříhal_, jedličky rostl_, draci létal_, koťata pil_, stroje se rozbil_).
PRV - Karel IV.
M - Pamětné počítání do 1 000 s přechodem přes stovku; dělení se zbytkem. DÚ - prostudovat sešit geometrie (i učebnice) - zopakovat probrané učivo
AJ - čtení a překlad složitého textu, psaní vět - domečky - list - dokončit za DÚ

Čtvrtek
Dopravní hřiště Malenovice

Pátek
M - řešení složené slovní úlohy; G - procvičování základního učiva - úsečky, porovnávání úseček, trojúhelník, kružnice - poloměr, průměr, polopřímky....;   hodiny, poznávání, dopočítávání času od...do...  DÚ - Oprava slovní úlohy v sešitě MA2

 

 

Týden 8.5. - 12.5. 2023

Pondělí
STÁTNÍ SVÁTEK

Úterý
ČJ - Komunitní kruh. Opakování u sloves: osoba, číslo, čas. Cvičení po třídě - zařazování časovaného slovesa. PL str. 36. Spojky a spojovací výrazy - zápis do sešitu. PL (uč.) str. 20/cv.2, 3, 4 - ústně
PRV - nácvik vystoupení
AJ - procvičování slovní zásoby

Středa
ČJ - zalaminované karty - spojování VJ do souvětí - pomocí spojek a spojovacích výrazů. PL (PS) str. 18/cv.1,2 - společně/sami. Test - časování sloves, ZSD.
PRV - nácvik vystoupení
M - Procvičování učiva na PC - pamětné sčítání typu 250+60, 451+6; dělení se zbytkem
AJ - popisné věty There is/are

Čtvrtek
ČJ - PL (PS) Podmět a přísudek str. 66/cv.2,3,4. Zopakování spojek a spojovacích výrazů v souvětí - vyhledávání sloves, spojek. PL (uč.) str. 21/cv.4,5,6 - ústně. Cvičení po třídě - hledání v souvětí - spojky. PL (PS) str. 21/cv.6, str. 69/cv.2
M - Zlomky - manipulační aktivity -  určování zlomků, přiřazování, čtení zlomků, porovnávání jednotlivých částí celku

Pátek
M - Pětiminutovka; zlomky - znázornění, zápis a čtení zlomků; násobení mimo obor násobilky; dělení se zbytkem

 

Týden 1.5. - 5.5. 2023

Pondělí
STÁTNÍ SVÁTEK

Úterý
ČJ - Mazací tabulka - osoby sloves, karty po třídě - určování osob (např. 2. os. č.j. = TY,...). Cvičení - tabulka - časování sloves (určování osob, čísla, času, způsobu a zda se jedná o sloveso jednoduché či složené. Podmět a přísudek HOLÝ a ROZVITÝ; seznámení s novým učivem, vysvětlení, tvoření nových vět rozvitých.
PRV, M, AJ - focení, nácvik besídky

Středa
Návštěva Muzea v Sazovicích - " Výstava malířky Marie Fischerové Kvěchové" ; Nácvik besídky

Čtvrtek
ČJ - ZSD - věty po třídě, tvoření z podmětu a přísudku holého  - podmět a přísudek rozvitý. PS 34/4, 35 - zvratná slovesa. Sešit: opis vět - hledání ZSD, určování PO a PŘS holého či rozvitého. Běhací kvíz - hledání ve větách ZSD.
Generální zkouška na vystoupení

Pátek
M - pamětné procvičování početních příkladů - malá rozcvička; dělení se zbytkem (5,6); poznávání hodin - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá; seznámení s převody jednotek času

 

 

Týden 24.4. - 28.4.  2023

Pondělí
Hravě záchranářem

Úterý
ČJ - PL (okopírovaný) str. 32/cv.2,3 (u cv. 3 najít a podtrhnout ZSD - u vět 1.,2., 3., 5., 6.), str. 34/cv.3, str. 35 cv.1 - 4. Věty po třídě - vyber si 3 věty - opiš do sešitu - urči ZSD (podmět, přísudek). Vykreslovačka
PRV - Ptáci
AJ - nácvik vystoupení, procvičení slovíček - Bingo

Středa
ČJ - Zopakování osob, čísla u sloves. PS (okopírovaný) str. 33/cv.2,3. Práce s tabulí - opis vět  do sešitu - hledání ZSD (umět se zeptat na podmět a přísudek). Věty po třídě - zaznamenání ZSD na mazací tabulku
PRV - Nácvik na focení
M - procvičování a upevňování písemného sčítání a odčítání do 1 000
AJ -  nácvik vystoupení, procvičení slovíček - Bingo

Čtvrtek
ČJ -  Dalton (Verše a rýmy)
M - procvičování písemného násobení jednociferným činitelem; dělení se zbytkem (dělení 2,3,4,5); DÚ - PL dokončit označené úkoly

Pátek
M - opakování učiva za za 3. čtvrtletí; pamětné počítání; G - kružnice - postup rýsování, sestrojení trojúhelníku; seznámení s počítáním obvodu trojúhelníku

 

Týden 17.4. - 21.4. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, mazací tabulka - osoby sloves, PS (okopírovaný) - osoba, číslo, čas u sloves. Hra Lodě - časy sloves. Zvratná slovesa - seznámení. Slovesa jednoduchá, složená - zápis do sešitu. Mazací tabulka - třídění sloves.
M - dělení se zbytkem - znázorňování, vyhledáván násobků, zpětná kontrola; práce s pracovním listem - společně i samostatně
AJ - vyvození nové slovní zásoby - wild animals
PRV - Živočichové

Úterý
ČJ -  diktát; časování slovesa "spát" (1. os., č.j., č. přít., 3. os. č.mn. č. bud., 2. os. č.j., č.min.). Slovesný způsob - seznámení + zápis do sešitu.
PRV - Savci
AJ - procvičení nové slovní zásoby - bingo

Středa
ČJ - práce do sešitu - časování sloves (osoba, číslo, čas, způsob, jednoduché/složené sloveso). Základní skladební dvojice - vysvětlení, seznámení s učivem. Vymýšlení ZSD (podmět a přísudek), zápis do sešitu.
PRV - Dějiny národa
M - dělení 2, 3, 4 se zbytkem, orientace mezi násobky; matematický diktát na násobení; zaokrouhlování na desítky a stovky
AJ - wild animals, bingo, uč.48, PS 48

Čtvrtek
Exkurze - Sklárny Vizovice

Pátek
M - zaokrouhlování na desítky a stovky, dělení se zbytkem; finanční gramotnost - "V obchodě" - počítání peněz, porovnávání, dopočítávání. DÚ - Velký PS str. 32 - dokončit

 

Týden 10.4. - 14.4. 2023

Pondělí
Velikonoční pondělí

Úterý
ČJ -  Komunitní kruh, PL - opakování předpon vy-, vý- u VS po V. Sloupeček - procvičování i/y, Uč. str. 50/cv.2 - oranžový sešit.
PRV - živočichové
AJ - TEST 3

Středa
ČJ - Slovesa: po třídě rozdány karty (sloves) - zjišťují co mají karty společného. Seznámení s 5. slovním druhem. Seznámení s ČASEM sloves - zkoušení rozlišit čas, tvoření příkladů sloves v minulém, přítomném a budoucím čase, mazací tabulka - sloves po třídě - třídění sloves dle času. Zápis do sešitu - Slovesa. Uč. str. 99/cv.3 - 8 sloves opis a přiřazení času. Wordwall - slovesa - třídění dle času. Seznámení s pojmem INFINITIV - tvoření a hledání příkladů.
PRV - PS živočichové (ryby, plazy)
M - vyvození nového učiva - dělení se zbytkem. DÚ - velký PS str. 31/ 1,2,5,6
AJ - nová slovní zásoba 10.lekce, nácvik výslovnosti, zpracování slovíček, spelování, neurčitý člen - opak., práce se slovníkem, práce s článkem str.45

Čtvrtek
ČJ - Práce se slovesy - opakování pojmu infinitiv = neurčitek, hledání příkladů. Seznámení s osobami a číslem sloves, zápis do sešitu - OSOBA, ČÍSLO sloves. Uč. st. 98/cv.2,3 - do sešitu. Mazací tabulka - osoba, číslo. Práce do sešitu - časování sloves: spím, bude číst, obědvali, se učíte, budeš pracovat, kupujeme. Wordwall - slovesa (třídění)
M - 
římské číslice - seznámení, historie

Pátek
M - dělení se zbytkem - poučení v drobného chybování; řešení slovních úloh - samost. práce; DH "Na obchod" - finanční gramotnost (nákup, prodej, vrácení peněz, dopočítávání a podobně) 

 

Týden 3.4. - 7.4. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Předpony - vysvětlení, prezentace, ústní tvoření slov s předponami vy-, vý-. cvičení do sešitu - tvoření slov s předponami, wordwall. Pracovní list - tvoření slov s předponami
M - slovní úlohy - vyvození špatného řešení - společná oprava; pamětné i písemné odčítání
AJ - opakování slovní zásoby - zkoušení, AB.45
PRV - Živočichové

Úterý
ČJ - Předpony vy, vý - ústní tvoření, práce na tabuli, práce do pracovního listu - tvoření slov s předponami, sloupeček - procvičování VS po V. Uč. str. 90/cv.5 - oranžový sešit.
PRV - Živočichové
AJ - opakování užití mluvnice, uč. 45-47 ,AB.46-47

Středa
ČJPRV , AJ - DALTON
M - procvičování násobilky, písemné sčítání a odčítání; pamětné sčítání s přechodem přes stovku - nutný rozklad čísla. DÚ: velký PS str. 21 - celá, procvičovat a upevňovat násobení a dělení do 100; DÚ odevzdat v úterý 11.4.


Čtvrtek
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

Pátek
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

Týden 27.3. - 31.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, dokončení PL - přání škole. Procvičení pádových otázek - ústně (mazací tabulka), kartičky - říkáme vhodné pádové otázky k daným slovům. Cvičení (PL) - hledání vhodné pádové otázky k podtrženým podstatným jménům (vlepení do sešitu). Cvičení (PL) - nad tučně zvýrazněná slova doplňujeme pádovou otázku - dokončení za DÚ. Opis do sešitu: uč. str. 70/cv.4 (10 slov) - doplnit pád. Opis uč. str. 89/cv.4 (2 řádky)
M - pamětné počítání - matematické řetězce, kombinované příklady; sčítání a odčítání celých stovek a desítek. DÚ - sešit M2 - oprava slovní úlohy
AJ - opakování slovní zásoby na mes-games.com, uč.44
PRV - Procvičování učiva - Rostliny (v úterý - testík)

Úterý
ČJ - Sloupeček - procvičování i/y VS po S. Vět po třídě - vypisují z nich podstatná jména a zapisují do sešitu (určují pak pád, číslo, rod). Opis do sešitu uč. str. 70/cv. 4 - poslední 4 slova - určují pád. VS po V - vylosování VS a vymýšlení slov příbuzných. Vlepení tabulky do sešitu - VS po V. Mazací tabulka - procvičování VS po V.
PRV - testík - Rostliny
AJ - opakování slovní zásoby - did. hry, AB 44

Středa
ČJ - VS po V - procvičování ve hrách (Já mám, kdo má). Mazací tabulka - slova po třídě - VS po V. Zápis do sešitu - problematická slova VS po V. Uč. str. 90/cv.4 - opis, cv. 6 - ústně. PS
PRV - Živočichové - zápis do sešitu
M - desetiminutovka - násobení a dělení; řešení slovní úlohy; procvičování pamětného sčítání a odčítání do stovky. DÚ - Testíky 2. - str. 3 celá
AJ - překlad vět, práce s textem uč.44

Čtvrtek
ČJ - PS, sloupeček - doplňování i/y. Diktát (uč. str. 85/cv.4). Vykreslovačka na procvičování VS po V
M -
Knihovna ve Zlíně

Pátek
M - dvě jednoduché slovní úlohy (výpočet, odpověď); písemné násobení jednociferným činitelem; pamětné procvičování velké násobilky. DÚ - Testíky 1. - str. 24 celá

 

 

Týden 20.3. - 24.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh. Mazací tabulka - procvičování pádových otázek a číslic pádů. Uč. str. 70/cv.4 - ústně. Mazací tabulka - slova po třídě, určují pád (do Zlína, pro babičku, ke stolu, Tome! Práce do sešitu - vlepení tabulky se slovy - opět určujeme pády (zapisujeme číslo pádu): s kamarádem, škola, v tunelu, na zahradě, bez zubů, Natálko!, ke kostelu, pro Janičku, do středy, u plotu. Práce ve skupině - vyber slovo a určete ve dvojici společně daný pád. DÚ - ČJ 1 - zapsaná slova - určit pád.
M - rozbor a zhodnocení soutěže "Klokan"; písemné násobení jednociferným činitelem - společná práce
AJ - slovíčka - jídlo, did.hry s kartami, příprava pomůcky - přivlastˇnování, uč.42
PRV - Rostliny

Úterý
M - G - měření úseček, převody jednotek délky; násobení celých desítek - pamětné, písemné násobení - samostatně.
AJ - uč.42-43, Do you like ? AB 43

Středa
ČJ - Mazací tabulka - pádové otázky. cvičení - dopiš správný tvar slova + pádovou otázku. Cvičení - doplňování ke slovům: pád, číslo, rod. Diktát.
PRV - Rostliny - PS str. 48, 49
M - písemné násobení; násobení a dělení 10; pamětné sčítání a odčítání do tisíce; pohybové chvilky s násobilkou. DÚ - PS str. 23/ 1,2,3,4
AJ - Celé Česko čte dětem

Čtvrtek
ČJ - běhací diktát - věty s vyjmenovanými slovy. Sloupeček - doplňování i/y. Seznámení s VS po V, procvičování VS pomocí her. PL - VS po V, hledání a tvoření slov příbuzných. Práce do PS, wordwall - IA tabule.
PRV -
test - Vlastnosti látek
M - 
pamětné počítání s přechodem přes stovku (typu 165 + 30, 200 - 8,...); upevňování násobilky. DÚ - PS str. 20/1,2

Pátek
M - složená slovní úloha - samostatná práce, pamětné násobení mimo obor násobilky, kombinované příklady se závorkami i bez; pamětné sčítání a odčítání do 1 000. DÚ Testíky 1.díl - str. 9,10

 

Týden 13.3. - 17.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, práce na PC - opakování VS po S. Diktát. Koberec - seznámení s učivem: podstatná jména - ROD (ukazujeme si TEN, TA, TO), třídění slov do skupin, zápis do sešitu: ROD: mužský - M - TEN (pes), ženský - Ž - TA (kočka), střední - S - TO (dítě). Mazací tabulka - říkám slova a děti ukazují na tabulce písmeno, o který rod se jedná (S, Ž, M). Mazací tabulka - slova po třídě - rozřazují slova do skupin dle rodu. DÚ: stránku v sešitě rozdělit na 3 sloupečky: S/Ž/M - ke každému rodu vymyslet 5 věcí.
M - logické matematické úlohy - rozvíjení matematického myšlení - příprava na soutěž Klokan
AJ - práce s textem, uč.41
PRV - Opakování - vlastnosti látek

Úterý
ČJ - zopakování rodů - S,Ž, M - ústně, mazací tabulka - říkají se slova - určuje se rod. Seznámení s množným číslem, ústně - tvoření množného čísla. Uč. str. 69/cv.3,4 - ústně. Zápis do sešitu - RODY + množné číslo. Uč. str. 70 - čtení článku. Test - doplňování chybějících slov (kamarád) - seznámení s tvarování slov - skloňování - 7 pádů - podstatná jména jsou ohebný slovní druh. Práce do sešitu - skloňování slov. Hurvínek skloňuje kočku - video, PL - Karkulka - doplňování pádových otázek. Hra na nedoslýchavé.
PRV - Houby
AJ - práce s textem, překlad vět, AB 41

Středa
(Recitační soutěž - okrskové kolo)
PRV - Houby
M - G - opakování: bod, přímka, úsečka... PL samostatná práce, společná kontrola; násobení celými desítkami, násobení  mimo obor násobilky. DÚ -          PS Geometrie str. 5 celá; PL omalovánka (násobní celými desítkami) celá.
AJ - dentální hygiena

Čtvrtek
Projekt - Zasaď si svůj strom (jdeme do terénu - pevné obutí - nejlépe gumáky, teplé oblečení)

Pátek
M - Matematický klokan

 

Týden 6.3. - 10.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, recitace básní - třídní kolo recitační soutěže
M - složená slovní úloha - úvod společně, poté samostatné řešení; násobení mimo obor násobilky - příklady typu: 18 . 6, 32 . 8, ...
AJ - 
PRV - Dokončení výtvarných prací na VV soutěž - Požární ochrana očima dětí

Úterý
ČJ - vlepení přehledu VS po S do sešitu, práce na lavici - hledání příbuzných slov k daným VS po S. Hra - zakázané slovo - jmenování řady VS po S, mazací tabulka - i/y ve VS po S, sloupeček - i/y - doplňovací cvičení, PS
PRV - Opakování - vlastnosti látek
AJ - překlad vět - písemně, uč.+PS 40

Středa
ČJ - PS str. 23/cv.1, 1, mazací tabulka - i/y - VS po S, sloupeček - doplňování, hra "zakázané slovo" - jmenování řady VS po S, hra "sněží". Uč. str. 84/cv.3 - 2 řádky - opis
PRV - Praktické vážení, ukázka vah

M - pamětné sčítání dvojciferných čísel s přechodem před stovku ( typu - 90 + 36,...); násobení mimo obor násobilky ( typu 16 . 5,...) DÚ - velký PS str. 17/ 1,2,4,5
AJ - přivlastňování - překlad vět, slovíčka - trénink na mes-games.com

Čtvrtek
ČJ - mazací tabulka - procvičování i/y VS po S, práce do PS, sloupeček - doplňování I/Y, diktát, práce na PC.
M - G - kontrola úkolu Rýsování a měření úseček; "Běhací diktát" - rýsování podle zadání; práce s kružítkem. DÚ - PL - trénovat práci s kružítkem - celá strana

Pátek
M - G - rekapitulace základních geometrických pojmů, Měření úseček - opakování; Příprava na soutěž Matematický klokan - netradiční úlohy k řešení.

 

 

Týden 27.2. - 3.3. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, kimovka, hra já mám, kdo má - VS po P, sloupeček - i/y VS po P - na známky, práce v PS str. 20, hra sněží - procvičování i/y, sešit - opis z učebnice str. 76/cv.4 (2,5 řádku)
M - matematický diktát - násobení a dělení; písemné odčítání, porovnávání, násobilka
AJ - nácvik čtení článku str.38, prac.list - oblečení
PRV - Vlastnosti látek

Úterý
ČJ - Seznámení s VS po S - práce na koberci - obrázky VS - vysvětlení významu, slova příbuzná, jmenování řady VS po S. Samostatně  - skládání řady VS po S, hra - které VS zmizelo. PL - doplnění, PS str. 21/cv.1 nahoře. Vysvětlení VS: sýra x síra, sytý x v síti, u syna  x usíná. Sešit - str. 81/cv.5 (společně, pak samostatně). DÚ: PS str. 21/1.
PRV - Vlastnosti látek - míra, váha
AJ - přivlastňování, oblečení - procvičování, str.39

Středa
ČJ - seřazování slov VS po S + slova příbuzná, mazací tabulka - karty po třídě. Práce v PS str. 21, cv. na IA - wordwall.com. Sešitu - uč. str. 82/cv.4, sloupeček - i/y. Procvičování - hry na VS po S, práce na PC - skolakov.eu.
PRV - Vlastnosti látek - míra, váha, čas
M - upevňování násobení a dělení do 100 - pamětně; násobení číslem 10 a 100 - společně u tabule, samostatně v lavici, společná kontrola.
AJ - phonics - prac.list, přivlastňování, oblečení - procvičování, PS str.39

Čtvrtek
ČJ - bingo - VS po S, mazací tabulka - karty chodba, sloupeček na procvičení i/y, sněží - i/y, opis z uč. 84/4 - do sešitu, wordwall.com, folie uč. str. 84/5,6, PS str. 22, práce na PC
M - G  rýsování čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, správný popis tvarů; mnohoúhelník - rýsování ve čtvercové síti; měření úseček; seznámení s obvodem

Pátek
M - matematické hříčky "Jaké jsem číslo?"; Násobení a dělení 6 a 7; Kombinované příklady se závorkami i bez závorek. DÚ - velký PL (porovnávání, zaokrouhlování) celý

 

 

Týden 20.2. - 24.2. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování učiva (vyjmenovaná slova - Kahoot)
M - matematika v praxi - kde všude je možné se "potkat" s matematikou - Jaké byly jarní prázdniny?
AJ - clothes - new vocabulary, uč.38
PRV - Památky UNESCO

Úterý
Program v knihovně Zlín (Ladovská zima), Festival IQ play

Středa

ČJ - PL - vyhledávání slov příbuzných k VS po P, práce na mazací tabulce - doplňování i/Y do slov, práce na PC
PRV - test Vesmír
M - pamětné procvičování numerace do 100 - dopočítávání, rozklad na desítky, jednotky (sčítání a odčítání)
AJ - clothes - new vocabulary, uč.38, PS 38

Čtvrtek
ČJ - slova po třídě - práce na mazací tabulce (doplňování i/y), bingo, sloupeček - doplňování i/y - společně, pak samostatně, PS str. 19, vlepení tabulky do sešitu, uč. str. 76/cv.3 - opis do sešitu, hra - indiánské hádání - opakování VS po P
M - Geometrie -  opakování a procvičování geometrických pojmů - bod, přímka, polopřímka, úsečka,... Rýsování přímek - vzájemná poloha dvou přímek v rovině, zápis. DÚ - sešit Geometrie - dokončit.

Pátek
M - G - měření úseček, rýsování a porovnávání úseček; písemné odčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem přes  desítku.

 

 

Týden 6.2. - 10.2. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování VS po M - PS str. 41 - dokončení za DÚ. Seznámení s VS po P - koberec (obrázky VS, vysvětlení významu slov, seřazení VS, hledání - které VS zmizelo, hned před, hned za), práce v lavici - skládání řady VS po P.
M - "Běhací" slovní úloha - najít očíslované zadání v prostorách třídy, sepsat a vyřešit.
AJ - my body - slovíčka - trénink výslovnost, říkanka, PS 34
PRV - Dokončení  - Vesmír (po jarních prázdninách - test)

Úterý
ČJ - opakování řady VS po P, hledání významů slov, PL - VS po P + kontrola, PS str. 17 - celá. Hra - Já mám, kdo má? VS po P a jejich slova příbuzná.
PRV - Dokončení učiva - Vesmír (po prázdninách test)
AJ - my body - slovíčka - trénink výslovnosti, říkanka, uč.35, PS/35/3

Středa

ČJ - opakování řady VS po P. PS - str. 18. Práce na IA. Sloupeček - doplňování i/y u VS po P. Karty po třídě - mazací tabulka, zvedání karet - i/y. Slova příbuzná - práce s nimi
PRV - Národní parky a chráněné krajinné oblasti
M - Společné zhodnocení výsledků řešení slovních úloh, vyvození chybných postupů. Samostatně oprava slovních úloh.
AJ - my body - slovíčka - zkoušení, uč.35, PS/35/4

Čtvrtek
ČJ, M - Projektový den, masopustní karneval s voděním medvěda

Pátek
M - Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 (typu - 65+1, 165+1, 565+1,...) - společně i samostatně; matematické hříčky "Jaké jsem číslo"; upevňování násobilky ( hra "Ano - ne"); řešení jednoduchých slovních úloh. DÚ - MS1 - oprava, velký PS str. 11 - dokončit

 

Týden 30.1. - 3.2. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, bingo - VS po M. PS str. 37/ Myš, Hlemýžď, mazací tabulka - doplňování i/y VS po M, hra - opakování VS po M, B, L.
M - zaokrouhlování na desítky a stovky; přepis čísel podle řádového počítadla, orientace na číselné ose
AJ - we´ve got the whole world - song, time
PRV - Referáty: Slunce, Venuše, Merkur, Mars, souhvězdí Orion

Úterý
ČJ - Bilancování 1. pololetí, předání vysvědčení. Dalton.
PRV - Referáty
AJ - TO BE verb - pomůcka

Středa

ČJ - opakování VS po M, mazací tabulka - i/y, PS dokončení str. 37, str. 38/cv.1,2,3. práce na IA - VS po M, opis do sešitu uč. str. 51/cv.3 (poslední 3 řádky)
PRV - uč. Planety Sluneční soustavy - čtení, PS str. 59. Kreslení do sešitu - planety Sluneční soustavy.
M - workshop "Bubnování"  - akce pro žáky
AJ - slovíčka 7. lekce - výslovnost, my body uč.34

Čtvrtek
ČJ - bingo - VS po M, sloupeček - VS po M (doplňování i/y), práce na mazací tabulce, PS str. 39 celá, vykreslovačka
M - matematické hádanky; řešení slovních úloh; procvičování malé násobilky; pamětné sčítání a odčítání do stovky - upevňování učiva. DÚ Testíky str. 14 a 15 - celé

Pátek
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

 

Týden 23.1. - 27. 1. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, sloupeček i/y VS po B - opakování na známky. VS po M - říkání zpaměti, hádanky. PS velký str. 35/cv.1,2 (nahoře). Tvoření vět s VS po M - ústně. Youtube - VS po M - RAP. DÚ - PS str. 35/cv.1
M - orientace na číselné ose do 1 000; porovnávání čísel; číselná řada. DÚ - PS str. 4 - celá
AJ - procvičování slovíček - list, vyhledávání ve slovníku, domino
PRV - Sluneční soustava

Úterý
ČJ - sloupeček i/y VS po B na známky, VS po M - hádanky, PS str. 35 dokončení str.. Uč. str. 47/cv. 1, 2 - ústně. Mazací tabulka - doplňování i/y, vlepení tabulky do sešitu.
PRV - Planety sluneční soustavy, souhvězdí.
AJ - procvičování slovíček - list, vyhledávání ve slovníku

Středa

ČJ - Pamatovačka po třídě - slova na procvičení i/y, ústně - tvoření vět s VS po M, hledání VS ke slovům příbuzným, sloupeček - procvičování VS po B. Hra - člověče nezlob se - VS po B,L,M.
PRV - Referát - Černá díra
M - sčítání a odčítání po stovkách, matematické řády a zápis čísel, orientace na číselné ose. DÚ - PS str. 27/1, 2, 4, 5
AJ - opakování učiva - my family 

Čtvrtek
ČJ - bingo VS po M, PS str. 36/ cv.4,5,6, str. 37/cv.2 - ze života hmyzu. Mazací tabulka - slova na chodbě - doplnění i/y, sloupeček i/y VS po M, opis do sešitu uč. str. 51/cv.3 - 3 řádky, práce na PC/IA.
M - násobení a dělení - pamětné procvičování; číselná osa - doplňování údajů; sčítání a odčítání desítek a stovek

Pátek
M - matematické řetězce, Bingo ( násobilka), pamětné sčítání a odčítání do 100; slovní úlohy

 

Týden 16.1. - 20. 1. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, 
M - rozbor pololetní písemné práce, oprava PP; matematické hříčky
AJ - my family - str.30, opakování učiva - str.32-33, DÚ PS 33
PRV - Počasí, podnebí. Slunce.

Úterý
ČJ - Opakování VS po B - PS velký str. 27/cv.1,2 (obyčej, bystrý bylina). Chodba - mazací tabulka - karty - doplnění i/y. Přiřazování příbuzných slov k VS. Opis - uč. str. 36/cv.6. Práce na PC - skolakov.eu - VS po B, sloupeček i/y
PRV - Slunce
AJ - pololetní písemná práce

Středa

ČJ - PS velký str. 27/cv. 1,2 (kobyla, býk, Přibyslav), VS a jejich slova příbuzná, hádanky VS po B, práce do sešitu uč. str. 36/cv.5, chodba - i/y (mazací tabulka, folie uč. str. 36/cv.2,4. PS malý str. 2. DÚ: PS malý str. 3/cv.a)b), sloupeček i/y, Logošík
PRV - Slunce
M - slovní úlohy - společná kontrola, vyvození chyb, upřesnění pracovního postupu řešení. DÚ - PS velký str. 29/ cv. 1, 2
AJ - práce s textem str.31, PS 31, nácvik nové slovní zásoby - my body

Čtvrtek
ČJ - sloupeček na známky VS po B. Seznámení s VS po M - koberec - obrázky - vysvětlení významu, hned před, hned za, zmizení obrázku. PL - VS po M. Práce ve dvojici na lavici - seřazení řady VS po M, přiřazování slov příbuzných. Vlepení tabulky do sešitu - učit se VS po M zpaměti. PC - skolakov.eu
M - pamětné sčítání a odčítání do 100, násobilka, slovní úloha, orientace na číselné ose do 1 000.

Pátek
M - Ma rozcvička, diktát nanečisto, zápis víceciferných čísel, porovnávání. DÚ - PS str. 5 - dokončit

 

Týden 9.1. - 13. 1. 2023

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, skládačka na lavici - vyjmenovaná slova po B + slova příbuzná. Sloupeček - i/y - společně/na známky. Mazací tabulka i/y. Seřazování slov dle abecedy.
M - sčítání a odčítání dvojciferných čísel - společné zopakování postupu řešení; slovní úlohy - samostatné řešení. DÚ - Testíky - str. 7 a 11
AJ - práce s textem uč.27, PS 27, desková hra
PRV - Práce se slepou mapou - zakreslování pohoří a řek ČR.

Úterý
ČJ - PS velký str. 23/cv.1,2 dole, str. 4,5. Práce na IA tabuli - opakování u/ú/ů. Práce do sešitu - cvičení na procvičení slov souznačných a protikladných. Opakování větných vzorců - mazací tabulka.
PRV - PL - orientace na mapě, pohoří, vodstvo ČR
AJ - my family - vyvození slovní zásoby, výslovnost, uč.28, PS 28

Středa

ČJ - PS velký str. 26/cv.1,2,3, vykreslovačka - slova příbuzná, sloupeček I/Y + DÚ. Slovní druhy - vyjmenování řady, vysvětlení a seznámení, co který znamená, přiřazení čísla, zařazení slov do správných slovních druhů. Hra sněží - vysbírávání určitých slovních druhů (1,2,5,7,8).
PRV - Test - orientace na mapě, pohoří ČR, vodstvo ČR.
M - pamětné sčítání a odčítání - procvičování s kartičkami; zaokrouhlování na desítky; příprava na pololetní práci
AJ - my family - procvičení slovní zásoby, výslovnost, uč.29, PS 29, DÚ PS32

Čtvrtek
ČJ - Pololetní písemná práce z ČJ
M - Opakování učiva - slovní úlohy, porovnávání, písemné +- do 100, ... DDÚ - Testíky str. 17/5

Pátek
M - Pololetní písemná práce z M

 

Týden 3.1. - 6. 1. 2023

Pondělí

Vánoční prázdniny

Úterý

Co nám přinesl Ježíšek, povídání o knihách, PL - Nový rok, herní hodina.

Středa

ČJ - Vyjmenovaná slova po B - jmenovaní řady, kimovka, hra: hned před, hned za. Upozornění na problémová slova např. být x bít viz uč. str. 33/6, vlepení problémových slov do sešitu. Práce na mazací tabulku - chodba (procvičení problémových slov. Doplnění i/y - sloupeček.
PRV - Práce s mapou
M - matematické hříčky na matematické představy, procvičování násobení a dělení. DÚ - PL sloupeček č. 93 a 94
AJ - opakování - abeceda, části těla, sloveso BÝT, 

Čtvrtek
Dalton - Tři králové
ČJ - opakování VS po B. Práce se sešitem VS - příbuzná slova "být", sloupečky - doplnění i/y - společně/samostatně + kontrola. Problémová slova - opakování, uč. str. 33/6,7,9 - ústně. DÚ - sloupeček v sešitě ČJ2
M - písemné sčítání, kontrola písemným odčítáním - společně i samostatně

Pátek
M - pětiminutovka na násobení a dělení; písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku; vyvození a seznámení se s písemným násobením jednociferným činitelem.

 

 

Týden 19.12. - 21. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Vyjmenovaná slova po B - práce se sešitem, zpaměti, řazení slov VS na lavici, hra: hned před, hned za. hra - kimovka, které VS zmizelo. PL - VS po B. Práce na IA tabuli. DÚ - opis - do sešitu VS
PRV - test - podmínky života na zemi

Úterý

ČJ - sloupeček - i/Y VS po B, vykreslovačka.
PRV - Snoozelen

Středa

Hrací den - děti si mohou přinést hračky (NE telefony, tablety či chytré hodinky), pečení - výroba sýrových tyčinek, jablečného štrúdlu (prosíme o pár jablíček)
Vánoční film.

Čtvrtek
Ředitelské volno

Pátek
Vánoční prázdniny

 

Týden 12.12. - 16. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Vyjmenovaná slova po L - práce se sešitem, PS str. 30/cv.12. PL (okopírované) sloupeček - doplnění I/Y, na známky.  DÚ: učit se VS po L zpaměti, opis VS (pelyněk, plyš + celkové dokončení do středy!) do sešitu Vyjmenovaných slov.
PRV - Podmínky života na zemi - Koloběh vody
MA - Dopravní výuka - Chodec, cyklista
AJ -  funny faces - porozumění textu uč.26, PS - poslechové cvičení 26/5

Úterý

ČJ - VS po L - opakování, uč. str. 45/cv.2 - opis (3.a4. řádek) do ČJ2. Mazací tabulka - slova po třídě - doplňování I/Y. sloupeček - okopírovaný str. 9, IA tabule VS po L
PRV - Podmínky života na Zemi - voda, vzduch, světlo a teplo ze Slunce, půda. Koloběh vody.
AJ -  Funny faces - písemné cvičení AB 26/6, desková hra

Středa

ČJ - Kontrola sešitu "vyjmenovaná slova", hra "sněží" - doplňování I/Y. Společně PS (okopírovaný) str. 29/cv.10. Seznámení s VS po B (koberec - ukázka obrázků, sliv a jejich slov příbuzných, youtube - rap), uč. str. 31/2 - folie. Hra - procvičování VS po B, práce na IA tabuli. DÚ: opis do sešitu VS (být).
PRV - opakování "podmínek života na Zemi". V pondělí test z tohoto učiva.
MA - zaokrouhlování na  desítky a stovky, orientace na číselné ose
"bobování" na sněhu

Čtvrtek
Dalton + výroba svícnů

Pátek
MA - zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání - procvičování, oprava slovní úlohy - pamětné počítání;, matematické pexeso

 

Týden 5.12. - 9.12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, vylosování 3 x příbuzná slova - přiřazení k VS po L. Uč. str. 45/celá ústně, cv.2 - opis do sešitu 2 řádky. Práce na interaktivní tabuli. DÚ - opis do sešitu VS po L (lysý, lýtko)
PRV - Živá a neživá příroda
MA - Písemné sčítání trojciferných čísel, správný zápis čísel pod sebou, kontrola. Pamětné odčítání do 100 pomocí rozkladu. DÚ - velký PS str. 22 - dokončit
AJ -  body chant, spelling

 

Úterý

Edukativní vánoční program v Rymicích
AJ -  to be verb - test, he´s got, she´s got fráze str. 25, AB 25/3

 

Středa

ČJ - Opakování VS po L - říkání řady, slova příbuzná, vyhledávání ke slovům VS po L. PL - doplňování VS po L, PS (okopírovaný) 40/7, vykreslovačka - VS po L. DÚ: číst (každý den) - zapisovat do čtenářské karty, opis VS po L - lýko, lyže.
PRV - Zboží, povrch ČR - pohoří
MA -  počítání písemné i pamětné do 100, upevňování násobilky, zaokrouhlování na 10, 100 
AJ - he´s got, she´s got fráze str. 25, AB 25/4

 

Čtvrtek
ČJ + MA Dalton - Vánoce 1, pečení perníčků. DÚ: opis VS po L - pelyněk, plyš + slova s Y po L.
 

Pátek
MA - PL násobení a dělení, slovní úlohy s pojmy o x více, méně, x krát více, méně. BINGO - násobky 6 a 7, pamětné počítání.

 

Týden 28.11. - 2. 12. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh. Vyjmenovaná slova po L - koberec - seznámení se slovy, obrázky, vysvětlení významu slov, přiřazování slov příbuzných. Určování slov: hned před, hned za, hádanky na VS po L. IA tabule - rap - VS po L, chodba - mazací tabulka - doplňování i/y do slov. PS (okopírovaný): 27/5, 28/7. Uč. str. 41/2,4,5 - ústně. Práce v lavici - seřazování VS po L (jak jdou postupně za sebou). DÚ: učit se VS po L zpaměti, opis VS (slyšet, mlýn) do sešitu Vyjmenovaných slov.
PRV - Užitkové rostliny (v úterý testík) PS str. 18
MA - kontrola DÚ, násobení 9, pamětné sčítání dvojciferných čísel do 100 pomocí rozkladu.
AJ -  práce s příběhem, body chant, nová slovní zásoba - MY FACE

Úterý

ČJ - Seřazování VS po L - práce v lavici. PS (okopírovaný) 27/4,6. Uč. str. 42/cv.2,3. Hra - losuji příbuzné slovo a děti říkají ke kterému VS slovo příbuzné patří. Sloupeček - doplňování i/y. Práce na IA tabuli. DÚ: učit se VS po L zpaměti, opis VS (blýskat se) do sešitu Vyjmenovaných slov.
PRV - testík - rostliny (PS str. 18). Co mě baví? Mé vysněné povolání.
AJ -  my face, uč.24, PS 24

Středa

ČJ - skládání vyjmenovaných slov - dle pořadí, losování příbuzných slov a přiřazování k VS po L, hned před, hned za. Uč. str. 43/5, folie/2,3. Sněží - doplňování i/y. PS (okopírovaný) 28/9, 29/11. Sloupeček i/y. IA tabule. DÚ: opis slov "polykat plynout" - sešit Vyjmenovaná slova.
PRV - Testík - Kraje ČR. Co nás baví - záliby, koníčky. Povolání rodičů.
MA - Složené slovní úlohy - práce do sešitu, připomenutí si  - jak se píše zápis slovní úlohy. Procvičování - písemné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. 
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Jmenování řady VS po L, přiřazování příbuzných slov k VS po L. Uč. str. 44/2,3,4 - folie. Skupinová práce - třídění slov I/Y, sloupeček - na doplnění i/Y. Uč. str. 45/3,4 - ústně, 45/2 - opis. Vykreslovačka, IA tabule. DÚ: sloupeček, opis slov "plýtvat, vzlykat" do sešitu VS.
M - G -  rýsování přímek, vyznačení bodů. Měření úseček podle pravítka.

Pátek
MA - Slovní úloha složená - samostatná práce, společný rozbor a hodnocení. Násobilka - procvičování. 

 

Týden 21. - 25. 11. 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, Dopis Ježíškovi. Vyjmenovaná slova po Z - seznámení. Koberec - vyskládání obrázků VS po Z (brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně), přiřazení význam slova a slova k nim příbuzná. Čtení příběhu - Zina a Zita. Práce na interaktivní tabuli - rozřazování příbuzných slov k daným VS po Z. PL - vyjm. sl. po Z. DÚ: učit se VS po Z zpaměti, vlepení obrázků do sešitu - opsání textu (příbuzných slov)
PRV - Houby
MASložené slovní úlohy - samostatná práce, kdy každý ročník měl svou slovní úlohu na které pracoval, opakování malé násobilky - pexeso, karty. Matematická rozcvička - mazací tabulka.
AJ -  osobní zájmena, sloveso být - kladné plné i stažené tvary, překlady vět - ústně, výroba pomůcky

Úterý

ČJ - VS po Z - ústně: vyjmenování zpaměti VS po Z, hned před, hned za, PS - okopírovaný - cvičení. Práce na interaktivní tabuli - procvičování i/y, práce do sešitu, vlepení přehledu VS po Z, chodba - mazací tabulka - I/Y. Únikovka - VS po Z. DÚ: PS (okopírovaný) - str.35/12)
PRV - Houby - PS, Ovoce
AJ -  osobní zájmena, sloveso být - kladné plné i stažené tvary, překlady vět - písemně, AB 23/8, DÚ slovíčka

Středa

ČJ - VS po Z - zpaměti, hra - hned před, hned za. Indiánské hádání - VS po Z, PS (okopírovaný) - kontrola DÚ, str.22/cv.2, str.23/cv.5,6. Chodba - slova na I/Y - zapisují na mazací tabulku, sloupeček - doplňování i/y. Práce na interaktivní tabuli. DÚ: sloupeček - doplnit i/y po Z.
PRV - Test - kraje ČR.
MA - Matematická rozcvička - násobení a dělení 8, pamětné násobení a dělení 6, 7, 8. DÚ - sešit MA 1 - oprava slovní úlohy, PL sloupečky - označeno zeleně.
AJ - osobní zájmena, sloveso být - procvičování, práce s komiksem str.23, AB 23

Čtvrtek
ČJ - indiánské hádání - VS po Z, kontrola DÚ, samostatná práce - PL (okopírované) str. 23/cv.7, opis - uč. str.93/cv.2 dole - do ČJ2. PL - sloupečky - doplnění i/y (1. sloupeček společně, 2. sloupeček - samostatně + kontrola, 3. sloupeček - za DÚ). Práce na interaktivní tabuli. DÚ - doplnit sloupeček i/y po Z.
M - G - Vzájemná poloha dvou přímek - modelace, rýsování

Pátek
MA - matematická rozcvička - sčítání a odčítání do 100. Matematické hříčky s násobky. Násobilka 9 - společně nácvik násobků. DÚ - Testíky - fialový PS str. 37 + naučit násobky 9

 

Týden 14. - 18. 11. 2022

Pondělí

ČJ - VJ/S - opakování. Práce na tabuli, ústně, do sešitu. ZSD - vyhledávání podmětu a přísudku, užívání otázek KDO?CO?, CO DĚLÁ? V souvětí žáci vyhledávají spojky, dokáží je i jmenovat, či do souvětí doplňovat. Sestavují větné vzorce.
PRV - Rostliny
MA - procvičování násobení a dělení 6, 7. Orientace na číselné ose do 1 000, vyhledávání čísel, určování hned před, hned za; porovnávání
AJ -  Pocity - slovní zásoba

Úterý

ČJ - Opakování VJ/S, ZSD, Větné vzorce. Seznámení s novým učivem - časy sloves. Jmenování sloves v přítomném, minulém či budoucím čase. Hledání a třídění sloves do správných časů.
PRV - Rostliny
AJ -  Pocity, osobní zájmena 

Středa

ČJ - Časy sloves - třídění, poznávání, práce se slovesy. Diktát.
PRV - Opakování na test - Kraje ČR (v dalším týdnu test)
MA - procvičování násobení a dělení 2-7, určování matematických řádů, zápis víceciferných čísel, orientace na číselné ose do 1 000.
AJ - Abeceda

Čtvrtek

Státní svátek 

Pátek

ČJ - Sloves - osoby, číslo: J/MN, přiřazování čísel k osobám a naopak. PL - okop. - vlepení do sešitu - doplňování osob sloves.Cvičení - poznávání času u sloves. Zápis do sešitu - čas sloves. Hra: Lodě. DÚ - ČJ 2, opravit diktát.
MA - písemné sčítání a odčítání s i bez přechodu přes desítku, procvičování násobilky 8. DÚ - Testíky (fialový PS) str. 33

 

 

Týden 7. 11. - 11. 11. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, básničky. Písanka. Věta jednoduchá/souvětí - vysvětlení, zapsání do sešitu. Práce s větami - tabule - hledání sloves a podst. jm. v 1. pádě = ZSD, určování VJ. Seznámení se ZSD - slovesa podtrháváme vlnovkou, podmět rovnou čarou. vylosování si věty - hledání sloves. Zápis do sešitu. Práce na tabuli - hledání ZSD, užívání otázek: KDO, CO dělal? CO DĚLÁ podmět? Práce na IA - VJ/S.
PRV - Test - PRAHA, orientace v krajině - směrová růžice.
MA - opakování násobilky do 7, upevňování písemného sčítání a odčítání do 100. DÚ - PS Testíky str. 20 - celá 
AJ - alphabet

Úterý
Plavání
AJ - alphabet

Středa

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Čtvrtek
ČJ - ústně - hledání ve větách: sloveso, uč. (4. roč.) str. 101/cv.2 - doplňování vhodného slovesa, PL - VJ/S. Souvětí - seznámení, cvičení - hledání sloves v souvětí. PL - určování VJ/S. Práce v lavici - zalaminované karty - spojování vět pomocí spojek. Práce na tabuli - doplňování chybějících spojek. Chodba - vyber si 3 věty a doplň správnou spojku - společná kontrola v lavici. Práce do sešitu - dokončení souvětí. Spojky: ale, aby, proto, protože, že, kdyby, když, jestli, jestliže, a, i, ani, nebo. Vzorce vět - seznámení, ukázka na tabuli, práce v lavici - cvičení - společné doplňování vzorců, PL, mazací tabulka - vymýšlení vět na dané vzorce. Inter. tabule. Indiánské hádání. DÚ: uč. 107/cv.1 - do sešitu - najít ZSD
MA - násobení a dělení 5, 6, 7  - průpravné hříčky s čísly, samostatná práce v lavici

Pátek 
PRV - Rostliny (stromy, keře, byliny, stavba rostliny, společné znaky,....)
MA - řádové počítadlo - zápis víceciferných čísel, orientace na číselné ose do 1 000. DÚ - Testíky str. 14 a 15 - celé

 

 

Týden 31.10. - 4.11. 2022

Pondělí

ČJ, PRV, M - Projektový den - Dušičky, Halloween
AJ - shrnutí lekcí 1-3 

Úterý
Plavání
AJ - test 1

Středa
ČJ - písanka, PL - kořen slova. chodba - obrázek (děti si vyberou ze čtyř variant) společně si obrázek popíšeme, co se na něm děje, pak větu o jednom obrázku zapíšeme do sešitu ČJ1) - Např. Holčička si píše domácí úkol do úkolníčku. Do sešitu si žáci také zapsali důležitou větu: Každá věta musí mít sloveso! 1 sloveso = věta jednoduchá (VJ), 2 slovesa = souvětí (S).
PRV - Praha - Pracovní sešit
MA - násobilka 7 - násobky, pořadí násobků - společně. Vyhledávání násobků - samostatně. Orientace mezi násobky.
AJ - hodnocení testu, nová slovní zásoba - emoce

Čtvrtek
ČJ - PL - okopírovaný - procvičování VJ a S, hledání sloves. Vymýšlení vět - podtrhávání sloves. Hra po třídě - žáci hledají VJ - zapisují na mazací tabulku, pak vyhledávají sloveso. Cvičení na VJ a S. (Umět rozlišit), PL (okopírovaný)

Práce u tabule - hledání slovesa a podstatného jména v 1. pádu = základní skladební dvojice

(Pomocné otázky: Kdo, co dělal? Co dělal ....(podstatné jméno v 1. p.) Př. V lese rostou houby. Co dělají houby? ROSTOU Kdo, co roste? HOUBY
MA - řešení slovních úloh, procvičování násobilky 7. 

Pátek
PRV - Orientace v krajině
MA - dělení 7, souhrnné opakování násobilky 1,2,3,4,10. Samostatné řešení slovní úlohy, pamětné sčítání dvojciferných čísel do 100. DÚ- malý PS str. 32 

 

Týden 24. - 28. 10. 2022

Pondělí

ČJ - Hra - "stříhači" třídění slov na předpony a předložky (modrá uč. str. 15/4, str.21/1). Třídění slov na tabuli + sešit (předložky, předpony). Zapsání důležité věty do sešitu: ROZ-, BEZ-, VZ- PÍŠEME VŽDYCKY SE Z! Písanka.
PRV - referáty - kraje ČR
MA - matematické hraní - Jaké jsem číslo? Jsem sudé nebo liché číslo? Pyramida trochu jinak. Orientace na číselné ose, orientace v prostoru a podobně.
AJ - shrnující lekce, AB str.18

Úterý
Plavání
AJ - shrnující lekce, uč.18, AB 19/A

Středa
Podzimní prázdniny

Čtvrtek
Podzimní prázdniny

Pátek
Státní svátek

 

 

Týden 17. - 21. 10 2022

Pondělí

ČJ - Komunitní kruh, hra: já mám, ty máš - opakování pojmů z českého jazyka, vlepení zápisu - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Slova po třídě - žáci zjišťují, co slova mají společného (lyžařka, lyžařský, lyžování, lyžovat, lyžař, zalyžovat si, lyže) - slova se společnou částí = KOŘENEM. Vypíšeme slova na tabuli a označíme společnou část - KOŘEN. Kreslení obrázku - kořeny stromu - do sešitu (pra-les, zá-les-ák) = předpony, kořen, příponové části. Práce na lavici - třídění slov dle příbuznosti slov, hledání kořene. Vysvětlení pojmů: předpona, kořen, příponová část. Uč. str. 26 (3. roč.)/cv.2 - do sešitu.
PRV - Okolí domova - nížiny, hory
MA - Násobení a dělení 6 - pomocí kartiček, samostatně v malém PS str. 25. DÚ - Testíky - str. 26 celá
AJ - PETS - vyvození nové slovní zásoby, uč.14, PS 14/1

Úterý
Plavání
AJ - PETs - otázka What´s this ? uč.15, PS 14/2, 15/1

Středa
ČJ - Běhací diktát - žáci mají na lavici kořeny slov (-mysl-, -ryb-, -vod-, -stroj-) a běhají na koberec pro slova - zařazují dle příbuznosti se stejným kořenem slov - práce ve skupině. PL (okopírovaný) 13/1,2, 19/1,2. Práce s tabulí - hledání příbuzných slov, hledání u nich kořen. Uč. str. 17/cv.2,3 (4. roč.) - ústně. Sešit - zadání kořene (-uč-, -list-, -pis-) - žáci vymýšlejí a zapisují k nim slova příbuzná se stejným kořenem. Chodba - mazací tabulka - hledání u slov kořen.
PRV - referáty
MA - násobení a dělení 6
AJ - PETS , uč.16, PS 16 - big/little

Čtvrtek
ČJ - diktát, písanka; práce v lavici - zalaminované karty - hledání kořene slov, Předpony a přípony - práce v lavici a na koberci - vysvětlení, práce na tabuli + sešit, zalaminované karty, mazací tabulka - opsat slova a vyznačit předponu, kořen, příponu. Předložky a předpony -  - vysvětlení,  zápis do sešitu (Předpony - součást slova připojené ke kořenu slov; Předložky - samostatná slova, píšeme zvlášť + příklady. Práce s tabulí, do sešitu - okop. 19/cv.3. Chodba - rozeznávání dohromady/zvlášť. Wordwall.com. PL - okopírovaný (Kahoot, Bingo).
MA - G - geodesky - modelování pravidelných i nepravidelných mnohoúhelníků, nákres do čtvercové sítě.

Pátek
ČJ - čtení
MA - G - rýsování mnohoúhelníku podle pokynů. Pamětné sčítání dvojciferných čísel do 100 s rozkladem na desítky a jednotky

 

 

 

Týden 10. - 14. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, Komunitní kruh, seznámení se slohovým útvarem "životopis". Psaní životopisu kresleného strašidla. DÚ: na čtvrtek - životopis strašidla. Slova citově zabarvená, vlepení tabulky do sešitu, práce s textem.
PRV - PS str. 6-7
M - Násobení 6 - pomocí kartiček, procvičování pamětného počítání. DÚ - malý pracovní list
AJ - opakování výslovnosti číslovek 12-20, How old are you ? uč.+ PS str 12

Úterý
Plavání
AJ 

Středa
ČJ - Hra - vymýšlení nadřazených slov na papírek, psaní na mazací tabulku slova podřazená. Uč. str. 23/cv.2 - folie. Antonyma/synonyma - vysvětlení, zápis do sešitu, práce s tabulí, práce do sešitu - cvičení.
PRV - Domov, město, vesnice, kraje. Rozdělení krajů dětem na referáty - příští týden začínáme.
M - zaokrouhlování na desítky, společné procvičování s dopomocí, písemné sčítání dvojciferných čísel do 100. DÚ - PL  omalovánka "Deštník"
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - Slova mnohoznačná - vysvětlení, příklady, uč. str. 24, cv.1,2, koberec - třídění, PS str. 17/cv.1,2. Význam slov - uč. str. 21/cv.1,2 - ústně, folie. Indiánské hádání.
M - G - rýsování úseček, délka úsečky, měření úseček

Pátek
ČJ - čtení
M - Ma diktát - násobení a dělení 2,3,4,5. Čísla sudá a lichá, upevňování sčítání a odčítání celých desítek do 100 .

 

 

Týden 3. - 7. 10. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, písanka, hra - pamatování textu (uč. 11/5). Uč. str.11/cv.4 - folie, na známky. Slova po třídě - slova nadřazená, podřazená, práce s tabulkou. DÚ: do sešitu ČJ 1 vymyslet 6 slov podřazených.
PRV - Test - dopravní výchova. Nové učivo: domov, vlast, státní symboly, kraje ČR.
M - vyvození zaokrouhlování na celé desítky. Procvičování násobků 6.
AJ - povely ve třídě "touch - point", slovíčka - In the classroom , uč.str.10

Úterý
Plavání
AJ - povely ve třídě, nová slovíčka - procvičení výslovnosti, uč.11, PS 10-11

Středa
ČJ - Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Uč. str.  13/cv.3 - ústně, str. 13/cv.2 Folie. Karty obrázků po třídě - zapisování slov na mazací tabulku. PS str. 8-9 cvičení dle času. Slova spisovná a nespisovná, vysvětlení, slova po třídě - převedení na spisovná slova + vytvoření věty. PL - spisovná a nespisovná slova, práce na IA, cvičení na PC.
PRV - Vlast, domov, kraj
M - násobky 6, zaokrouhlování na desítky, upevňování násobení a dělení 2,3,4,5. 
AJ - 

Čtvrtek
ČJ - slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě: uč. str. 14/cv.7, PS str. 8-9, samostatně, pak společně cv. 5. Slova po třídě - spisovná a nespisovná, práce s mazací tabulkou. Slova citově zabarvená - seznámení, vymýšlení, třídění slov na skupiny. Práce na IA.
M - Geometrie - základní pojmy - bod, přímka, úsečka - modelování dle pokynů ( viz stavebnice )

Pátek
ČJ - čtení
M - G - technika rýsování, správné držení tužky a pravítka, rýsování podle pokynů.  Zaokrouhlování na desítky, sudá a lichá čísla - rozlišování. DÚ - PS velký - str. 14 - celá 

 

Týden 26. - 30. 9. 2022

Pondělí

ČJ - komunitní kruh. Mazací tabulka + uč. str. 8/5,6. Další úkol bylo vymyslet názvy dalších domácích mazlíčků a rozdělit na slabiky. Práce do sešitu - vymyslit vlastní jména k druhům domácích mazlíčků. Uč. str. 9/cv.2 - ústně. Chodba - i/y. DÚ: uč. str. 10/cv.3 - do sešitu (stačí jedna říkanka+ obrázek)
PRV - státní symboly
M - matematika hrou - pexeso ( společně i samostatně ) Upevňování násobilky 2 - 5
AJ - povely ve třídě, obsah pouzdra, str.8, AB 7

Úterý
Plavání
AJ - povely ve třídě, obsah pouzdra - typ "a green pen, a blue pencil", komixový příběh str. 9, AB str.9,  DÚ AB 8/5 nakreslit bez popisu

Středa
STÁTNÍ SVÁTEK

Čtvrtek
ČJ - Daltonská výuka - Svatý Václav
M - počítání se závorkami, pravidla přednosti - společně u tabule, samostatně v lavici

Pátek
ČJ - čtení
M - samostatné řešení slovní úlohy, upevňování násobilky 4, opakování pamětného sčítání a odčítání - v lavicích i na koberci

 

Týden 19. - 23. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, písanka, PS str. 12-13 - pokračování, tam kde děti skončily. Koberec - slova - na mazací tabulku žáci seřazovali slova dle abecedy. PL - sloupečky na procvičování i/y. Otázka - umět vytvořit a položit otázku - cvičení do sešitu pomocí malého dotazníku
PRV - Cyklista - kolo (vybavení kola), PS str. 4/cv.2,3
M - "Hra na školu" - hravou formou procvičování a opakování učiva - malá násobilka, slovní úlohy)
AJ - čísla - výslovnost - opakování, pokyny ve třídě, školní pomůcky

Úterý
Plavání
AJ - školní pomůcky, pokyny ve třídě, uč.str.6, slovíčka

Středa
ČJ -  PS str. 6 - 7 (některá cvičení). Rozvíjení věty - práce na tabuli, mazací tabulka, chodba, sešit. Uč. str. 5/cv.6 - ústně + tabule. Sloupeček - doplňování i/y - na známky, hra - lovci perel - opakování i/y (tvrdé, měkké souhlásky) - kdo měl bez chyby, dostal jedničku :-)
PRV - Dopravní značení, pravidla - doprava ve městě, PS str. 4-5.
M - vyvození postupu řešení slovní úlohy - jak dělat zápis, jak vypočítat, jakým způsobem napsat odpověď. DÚ - sešit MA1 - vyřešit slovní úlohu podle zápisu ve škole.
AJ - školní pomůcky, uč.+ PS 6-7

Čtvrtek
Dopravní hřiště, čtení

Pátek
ČJ - Samostatná práce - pracovní list - opakování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Skládání vět.
M - procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 - příprava pomůcek na průpravná cvičení. DÚ - velký PS str. 6 - celá

 

Týden 12. - 16. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, písanka, roličkovaná - opakování slovních druhů. Zopakování a vysvětlení pravidel - Párové souhlásky, uč. str. 15/cv.2 - ústně, PS str. 10/cv.1,2. DÚ: PS str. 10/cv.3
PRV - Pravidla dopravy (obrázky značek), zápis do sešitu. PS str. 3
M - násobky 2,3,4,5 procvičování a upevňování společně na koberci, v lavicích samostatná práce. DÚ - PS - str. 2/ cv. 1,2,3,4
AJ - výslovnost AJ hlásek, barvy, slovíčka

Úterý
Plavání
AJ - nácvik hlásek , čísla, PS 4

Středa
ČJ - práce do sešitu - skládání a tvoření slov z těchto souhlásek: E,S,L,P,O,D,A,H. Běhací diktát - párové souhlásky - práce ve skupině, uč. str. 4/cv.1,2 - ústně, písanka, čtení
PRV - dopravní značení, zápis do sešitu
M - procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Rozklady čísel, číselná osa do 100
AJ - slovíčka - barvy, čísla - písemná podoba, PS 5

Čtvrtek
ČJ - Hra: Já mám (opakování slabik, souhlásek,...), PS str. 10/cv.4,5. Uč. str. 4/cv.3 - druhy vět. Hra Lovci perel - doplňování znaménka na konci vět - druhy vět. Opis vět z tabule - druhy vět - doplňování chybějícího znaménka. Sloupečky - párové souhlásky, písanka.
M - Pamětné sčítání, odčítání do 100. DÚ - dokončit omalovánku

Pátek
ČJ - Samostatná práce: pokračování v PS (str.11 - 12) - práce ve škole, nedodělávat za DÚ. Čtení
M - upevňování pamětného sčítání a odčítání do 100 - společně na koberci, v lavici násobení a dělení. DÚ - Testíky str. 1 a 2 celá

 

Týden 5. - 9. 9. 2022

Pondělí
ČJ - Komunitní kruh, opakování souhlásek a samohlásek, myšlenková mapa - kladné a záporné vlastnosti
PRV - Pravidla třídy, pravidla slušného chování - povídání si 
M - seznámení s obsahem učiva 3. ročníku
AJ - seznamování, pomůcky

Úterý
Plavání
AJ - nácvik výslovnosti aj hlásek

Středa
ČJ - čtení + DÚ (čtení článku v čítance), kimovka - slovní druhy, zopakování pravidel "o větě", čtení textu v učebnici (věta, slovo, slabika), chodba - rozdělení slov na slabiky (mazací tabulka)
PRV - Pravidla... PS str. 2, opis zápisu z tabule do sešitu + dokreslení obrázku
M - pamětné sčítání do 100, opakování učiva 2. ročníku
AJ - uč.2-3, PS 2-3

Čtvrtek
ČJ - Slabiky - po třídě karty se slovy - opis, rozdělení slov na slabiky, PS strl2/cv. 1-5, práce do sešitu - Věta holá, rozvitá - rozvíjení věty (Kopretina kvete.), hra - indiánské hádání (slovní druhy), čtení, písanka
M - pamětné odčítání do 100 s přechodem přes desítku - opakování učiva 2. ročníku. DÚ pracoví list na odčítání s přechodem přes desítku, s rozkladem menšitele

Pátek
ČJ - sloupeček - opakování u/ú/ů. PS str. 4/cv.2,3,4. Sněží - u/ú/ů, Sešit - opis - seřazení slov dle abecedy. Práce s tabulí a mazací tabulkou - abeceda, řazení, chodba - práce s mazací tabulkou - řazení abecedy
PRV - povídání si o pravidlech, cesta do školy
M - procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5