Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > ZÁPIS DO MŠ 2023

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

oznámení rozhodnutí o přijetí k PV 2023.png

 

Vydávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat:

 • elektronicky prostřednictvím stažení žádosti (zde pod textem)
 • osobní vyzvednutí v mateřské škole od 3. dubna 2023.

Žádost je třeba vyplnit a nechat potvrdit od ošetřujícího dětského lékaře.

 

Příjem vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (zápis) bude probíhat podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby:

 1. osobním podáním v mateřské škole Sazovice
 2. do datové schránky školy ID: 2kymhe3
 3. e-mailem reditelna@zssazovice.cz pouze s elektronickým podpisem
 4. prostřednictvím České pošty
 5. do poštovní schránky u budovy ZŠ na adrese Sazovice 78, 763 01 Mysločovice

 

Termín zápisu je úterý 2. května 2023 od 14.00 do 16.30 hodin

 

Bude-li podání učiněno dálkovým způsobem (tj. body 2-5), je nutné pro ověření údajů přiložit kopii rodného listu dítěte a žádost doručit do MŠ do 2. května 2023. Pokud bude podání učiněno osobně, je třeba v MŠ dne 2. května 2023 od 14.00 do 16.30 hodin předložit řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě cizinců je třeba doložit také kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR (doba delší 90 dnů).

 

K zápisu k PV si s sebou přineste

 • vyplněnou žádost s potvrzením o očkování,
 • průkaz totožnosti (§ 36, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění),
 • rodný listu dítěte, příp. oprávnění pobývat na území ČR (§20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

 

Při samotném zápise ZZ obdrží registrační číslo žádosti, pod kterým bude probíhat přijímací řízení.

 

V souladu s ustanovením §36 zákona č.500/2004Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 9. května od 14 do 16 hodin v ředitelně ZŠ. Po tomto termínu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Předpokládaný termín zveřejnění „rozhodnutí o přijití k PV“ je 19. května 2023.

 

Z kapacitních důvodů je pro školní rok 2023/2024 možné přijmout do MŠ nejvýše 8 dětí, a to v souladu s ust. § 36 odst. 7 školského zákona a se základními zásadami vedenými v ust. § 2 správního řádu.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 2023/2024

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sazovice, okres Zlín, příspěvkové organizace, stanovuje v souladu se zněním § 34 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu se zněním § 1 a 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů zásady pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro případ, že počet žádostí o přijetí k PV převýší počet volných míst takto:

 

 1. Předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní školy a Mateřské školy Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace je organizováno pro děti zpravidla ve věku od dvou do šesti let, u dětí od dvou do tří let, pokud to okolnosti dovolí a dítě splňuje podmínky pro vzdělávání v mateřské škole podle platného ŠVP pro PV.
 2. Dítě může být přijato ke zkušebnímu pobytu na dobu nejdéle tří měsíců.
 3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává žadatel (dítě) prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 4. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány zpravidla na celou dobu předškolního vzdělávání.
 5. Podmínkou pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je dodržení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů:
 • Zařízení poskytující péči o dítě od 2 do 6 let věku v denním režimu nebo předškolním zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Je proto nezbytné potvrzení od lékaře! Nestačí prohlášení rodičů.
 • U dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, není potvrzení o stanoveném povinném očkování nezbytné.

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem zřizovatele následující kritéria pro přijetí do MŠ ve školním roce 2023/2024:

 

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  (tzn. dítě, které dosáhne věku 5 let do 31.8. 2023)
  včetně trvalého pobytu v obci:                           10 bodů
 1. Dítě s trvalým pobytem v obci, které dosáhne k 31.8. 2023 věku:
  4 let                                                                           9 bodů
  3 let                                                                           7 bodů
  2 let                                                                           3 body
 1. Věk dítěte (bez trvalého pobytu v obci), které dosáhne k 31.8. 2023 věku:
  4 let                                                                           7 bodů
  3 let                                                                           5 body
  2 let                                                                           2 body
 1. Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý a bude se v ZŠ a MŠ i nadále
  vzdělávat v následujícím školním roce 2023/2024     3 body

 

Postup:

 • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
 • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).
 • Uvedené podmínky jsou posuzovány v daném pořadí.
 • Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu.

 

Upozornění:

Dle změny zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34a je od 1.1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do mateřské školy povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 ŠZ) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

K zápisu nemůže podat přihlášku cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaném invazí vojsk Ruské federace, v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady EU 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „cizinec“).

Cizinec podává přihlášku k jednotnému zápisu, který se bude konat pro všechny 2. 5. 2023.

 

Mgr. Šárka Vojáčková, ředitelka školy

 

Přílohy ke stažení:
Žádost o přijeti k PV 2023_2024.docx
Žádost o přijeti k PV 2023_2024.pdf
Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2023 - cesko-ukrajinsky.pdf
Příloha: Lékařské - potvrzení UA.pdf